araudi fiskal

1
araudi fiskal > normativa fiscal (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Araudi fiskala ezarrita lortutako mozkina, sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarria da. Beneficio obtenido aplicando la normativa fiscal, es la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Araudi fiskalaren arabera ezarritako kalkulu aritmetikoak eta atxikipen-tasak berrikustea (besteren konturako profesionalak, soldatapekoak eta abar). Revisión de los cálculos aritméticos y tipos de retención aplicados según la normativa fiscal (profesionales por cuenta ajena, asalariados, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gaur egun kontabilitatea homogeneizatzeko joera dago Europan, baita munduan ere; hori dela eta, gure herrialdean aldaketa handiak egiten ari dira araudi fiskalean, eta aldaketa partzialak Merkataritza Kodean, Sozietate Anonimoen Legean, Kontabilitateko Ikuskaritza Legean eta abarretan. Actualmente, con la tendencia de homogeneización contable en el ámbito europeo e incluso mundial, se están llevando a cabo en nuestro paí­s cambios importantes en la normativa fiscal, modificaciones parciales del Código de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Auditoría Contable, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aurreko ekitaldian, Zerga Agentziak 50.000 euroko zigorra ezarri zion enpresari, hainbat araudi fiskal ez betetzeagatik. En el ejercicio anterior la empresa recibe una sanción impuesta por la Agencia Tributaria por infringir varias normativas fiscales por un importe de 50000 euros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza