arrisku elektriko

1
arrisku elektriko > riesgo eléctrico (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrisku elektrikoa Riesgo electrico

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanAutomatismoakInstalazio domotikoak

2001eko ekainaren 8ko 614/2001 Errege Dekretua, arrisku elektrikoen aurrean langileen osasuna eta segurtasuna babesteko gutxieneko xedapenei buruzkoa. REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mí­nimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Materiala: Automatismoak

2001eko ekainaren 8ko 614/2001 Errege Dekretua, arrisku elektrikoen aurrean langileen osasuna eta segurtasuna babesteko gutxieneko xedapenei buruzkoa. REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Materiala: Automatismoak

arrisku elektriko > riesgo eléctrico (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
12. unitatean sakonago ikusiko ditugu arrisku elektrikoak. En la unidad 12 se tratarán más extensamente los riesgos eléctricos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanSegurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ARRISKU ELEKTRIKOAK Riesgos eléctricos................................................................................

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanSegurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

12.10. irudia. Egurats hauetan, argiak kanpoan jartzen dira, arrisku elektrikoak saihesteko. Figura 12.10. En estas atmósferas el alumbrado procede del exterior para evitar riesgos eléctricos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Etengailu horiek ez dituzte pertsonak arrisku elektrikoetatik babesten. Estos interruptores no protegen a las personas de ningún riesgo eléctrico.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrela, tentsio murriztuak aplikatzean, arrisku elektrikoa murrizten da. Con ello se reduce el riesgo eléctrico al aplicar tensiones reducidas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanSegurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku elektrikoen ondorioak saihestu ditzakeen faktoreetako bat da pertsona batek kontaktu elektrikoaren aurrean erreakzionatzeko eta hari lotuta denbora gutxiagoan egoteko duen ahalmena. Uno de los factores que pueden evitar las consecuencias de los riesgos eléctricos es la capacidad que tenga una persona para reaccionar ante el contacto eléctrico y estar menos tiempo sujeto a él.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kontuz ibili behar da arrisku elektrikoekin, zuzenekoekin nahiz zeharkakoekin, baita makinak sarera dituen konexioekin ere. Hay que tener cuidado con los riesgos eléctricos, tanto los directos como los indirectos, así­ como con las conexiones de la máquina a la red.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku elektrikoa Riesgo electrico

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanAutomatismoakInstalazio domotikoak

Kontuz ibili behar da arrisku elektrikoekin, zuzenekoekin nahiz zeharkakoekin, baita makinak sarera dituen konexioekin ere. Hay que tener cuidado con los riesgos eléctricos, tanto los directos como los indirectos, así como con las conexiones de la máquina a la red.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

arrisku elektriko > riesgo eléctrico (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrisku elektrikoak, zuzeneko edo zeharkako kontaktu elektrikoak sor daitezke, baita abian jartzeko erresistentziek eragindako kontaktu termikoak ere, eta erredurak sor ditzakete ukitzegatik. Riesgos eléctricos, pudiendo producir contactos eléctricos directos o indirectos e incluso contactos térmicos generados por las resistencias de puesta en marcha que pueden producir quemaduras por contacto

Materiala: Sistemen integrazioa

Arrisku elektrikoko lanak Trabajos con riesgo eléctrico.

Materiala: Sistemen integrazioa

Arrisku elektrikoen aurkako babeskularruak(21. irudia . Guantes de protección contra riesgos eléctricos(fig. 21).

Materiala: Sistemen integrazioa

21. irudia Arrisku elektrikoetarako eskularruak Fig. 21 Guantes para riesgos eléctricos.

Materiala: Sistemen integrazioa

Arrisku elektrikoak Riesgos eléctricos

Materiala: Sistemen integrazioa

Arrisku elektrikoen aurkako babesa duen zola Suela con protección frente a riesgos eléctricos

Materiala: Sistemen integrazioa

Arrisku elektrikoaren aurkako babesa Protección frente al riesgo eléctrico

Materiala: Sistemen integrazioa

Jarraian, arrisku elektrikoetan eta atmosfera leherkorretan lan egiten denean erabili behar diren NBE nagusiak aipatuko ditugu: Seguidamente comentaremos los principales EPI cuando se trabaje bajo riesgos eléctricos y en atmósferas explosivas:

Materiala: Sistemen integrazioa

Tentsio arriskutsuetan arrisku elektrikoetatik babesten duten NBEak edo goi-tentsioko isolatzaileekin erabiltzen direnak. Los EPI que protegen contra riesgos eléctricos bajo tensiones peligrosas o los que se utilicen con aislantes de alta tensión

Materiala: Sistemen integrazioa

ARRISKU ELEKTRIKOA RIesGO ELÉCTRICO

Materiala: Sistemen integrazioa

arrisku elektriko > riesgo eléctrico (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrisku elektrikoa Riesgo electrico

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanAutomatismoakInstalazio domotikoak

Arrisku elektrikotik babesteari loturiko arriskuak ebaluatzeko eta prebenitzeko gidaliburu teknikoa. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la protección frente al riesgo eléctrico.

Materiala: Instalazio domotikoak

8.4.6. Arrisku elektrikoa 8.4.6. Riesgo eléctrico

Materiala: Instalazio domotikoak

Bi arrisku elektriko mota bereizten dira: zuzeneko ukipenak eragindakoa eta zeharkako ukipenak eragindakoa. En el riesgo eléctrico, se distingue entre el producido por el contacto directo y el producido por el contacto indirecto.

Materiala: Instalazio domotikoak

Kargan dagoen zirkuitu bat manipulatzeak arrisku elektrikoa handitzen du, eta erredura handiak eragin ditzake, aipatutako beste kalte batzuez gain. Manipular un circuito en carga incrementa el riesgo eléctrico y puede ser origen de importantes quemaduras, además de los otros daños mencionados.

Materiala: Instalazio domotikoak

Zer egoeratan dago zeharkako kontaktuagatiko arrisku elektrikoa? ¿En qué situaciones existe riesgo eléctrico por contacto indirecto?

Materiala: Instalazio domotikoak