axoi

1
Axoia.
Axoia.
axoi > axón (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Axoien erraboil terminalek neurotransmisoreak askatzen ez badituzte, nerbio-bulkada ezin da neurona batetik bestera transmititu, edo neurona batetik muskulu efektore batera edo guruin batera. Si no son liberados por los bulbos terminales de los axones el IN no podrá ser transmitido de una neurona a otra, de una neurona a un músculo efector, a una glándula.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gai zuria neuronen axoiek osatzen dute, eta nerbio-bulkaden eroapen-bideak adierazten ditu. La sustancia blanca lo constituyen los axones de las neuronas representando las vías de conducción de los IN.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bigarren neuronaren gorputza gongoil horretan dago; haren axoia zuzenean gongoiletik organo efektoreraino luzatzen da. El cuerpo de la segunda neurona está situado en dicho ganglio; su axón se extiende directamente desde el ganglio hasta el órgano efector.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

NS sinpatikoko gongoil ondoko neuronen axoiak luzeagoak dira NS parasinpatikokoak baino. Los axones de las neuronas posganglionares del SNSimpático son más largos que los del SNParasimpático.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gai zuria neuronen AXOIEK osatzen dute, eta, horrenbestez, nerbio-bulkadak eroateko bideak adierazten ditu. La sustancia blanca está formada por los AXONES de las neuronas, representando por tanto vías de conducción de impulsos nerviosos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Sinapsia SINAPSI AURREKO deritzon neuronaren AXOIAren eta SINAPSI ONDOKO izeneko beste neurona baten edozein atalen artean gertatzen da beti. La sinapsis tiene lugar siempre entre el AXÓN de una neurona denominada PRESINíPTICA y cualquier parte de otra neurona denominada POSTSINíPTICA.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bi neuronaren arteko sinapsia haietako baten AXOIAren eta bigarrenaren dendriten, zelula-gorputzaren edo axoiaren arteko konexioa izan ohi da. La sinapsis entre neurona y neurona, suele consistir en una conexión entre el AXÓN de una de ellas y las dendritas, el cuerpo celular o el axón de la segunda.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

"Ugaztunen neurona gehienen axoiak mielinazko zorro batez inguratuta daude. "Los axones de la mayoría de las neuronas de los mamí­feros están rodeados por una vaina de mielina.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zorro horrek elektrikoki isolatzen du neuronaren axoia, eta nerbio-bulkadaren eroate-abiadura handitzen du. Esta vaina aí­sla eléctricamente al axón de la neurona y aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

In vitro behaketen arabera, glukosa toki sinaptikoetatik (axoia eta neurona-oina amaitzen diren lekutik) hurbil erabiltzen da, ez neuronaren gorputzean, eta astrozitoak dira glukosa hori hautemateko tokia izateko aukera gehien duten zelulak. Observaciones in vitro indican que la utilización de glucosa ocurre cerca de los sitios sinápticos (donde termina el axón y el pie neuronal), no en el cuerpo de la neurona, y los astrocitos son las células más probables donde ocurre la captación de glucosa.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa