azalera Bilatu azalera testuinguru gehiagotan

1
azalera > superficie (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldez aurretiko eta proiektuaren araberako azaleren taulak; aurrekontuaren laburpena eta kostuen alderaketa. Cuadros de superficies previos y resultantes de lo proyectado; resumen del presupuesto y comparativo de costes.

Materiala: Proiektuak

Eraikinak lursailaren azalerarekiko duen bolumena, m3-tan. Volumen de la edificación, en m3, en relación con la superficie de la parcela.

Materiala: Proiektuak

Azalerei eta erabileren funtzionaltasunari buruzko informazioa emango du, eta hauek adieraziko ditu: egitura-sistema, fatxadak, banaketak, instalazioak, bukaerak, estalkiak, etab. Informará sobre las superficies y relaciones funcionales de los usos, indicará sistema estructural, de fachadas, particiones, instalaciones, acabados, cubiertas, etc

Materiala: Proiektuak

· Aurrekontu sinplifikatuak onartuko dira, eraitsi beharreko azaleraren arabera. · Se aceptarán presupuestos simplificados en función de la superficie o volumen a demoler.

Materiala: Proiektuak

Lursailaren azaleraren araberakoa izaten da, eta bi azaleren arteko erlazio gisa adierazten da. Va en función de la superficie de la parcela y viene expresada como una relación entre ambas superficies.

Materiala: Proiektuak

Eragiketa hori behar beste aldiz egingo dugu (69. irudia) masa-lerroan behar ditugun nibel-marka guztiak markatuta geratu arte. Marka horiek erregelarekin lotuko ditugu, eta, masa-lerroa, hala, berdingidatzat erabiltzeko moduko azalera lau eta nibelatua izango da. Esta operación se repetirá las veces necesarias (Fig. 69) hasta que en el cordón de masa queden las marcas de los niveles necesarias para que podamos unirlos con una regla, dejando el cordón de masa con una superficie llana y nivelada, de manera que nos sirva de maestra.

Materiala: Igeltserotza

Ura arrakaletatik etxe barrura ez sartzeko sekretua lokatzez eta lastoz egindako nahastea da. Igeltseroak nahaste hori zabalduko du teilatuaren azalera guztian, eta hari esker iragazitako ura ezin izango da etxe barnera sartu. El secreto para que el agua que se consiga colar entre esas hendiduras no penetre en la vivienda consiste en una camada de mezcla de barro y paja que el albañil ha de extender en toda la superficie del tejado y que impediría el paso del agua que se haya podido filtrar.

Materiala: Igeltserotza

PLANOAK (bukatutako obraren behin betiko planoak, kota eta azalerekin) PLANOS (Planos definitivos de la obra acabada, con cotas y superficies)

Materiala: Proiektuak

· Solairu bakoitzean eta guztira dauden azalera erabilgarrien eta eraikitako azaleren taula. · Cuadro de superficies útiles y construidas de cada una de las plantas y del total.

Materiala: Proiektuak

2
azalera > superficie (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ustiategian markatutako helburuak eta aukerak: azalerak handitzea, laborantzak aldatzea, ekoizpen-sistemak (ekologikoa, integratua, konbentzionala), lurrak lantzeko erak (lurra ez lantzea, lurra gainetik lantzea edo sakonean lantzea), hirugarrenentzat makina-lanak gauzatzea. Objetivos y perspectivas marcados en la explotación: incremento de superficies cambios de cultivos sistemas de producción (ecológica, integrada, convencional), tipo de laboreo (no laboreo, laboreo superficial o profundo), realización de trabajos de maquinaria para terceros.

Materiala: Nekazaritza

Bien arteko irtenbidea da; izan ere, egurraren gainean egiten duen presioa azalera handiagoan banatzen da, eta gehienetan itsaspen onargarria lortzen du. Es una solución intermedia entre ambos, pues la presión que realiza sobre la madera se reparte en una mayor superficie proporcionando una adherencia aceptable en la mayoría de los casos.

Materiala: Nekazaritza

Beso bakoitzaren puntan nabar edo golde mutur angeluzuzen eta zapal bat dago. Lana zenbat eta sakonekoagoa izan, orduan eta azalera handiagoa izango du golde mutur horrek. En el extremo inferior de cada brazo se dispone de una reja rectangular y plana que tiene una superficie tanto mayor, cuanto mayor sea la profundidad de trabajo

Materiala: Nekazaritza

Zer azalera erabil dezakedan. Qué superficie puedo usar.

Materiala: Nekazaritza

Esaterako, berotegiko tomate sail bat badugu eta dentsitatea 3,5 landare m2 baldin bada, tomate landare bakoitzari dagokion azalera hauxe izango da: Por ejemplo, si tenemos un cultivo de tomate en invernadero con una densidad de 3,5 plantas/m2, la superficie que le corresponde a cada planta de tomate será:

Materiala: Nekazaritza

Zer azalera erein edo landatu nahi dugun jakin behar dugu beti; baita hazitik uztara arteko prozesua nola egingo dugun ere. Tenemos que saber siempre qué superficie queremos sembrar o plantar, y cómo vamos a hacer el proceso desde la semilla hasta la cosecha

Materiala: Nekazaritza

Azalera handiagoa behar dute Precisan de una mayor superficie

Materiala: Nekazaritza

Azalera handiagoa landu behar denez, teknifikazioa ere handiagoa izaten da: Al cultivar mayor superficie precisan de mayor tecnificación:

Materiala: Nekazaritza

Araban, patataren laborantza gainbehera dator. Izan ere, duela 10 urte lantzen zen azaleraren erdia baino gutxiago lantzen da gaur egun (1995ean 3800 hektarea lantzetik 1600era pasatu gara 2008an). Hektarea kopuruaren jaitsieraren arrazoiak askotarikoak dira, baina arrazoi nagusia zera da: Europan tuberkuluaren merkataritza kontrolatzen duten herrialdeek egiten duten lehia, non produkzio kostuak txikiagoak diren. El cultivo de la patata en la provincia de Álava esta en decadencia, habiéndose reducido la superficie cultivada a menos de la mitad de lo que se cultivaba hace 10 años (de 3800 hectáreas en 1995 se ha pasado a 1600 en 2008). Las razones del descenso en el número de hectáreas son variadas, pero la principal esta en la competencia de países que controlan el comercio del tubérculo a nivel europeo y que además tienen menores costes de producción.

Materiala: Nekazaritza

Espainiar estatuan, azaleraren %78 Galizia, Asturias, Kantabria eta Euskal Herriko erkidegoen artean banatzen da eta gehiena lehorrekoa da (%94). En el Estado Español el 78% de la superficie está repartida entre las comunidades de Galícia, Asturias, Cantabria y País Vasco, siendo de secano en su mayoría (94%).

Materiala: Nekazaritza