amortizazio metatu Bilatu amortizazio metatu testuinguru gehiagotan

1
amortizazio metatu > amortización acumulada (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
I. M. amortizazio metatua Amortización acumulada del I.M.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Zeharka.- Kasu honetan, amortizazioa amortizazio metatua kontu berezian jasotzen da. Indirecto.- En este caso, la amortización se recoge en una cuenta especial llamada "amortización acumulada".

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Ibilgetu metatuaren (IM) amortizazio metatua -Amortización acumulada I.M.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

AMORTIZAZIO METATUA AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Makineriaren amortizazioa (6823) Makineriaren amortizazio metatua (6823) Amortización de maquinaria (6823) a Amortización acumulada de maquinaria (2823)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-errentamenduko erregimeneko ondasunen gaineko eskubideen amortizazio metatua (2817) Makineriaren amortizazio metatua (2823) Amortización acumulada de derechos sobre bienes en régimen arrendamiento financiero (2817) Amortización acumulada de maquinaria (2823)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Aktibo ukiezineko partiden amortizazio metatua eta gastuak erakusten dituzten erregistro zehatzak egiten al dira? 1 ¿Se llevan registros detallados que muestran el coste y la amortización acumulada de las distintas partidas del activo intangible?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hau da, ibilgetuaren balioa kostu-balioa bera izango da (edo errebalorizatutako balioarena), amortizazio metatua eta balio-galeraren ondorioz sortutako galerak kenduta, galera itzulgarriak eta itzulezinak bereizi gabe. Es decir, el valor del inmovilizado será igual al valor de coste (o al valor re valor izado) menos la amortización acumulada y las pérdidas que se hayan producido por deterioro de valor, no diferenciándose entre pérdidas reversibles o irreversibles.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetuaren amortizazio metatua Amortización acumulada del inmovilizado

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetuaren ez-materialaren amortizazioa (681) Finantza-errentamenduko erregimeneko ondasunen gaineko eskubideen amortizazio metatua (2817) Amortización del inmovilizado inmaterial (681) a Amortización acumulada de derechos sobre bienes en régimen arrendamiento financiero (2817)

Materiala: Kontu-ikuskaritza