aerosol Bilatu aerosol testuinguru gehiagotan

1
Auto-istripua.
Auto-istripua.

Irudi guztiak ikusi (2)

aerosol > aerosol (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dosifikatu eta aerosol gisara injektatzen da AdBlue-a ihes-gasen fluxuan, presiopeko airez. El AdBlue es dosificado e inyectado como aerosol en el flujo de los gases de escape mediante aire a presión.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

aerosol > accidente (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gero ikusiko dugunez, belarriko arazoak, zaratek ez ezik, kearen kutsadurak (soldadurakoak adibidez) ere sortzen dituzte, eta, halaber, hautsek (lixatzean harrotutakoek), aerosol gasek (pistolak garbitzean edo pintatzean disolbatzaileek eragindakoek), eta abarrek. Como se verá más adelante, los problemas que se presentan en el oí­do no solamente son ocasionados por los ruidos sino también por contaminación de humos, como los procedentes de la soldadura; polvos, como los procedentes del lijado; gases aerosoles, como los procedentes de los disolventes en el proceso de limpiado de la pistola o durante el pintado, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aerosola ez da itogarria (ez du oxigenoa desplazatzen), ez eta korrosiboa ere; ez du biltegiratze handirik behar, ez eta tutu-instalaziorik, ez difusorerik ere. El aerosol no es asfixiante (no desplaza el oxí­geno) ni es corrosivo y no precisa de grandes almacenamientos ni instalaciones de tuberías ni difusores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Alarma faltsuak jotzen ditu aerosolak hautematean Da falsas alarmas en presencia de aerosoles

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aerosolak: Aerosoles:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lainoak, lurrunak edo kea sortzen dituzte, fase gaseosora eta aerosolera igarotzen diren produktu solidoen sublimazio bidez, errekuntza kontrolatuaz (oxidazioa erredukzioa). Su funcionamiento se basa en crear nieblas, vapores o humo mediante la sublimación de productos sólidos que pasa a la fase gaseosa y aerosol mediante una combustión controlada (oxidación reducción).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

P2 inskripzioa duen maskarak eguratsean esekita dauden ur-oinarriko partikulak eta aerosolak jasaten ditu, onartutako gehienezko balioa baino 12 aldiz gehiagora arte. Una mascarilla con la inscripción P2 soporta partí­culas en suspensión en la atmósfera y aerosoles de base acuosa hasta 12 veces el valor máximo permitido.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Partikulak, aerosol solidoak eta ur-oinarrikoak Partí­culas, aerosoles sólidos y de base acuosa

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, FFP2 maskara bat muga onargarria baino 12 aldiz kontzentrazio handiagoa dagoen lekuetan erabil daiteke, eta ur-oinarriko partikulen eta aerosolen kontzentrazioa dagoen eguratsetan. Por ejemplo, una mascarilla FFP2 puede ser utilizada en sitios donde exista una concentración 12 veces superior al lí­mite permitido y en atmósferas con una concentración de partí­culas y aerosoles de base acuosa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lainoak (aerosolak): Niebla (aerosoles):

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aerosolak Aerosoles

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

aerosol > aerosol (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Material arriskutsuentzat iragazki irekiak erabiltzen direnean, langileak likido, solido heze, lurrun eta aerosolen eraginpean egon daitezke. Cuando se utilizan filtros abiertos para materiales peligrosos, los trabajadores pueden estar expuestos a líquidos, sólidos húmedos, vapores y aerosoles durante las operaciones de carga y descarga.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

aerosol > accidente (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Inhalatzen diren botikak aerosol gisa ematen dira. Los medicamentos inhalados se administran como aerosoles.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Aerosola dagokion ontzian dagoen prestakin bat da. Bertan, printzipio aktiboa (solidoa edo likidoa) gasaren barnean dago banatuta, partikula oso finetan. Un aerosol es un preparado contenido en un envase adecuado en los que el principio activo (sólido o lí­quido) se encuentra finí­simamente distribuido en un gas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Aerosolak inhalazioz emateko, gaixoak aldi berean arnasa hartu behar du. La administración de los aerosoles por inhalación precisa la inspiración simultánea por parte del paciente.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Aerosolak beste bide batzuetatik ere eman daitezke. Los aerosoles también pueden administrarse por vías diferentes a la inhalatoria.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Botikak ematea Aipaturiko botikak aerosol gisa eta hauts gisa daude eskuragarri. Administración Los medicamentos citados están disponibles en aerosol y en polvo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Kamera hauei esker, gaixo mota guztiei eman dakizkieke aerosolak. Estas cámaras permiten administrar aerosoles a todo tipo de pacientes.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Zenbait egoeratan, botikak arnasketa-zuhaitzean bertan jarduten du, aerosol moduan eman ondoren. En algunas circunstancias, el fármaco ejerce su acción en el árbol respiratorio de forma local tras su administración como aerosol.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ez arnastu gasak/keak/lurrunak/aerosolak [izendapen egokia(k), fabrikatzaileak zehazten du(it)uena(k)]. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante].

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan