aktibo ukiezin Bilatu aktibo ukiezin testuinguru gehiagotan

1
aktibo ukiezin > activo intangible (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beste aktibo ukiezin batzuk Otros activos intangibles

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Aktibo ukiezinetan inbertsioen errentagarritasuna aztertzen al da? 1 ¿Se analiza la rentabilidad de las inversiones en activos intangibles?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Nazioarteko arauek merkataritza-funts indibiduala bereizten dute (38. NKAn aitortua). Horri esker aktibazioa eta kapitalizazioa egin daitezke, betiere negozio-konbinazioa izeneko eragiketa batekin lotuta badago, eta zenbatekoa ezin bada identifikatu edo lotu izaera zehatzeko beste aktibo ukiezin batekin. Las normas internacionales diferencian el fondo de comercio individual, reconocido en la NIC38, que permite su activación o capitalización si está asociado a una operación denominada combinación de negocios y si su importe no puede ser identificado o relacionado con otro activo intangible de naturaleza especí­fica.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskuratutako aktibo ukiezinen balorazioa. Valoración de activos intangibles adquiridos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(38. Nazioarteko Kontabilitate Araua) Aktibo ukiezina da "identifika daitekeena da, izaera monetarioa ez duena, eta itxura fisikorik ez duena; ondasun eta zerbitzuen ekoizpenean eta horniketan erabiltzeko edukitzen da, edo hirugarrenei alokatzeko nahiz enpresako administrazioarekin lotutako funtzioak betetzeko". (NIC38) Activo intangible es aquel "identificable, de carácter no monetario, y sin apariencia fí­sica, que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para cumplir las funciones relacionadas con la administración de la empresa".

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktibo ukiezinak trukatzen direnean, arau orokorra arrazoizko balioarena da (3. NIIF). En el caso de intercambio de activos intangibles, la regla general es la de valor razonable (NIIF3).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

I+G: Barnean sortutako ukiezinen aitorpena oso konplexua da aktibo ukiezinen gaineko kontabilitate-arautegian; izan ere, oso zaila da modu fidagarrian balioa kalkulatzea, eta etorkizuneko etekin ekonomikoek zalantzak sortzen dituzte. I+D: El reconocimiento de los intangibles internamente generados es una cuestión compleja dentro de la regulación contable sobre activos intangibles, debido a la dificultad para estimar de forma fiable su valor y por la incertidumbre asociada a los beneficios económicos futuros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Aktibo ukiezineko partiden amortizazio metatua eta gastuak erakusten dituzten erregistro zehatzak egiten al dira? 1 ¿Se llevan registros detallados que muestran el coste y la amortización acumulada de las distintas partidas del activo intangible?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

NIIF finantza-informazioari buruzko nazioarteko arauak, 8. Nazioarteko Kontabilitate Araua, kontabilitateko politikei, kontabilitateko kalkuluetako aldaketei eta erroreei buruzkoa, 17. Nazioarteko Kontabilitate Araua, errentamenduei buruzkoa, 36. Nazioarteko Kontabilitate Araua, aktiboen Normas internacionales de información financiera (NIIF), NIC8 "polí­ticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores", NIC17 "arrendamientos", NIC36 "deterioro del valor de los activos", NIC38 "activos intangibles" y NIC40 "inversiones inmobiliarias".

Materiala: Kontu-ikuskaritza