barne-kontrol

1
barne-kontrol > control interno (59 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. Maileguak: Kontu-ikuskariak barne-kontrolaren gainean eman behar lituzkeen gomendioak azaldu. 2 Préstamos: Indicar las recomendaciones sobre el control interno que debería hacer el auditor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ezarritako antolakuntza- eta kontabilitate-irizpideak hobeto ezagutzen dira barne-kontrolaren ebaluazioarekin, eta, hala, ibilgetu ez-materialaren, hastapen-gastuen eta hainbat ekitalditan banatu beharreko gastuen arloko funtzionamendu zuzena bermatzen da. La evaluación del control interno ayudará a conocer los criterios de organización y de contabilidad establecidos por la empresa para garantizar el funcionamiento correcto del área del inmovilizado inmaterial, gastos de establecimiento y gastos a distribuir en varios ejercicios.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Barne-kontrola (errentagarritasun-arriskuaren azterketa) Control interno (análisis del riesgo-rentabilidad)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak saldorik adierazgarrienak hautatuko ditu zuzenean zordunekin edo bezeroekin baieztatzeko, ezarritako garrantzi erlatiboaren arabera, eta barne-kontrolak kontu-ikuskariari ematen dion konfiantzaren arabera. El auditor seleccionará los saldos más representativos para su confirmación directa con los deudores y clientes, en función de la importancia relativa establecida, y en función de la confianza que le ofrezca al auditor el control interno.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Barne-kontroleko galdeketa batetik galdera hauek atera ditugu. De un cuestionario de control interno hemos extraí­do las siguientes preguntas:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskatzen dena: Enpresako barne-kontroleko sistemaren ahulguneak eta indarguneak identifikatzea, ikuskaritzako lana ondo programatu eta gero Zuzendaritzari iradokizun egokiak proposatzeko. Se pide: Identificar los puntos débiles y los fuertes del sistema del control interno de la empresa, que nos servirá para programar adecuadamente el trabajo de auditoría y posteriormente proponer las sugerencias oportunas a la dirección.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Barne-kontrolaren alderdi nagusiak 2 Aspectos fundamentales del control interno.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

I Barne-kontroleko alderdi nagusiak eta ikuskaritzako oinarrizko helburuak ulertuko dituzu. I Comprenderás los principales aspectos del control interno y conocerás los objetivos básicos del área.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errore-arriskua handitzen duten barne-kontroleko ahuleziak edo eragileak Debilidades o factores del control interno que aumental el riesgo de error

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2.1. Pertsonalaren barne-kontrola 2.1 Control interno de personal

Materiala: Kontu-ikuskaritza

barne-kontrol > control interno (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Segurtasunak alderdi hauek barne hartzen ditu: hazkundearen aurreikuspena, barne-kontrola (kontu-ikuskapenak) eta baliabideen administrazio egokia. Engloba aspectos tales como la previsión de crecimiento, el control interno (auditorias), o la correcta administración de los recursos.

Materiala: SCADA sistemak

Sistemako aldagaiak eta horien jokaera definitzea (digitalak, analogikoak, alarmak), beharrezko pantaila grafikoak sortzea eta barne-kontroleko programak integratzea (scripts) ahalbidetzen du. Permite definir las variables del sistema y sus comportamientos (digitales, analógicas, alarmas), generar las pantallas gráficas necesarias, integrar programas de control interno (scripts).

Materiala: SCADA sistemak