aitorpen

1
aitorpen > declaración (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. Erosketen, salmenten, gastuen eta inbertsioen datuak ondo berrikusten al dira zerga-aitorpenak egiterakoak? 2 ¿Se revisan los datos de compras, ventas, gastos e inversiones al confeccionar las declaraciones del impuesto?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Ba al dago aholkulari fiskal independenterik zergen aitorpenak aholkatu, aztertu eta egiaztatzeko, hala kalkuluetan nola forman eta denboran? 1 ¿Existe una asesoría fiscal independiente que asesore, analice y verifique las declaraciones de impuestos, en cálculos, forma y tiempo?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Preskribatu gabeko ekitaldietan enpresak dituen obligazio fiskalak zuzenak al dira zentsu-aitorpenaren eta jardueraren arabera? 3 ¿Las distintas obligaciones fiscales de la empresa en los ejercicios no prescritos, son correctos y ciertos, atendiendo a la declaración censal y a su actividad?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6. Kontabilitateko datuak aitorpen eta ordainketa fiskaletan agertzen direnekin bat datozen eta zuzenak diren berrikusten al da? 6 ¿Se revisan si son adecuados y correctos los datos contables con los reflejados en las distintas declaraciones y pagos fiscales?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Indarrean dagoen araudian, zergak ezin dira guztiz likidatutzat hartu aurkeztutako aitorpenak Zerga Administrazioak ikuskatu arte edo preskribatu arte (4 urte igarota). En la normativa fiscal vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por la Administración Tributaria, o hayan prescrito (pasados 4 años).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ogasunean aurkeztutako azken zerga-aitorpena finantza-egoerekin berdinkatzea. Conciliar la última declaración del impuesto presentada a Hacienda con los estados financieros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

BEZari atxikitako operazioak berdinkatzea (erosketak, salmentak, gastuak, inbertsioak eta abar) Galdu-Irabazien Kontuaren arabera (hileko/hiruhileko aitorpenak, urteko laburpena), SZn aitortzen diren zifrekin. Conciliar las operaciones sujetas a IVA (compras, ventas, gastos, inversiones, etc) según están reflejadas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (declaraciones mensuales/trimestrales, resumen anual) con las cifras declaradas en el IS.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hirugarren batzuekin egindako operazioen urteko aitorpena, 3.005,66 €-tik gorakoak (347. eredua), zergadunek aitortutako saldoei dagokienez; biek aitortutakoarekin bat etorri behar du (enpresak eta hornitzaileak, adibidez, bezeroak eta hornitzaileak) Declaración anual operaciones con terceros superiores a 3.005,66 € (modelo 347) respecto a los saldos declarados por los distintos contribuyentes que deben coincidir con los declarados por ambos (empresa y suministrador del mismo, tales como, por ejemplo, clientes y proveedores).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

JASANARAZITAKO BEZAREN AITORPENEN LABURPENAK RESUMEN DECLARACIONES IVA REPERCUTIDO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kuoten kalkulu globala = A x %4 + B x %7 + C x %16 = AITORPENAK GUZTIRA = D Cálculo global cuotas = A x 4% + B x 7% + C x 16% = TOTAL DECLARACIONES = D

Materiala: Kontu-ikuskaritza