balioztapen Bilatu balioztapen testuinguru gehiagotan

1
balioztapen > estimación (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egindako kalkuluak egiaztatzea eta zuzendaritzak kontabilitateko balioztapenak prestatzeko erabilitako prozeduren arrazoizkotasuna berrikustea. Comprobación de los cálculos realizados y revisión de la razonabilidad de los procedimientos utilizados por la dirección para la preparación de las estimaciones contables.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Itxieran ez zeuden zirkunstantziak: deskribapena, eraginen balioztapena, eta balioespenik ezin bada egin (adierazpenak, arrazoiak eta baldintzak). Circunstancias que no existen al cierre: descripción, estimación de efectos, y si no es posible la estimación (manifestación, motivos y condiciones).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zuhurra izan behar da ziurgabetasun-egoeran egin beharreko balioztapen eta balorazioetan. Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zorra baliogabetzeko beharrezkoa den zenbatekoaren egungo balioarekin (egin daitekeen balioztapenik onena) kontabilizatuko da. Se contabilizarán por el valor actual (la mejor estimación posible) del importe necesario para cancelar la deuda.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zuhurtziaren printzipioa da kontabilitateko arau nagusia pasiboaren hornidurei eta kontingentziei dagokienez. Hala, galerak eta gastuak izan daitezkeela ikusten denean, ordaintzeko arrazoizko balioztapen edo zenbatespena egin behar da, nahiz eta oraindik gauzatu gabe izan, zerga arloan aitortuta egon edo ez. El principio de prudencia es la principal regla contable en relación con las contingencias y provisiones de pasivo, efectuando una estimación razonable para cubrir las pérdidas y los gastos en el momento que se consideren probables, aunque no estén realizadas, y ya sean reconocidas o no fiscalmente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Administrazioak eta Zuzendaritza dira kontabilitateko balioztapenak egiteko arduradunak, baita finantza-informazioarena ere. Los Administradores y la Dirección son los responsables de las estimaciones contables incluidas en la información financiera.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitateko balioztapenei buruzko KAT. NTA sobre estimaciones contables.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egindako balioztapena baieztatzen duten ondorengo gertakariak berrikustea eta Zuzendaritzak erabilitako prozedura baieztatzea. Revisar los hechos posteriores, que confirmen la estimación realizada, así­ como la comprobación del proceso utilizado por la Dirección.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zenbatekoaren balioztapena Estimación de la cuantía del importe

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuak ixteko datan zeuden zirkunstantziei dagokienez ebidentzia gehigarria ematen duten gertakariak dira, eta, jatorrizko urteko kontuak egiterakoan enpresako Zuzendaritzaren edo Administrazioaren balioztapenekin desberdintasunak daudelako, horien kontabilitate-erregistroa egin behar lukete (esaterako, kontuak itxi ostean bezero batek garrantzi handiko ordainketa etetea eta abar). Son aquellos que proporcionan una evidencia adicional con respecto a circunstancias que ya existían a la fecha de cierre de las cuentas anuales y que, por suponer diferencias con las estimaciones de los Administradores o la Dirección de la empresa en la formulación de las cuentas anuales originales, deberían suponer un registro contable de las mismas (por ejemplo, la suspensión de pagos de un cliente

Materiala: Kontu-ikuskaritza