saldo contable Bilatu saldo contable testuinguru gehiagotan

1
kontabilitateko saldo > saldo contable (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
a) Kutxaren kontaketan diru-existentziak 10.000 € baino gehiagokoak direla ikusi da, eta kontabilitateko saldoa 9.800 €-koa. a) En un arqueo de caja se observa que las existencias de dinero ascienden a 10.000 € mientras que el saldo contable es de 9.800 €.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4. Aldian behin, eta erregularki, bankuko kontuak kontabilitateko saldoekin berdinkatzen al dira? 4 ¿Se concilian de forma periódica y regular los extractos bancarios con los saldos contables?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

kontabilitate-saldo > saldo contable (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
a) Bankuetako laburpenen eta enpresako kontabilitate-saldoen arteko diferentziak detektatzeko egiten dira a) Detectan las diferencias existentes entre los extractos bancarios y los saldos contables de la empresa

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hartutako arriskua zuzkitutako horniduraren kontabilitate-saldoaren balio berekoa dela egiaztatzea. Verificar que el riesgo asumido sea equivalente al saldo contable de la provisión dotada.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arlo honetako helburu nagusia da ikustea ea ibilgetu-partiden kontabilitate-saldoak zuzenak diren, elementuak fisikoki existitzen diren, ondo balioztatuta dauden, eta juridikoki nahiz fisikoki babestuta dauden*. El objetivo básico de esta área es determinar si los saldos contables de las partidas del inmovilizado son correctos, los elementos existen fí­sicamente, están debidamente valorados y protegidos jurí­dica y fí­sicamente*

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arlo honetako helburu nagusia da ikustea ea ibilgetu-partiden kontabilitate-saldoak zuzenak diren, elementuak fisikoki existitzen diren, ondo balioztatuta dauden, eta juridikoki nahiz fisikoki babestuta dauden. El objetivo básico de esta área es determinar si los saldos contables de las partidas del inmovilizado son correctos, los elementos existen fí­sicamente, están debidamente valorados y protegidos jurí­dica y fí­sicamente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza