babes-neurri

1
babes-neurri > medida de protección (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Era berean, beren eguneroko inguruko etxe, ikastetxe eta aisialdi-inguruneko arrisku espezifikoei aurre egiteko zer babes-neurri hartu behar diren jakitea ahalbidetu behar die. También les ha de permitir conocer las medidas de protección que deberán tomar delante de algunos riesgos especí­ficos de su entorno habitual como el doméstico, el educativo y el de ocio.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Babes-neurriak eta istripuen prebentzioa Medidas de protección y prevención de accidentes

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hori guztia, etxean nahiz haur-eskoletan izaten diren arrisku espezifiko batzuk saihesteko hartu behar diren babes-neurriak ahaztu gabe. Todo esto, sin olvidar las medidas de protección que hay que tomar ante algunos riesgos especí­ficos tanto en el hogar como en los centros infantiles.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Administrazio autonomikoek eta herri-administrazioek antolatzen dituzten babes-neurrien artean tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-etxeak daude. Una de las medidas de protección que articulan las administraciones autonómicas y locales es el acceso a casas de acogida para mujeres maltratadas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babes-neurria da, eta adingabearen zaintza haren guraso ez direnek beren gain hartzean datza. Hala ere, guraso-agintearen edo zaintzaren titulartasuna ez da aldatzen. Es una medida de protección que consiste en la asunción de la guarda del menor por personas que no son sus padres o tutores, sin producirse ningún cambio en la titularidad de la patria potestad o tutela.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babes-neurriei buruzkoak dira; haien bidez, botere publikoek esku hartu behar dute babesa bermatzeko. Se refieren a las medidas de protección por las cuales los poderes públicos deberán actuar para garantizarla.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

"1. Kasuan kasuko lurraldean adingabeen babesaz arduratzen den herri-erakundeak antzematen badu adingabea babesgabezia-egoeran izan daitekeela, orduan, erakunde horrek lege-aginduz adingabearen gaineko tutoretza du, eta beharrezkoak diren babes-neurriak hartu behar ditu, adingabe hori zaintzeko. Berrogeita zortzi orduko epearen barruan, herri-erakundeak horren berri eman behar dio Fiskaltzari, eta, legezko forma erabiliz, j ||"1. La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Zer ekarriko dio erakunde publikoari "haren tutoretza" bere gain hartzeak eta "hura zaintzeko beharrezko babes-neurriak" hartzeak? ¿Qué supondrá para la entidad pública, la asunción "de la tutela del mismo" y la adopción de "las medidas de protección necesarias para su guarda"?

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

babes-neurri > medida de protección (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hartutako babes-neurriak betetzen direla egiaztatzea. Velar por el cumplimiento de las medidas de protección adoptadas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Identifikatu makina bakoitzaren babes-neurri bereziak. Identifica las medidas de protección especiales que existen en cada máquina.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrek erakutsiko digu instalazioa zuzen nola egin, nola erabili eta zaindu, zer babes-neurri kolektibo edo banakoari dagokionak hartu behar diren, eta ekipoa nola desinstalatu. Este nos proporciona la forma correcta de hacer la instalación, uso, conservación, medidas de protección colectivas o individuales necesarias y desinstalación del equipo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Beti hartu behar dira zarataren aurkako babes-neurriak, kolektiboak nahiz banakoari dagozkionak. Siempre se deben tomar medidas de protección frente al ruido, ya sean medidas colectivas o individuales.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan-ekipoaren elementuak lehertzeko edo hausteko arriskua dagoen kasuetan, alegia, langileen segurtasuna eta osasuna kaltetzeko arrisku handia dagoenean, babes-neurri egokiak hartu beharko dira. En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo de trabajo, que pueda afectar significativamente a la seguridad o a la salud de los trabajadores, deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan