animalia

1
animalia > animal (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Animaliak Animal

Materiala: Ostalaritza

Ekipamenduen azpialdean animalien iraizkinak/jariakinak edo izurriteak ikusten dira. Se aprecian excrementos/secreciones de animales o plagas en las partes inferiores de los equipos.

Materiala: Ostalaritza

Zer animalia motari eragiten dio? ¿A qué tipo de animales afecta?

Materiala: Ostalaritza

Karraskaririk eta beste animalia desatseginik ez agertzeko. Para evitar la aparición de roedores y otros animales indeseados.

Materiala: Ostalaritza

Teknologia horren helburu nagusia da elikagaietan egon daitezkeen birusak bakterioak eta parasitoak pertsonei nahiz animaliei gaixotasunak eragiteko ahalmena dutenak, suntsitzea. El fin principal de esta tecnología es destruir los virus bacterias o parásitos que puedan existir en los alimentos y que tienen capacidad para desencadenar enfermedades en personas y animales

Materiala: Ostalaritza

Honela definitzen da trazabilitatea 178/2002 EE Erregelamenduko 3. artikuluan elikagai baten, pentsu baten, elikagaiak egiteko erabilitako animalia baten edo elikagaiei edo pentsuei eransteko edozein substantziaren arrastoa aurkitzea, eta hari jarraitzea, ekoizpen-, eraldaketa- eta banaketa-etapa guztietan zehar. La trazabilidad como define el artículo 3 del Reglamento CE  n. 178/2002, se refiere a la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo

Materiala: Ostalaritza

178/2002 Erregelamenduko 18. artikuluan trazabilitatearen betebeharra oro har ezartzen da (elikagaiena, elikagaiak egiteko erabiltzen diren pentsu eta animaliena, eta beste substantzia batzuena), nekazaritzako produktuen elikadura-kateko etapa bakoitzerako, baina ez du berariaz zehazten nola edo zer bitartekoren bidez lortu behar duten helburu hori elikadura-enpresetako eragile ekonomikoek. El artículo 18 del Reglamento 178/2002 impone una obligación genérica de trazabilidad (de alimentos piensos y animales destinados a la producción de alimentos y otras sustancias en cada una de las etapas de la cadena agroalimentaria, pero no impone específicamente de qué forma ni a través de qué medios los operadores económicos de empresas alimentarias deben conseguir este objetivo.

Materiala: Ostalaritza

2.3. Izurriteak eta animalia kaltegarriak kontrolatzeko plana. 2.3. Plan de control de plagas y animales indeseables.

Materiala: Ostalaritza