soledad

1
bakardade > soledad (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Heriotza gertatu denetik bi eta lau urtera, bestelako bizimodua hasi daiteke, pentsatzeko eta sentitzeko modu berriekin. Hala ere, bakardade-sentimendua izaten da oraindik. Entre los dos o los cuatro años posteriores a la muerte puede empezarse una nueva forma de vida, con nuevas formas de pensar y sentir, aunque el sentimiento de soledad suele permanecer.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Heriotza gertatu denetik hilabete edo urte batzuk igaro ondoren, min bizia eta negarra oraindik agerian izaten dira; erruduntasuna eta norbere burua gaitzestea, pentsamendu obsesiboak, bakardadea eta isolamendua ere izaten dira, hil den pertsona berreskuratzeko itxaropenari uko egitearen ondorio gisa. Pasados unos meses o unos años después de la muerte, en el que sigue el dolor intenso y el llanto, con culpas y autorreproches, pensamientos obsesivos, soledad y aislamiento como consecuencia de la renuncia a la esperanza de recuperar a la persona muerta.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Herstura, batez ere banaketaren aurrean; izan ere, bakardadeari egin behar dio aurre, seme-alabak mantendu behar ditu eta familiaren porrot sentimendua jasan behar du. Ansiedad, sobre todo ante la separación, en la cual ha de afrontar la soledad, mantener a los hijos y soportar la sensación de fracaso familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pertsonaiekin identifikatzen denez, gizakiaren izaerak ezagutuko ditu haurrak, eta zenbait gatazkari aurre nola egin dakiokeen eta gatazka horiek hala nola gaixotasuna, heriotza, mina, bakardadea, etab. nola konpon daitezkeen ikasiko du. A través de la identificación de los personajes, el niño va conociendo las distintas naturalezas humanas y aprende cómo se pueden afrontar y solucionar conflictos tales como la enfermedad, la muerte, el dolor, la soledad, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

- Familiaren harreman sozialez ez arduratzea edo albo batera uztea. Horrek inkomunikazioa, depresioa eta bakardade-sentimendua sortzen ditu. - Descuido o abandono de las relaciones sociales que posee la familia, lo cual genera incomunicación, depresión y sentimiento de soledad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bere etxean edo familia zabalarekin bizi den adineko pertsonak, normalean, senitartekoen laguntza jasotzen du eta horiek bere bakardade- eta erosotasun-arazoei erantzuna ematen diete eta oinarrizko beharrak asetzen dizkiote. La persona mayor que vive en su vivienda o con su familia extensa, normalmente cuenta con la ayuda de familiares que dan respuestas a sus problemas de soledad y confort y cubren sus necesidades básicas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hirugarren adinekoen mendekotasun-arazoek hainbat arrazoi izaten dituzte, eta funtsean fisikoki eta mentalki okerrera egitearekin lotuta egoten dira. Maiz, gaixotasun kronikoengatik izaten da, baina ez dira alderdi sozialak ahaztu behar, hala nola bakardadea, isolamendua eta abar. Los problemas de dependencia en la tercera edad tienen diversas causas, básicamente vinculadas a procesos de deterioro tanto fí­sico como mental, que, a menudo, se concretan en enfermedades de tipo crónico, aunque no hay que olvidar los aspectos sociales como la soledad, el aislamiento etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

"Esperantzaren telefonoa" delakoa doako zerbitzua da, eta arazo emozionalak dituztenei laguntza ematen die (bakardadea, larritasuna, depresioa eta antzekoak dituztenei). El llamado "teléfono de la esperanza" es un servicio gratuito que da apoyo a los problemas emocionales (como la soledad, la angustia, la depresión, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Isolamendua eta bakardadea saihestea, familiako eta gizarteko harremanak sustatuz eta indartuz. Evitar el aislamiento y la soledad, fomentando y potenciando las relaciones familiares y sociales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

- Bakardadearen edo gogogabetasunaren ondorioz sortutako utzikeria zuzentzea: - Corregir la desidia derivada de la soledad o de la inapetencia:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea