puerto serie

1
serieko ataka > puerto serie (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
adibidez, prozesu batek serieko atakatik datuak irakurtzen ditu eta ilaran idazten ditu, besteak ilarako datuak irakurtzen eta diskoan gordetzen dituen bitartean. por ejemplo, un proceso se encarga de leer del puerto serie y escribir en la cola, mientras que otro se encarga de leer los datos de la cola y salvarlos en el disco.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Serieko atakaren bidez PC bat Omron etxeko automata programagarri gehienekin konektatzeko erabiltzen da kable hau. Este cable se utiliza para conectar un PC por el puerto serie a la mayoría de los autómatas programables de la marca Omron.

Materiala: Industria komunikazioak

Balizko lotura-motei dagokienez, serieko ataka baten bidez simplex, half-duplex eta full-duplex motako puntuz puntuko komunikazioa egin dezakegu. Respecto de los tipos de enlaces posibles, a través de un puerto serie podemos realizar una comunicación punto a punto de tipo simplex, half-duplex y full-duplex.

Materiala: Industria komunikazioak

Ordenagailuak COM1: edo COM2: serieko ataka du: Sub9-D konektore arra. El ordenador, por medio del puerto serie, COM1: o COM2: conector Sub9-D macho.

Materiala: Industria komunikazioak

Gailu programagarriak RS 232C serieko ataka du. Ordenagailuaren protokolo bera betetzen du Gailu programagarriak RS 232C serieko ataka" target="_blank">Gailu programagarriak RS 232C serieko ataka horrek. El dispositivo programable incorpora un puerto serie RS 232C, que sigue el mismo protocolo que el ordenador.

Materiala: Industria komunikazioak

Teklatua, serieko atakak, paraleloko Teklatua, serieko atakak eta PIC. teclado, puertos serie, puertos paralelo y PIC.

Materiala: Industria komunikazioak

Fluxu-diagramak erakusten duen legez, mikroa da atakei galdetzen diena artatu beharreko eragiketaren bat duen; adibidez, serieko atakaren bidez datu berriren bat jaso den edo inprimagailua prest dagoen. Como se desprende del diagrama de flujo, es el micro el que pregunta a los puertos si tienen alguna operación que deba ser atendida; por ejemplo, si se ha recibido un nuevo dato por un puerto serie o si la impresora está preparada.

Materiala: Industria komunikazioak

Arazo hori handitu egiten da gehienetan dozena erdi S/I gailu daudela pentsatzen badugu (teklatua, paraleloko ataka, serieko Arazo hori handitu egiten da gehienetan dozena erdi S/I gailu daudela pentsatzen badugu (teklatua, paraleloko ataka" target="_blank">Arazo hori handitu egiten da gehienetan dozena erdi S/I gailu daudela pentsatzen badugu (teklatua, paraleloko ataka, disko gogorraren kontrolagailua eta abar). Este problema se acentúa si pensamos en que normalmente hay media docena de dispositivos de E/S (teclado, puerto paralelo, puerto serie, controladora de disco duro, etc.).

Materiala: Industria komunikazioak

ROM memoriarekin komunikatzeko eremua edo BIOS datuen eremua da etendura-bektoreen taularen 256 byteko memoria hori. Serieko ataken eta ataka paraleloen S/I helbideak biltegiratzen ditu BIOSak, baita sistema konfiguratzean deskribatzen diren beste datu batzuk ere (horiek dinamikoki ezartzen dira sistema abian jartzen den aldiro). Estos 256 bytes de memoria existentes sobre la tabla de vectores de interrupción son el área de comunicación ROM o el área de datos BIOS, en donde la BIOS almacena las direcciones de E/S de los puertos serie y paralelo, y otros datos que se describen en la configuración del sistema los cuales se establecen dinámicamente cada vez que se inicializa el

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Serieko ataken eta ataka paraleloen konexioa ere kontrolatzen du eta, zenbait kasutan, baita jokoena ere. Dispone también del control de las conexiones de los puertos serie y paralelo y en algunos casos el de juegos.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

serie-ataka > puerto serie (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erabili MS-DOSeko MODE komandoa serie-ataka konfiguratzeko. Utilice el comando MODE de MS-DOS para configurar el puerto serie.

Materiala: Industria komunikazioak

Serie-atakaren S/I erregistroak: Registros de E/S del puerto serie_____________

Materiala: Industria komunikazioak

Serie-ataka kopurua, S/I helbidea eta PC baten etendura kopurua identifikatzea. Identificar el número de puertos serie, su dirección de E/S y el número de interrupción de un PC.

Materiala: Industria komunikazioak

Datuak etendura bidez transmititu eta jasotzeak abantaila asko eskaintzen ditu zundaketa bidez programatutako komunikazioen aldean; abantaila nagusia da beste betebehar batzuk egin daitezkeela, datuak serie-atakatik transmititzen edo jasotzen ari garen bitartean. La transmisión y recepción por interrupciones aporta grandes ventajas sobre las comunicaciones programadas mediante sondeo, la principal es que se pueden hacer otras tareas mientras se están recibiendo o transmitiendo datos por el puerto serie.

Materiala: Industria komunikazioak

Serie-ataka etenduren bidez programatzeko, bi programa prestatu behar dira, nagusia eta ISR errutina. Para programar el puerto serie por interrupciones hay que preparar dos programas, el principal y la rutina ISR.

Materiala: Industria komunikazioak

Erabili beharreko serie-atakaren oinarri-helbidea zehaztu: Determinar la dirección base del puerto serie a utilizar:

Materiala: Industria komunikazioak

Serie-ataka guztiek ez daudenez erregistro horrekin hornituak, ohikoena ez erabiltzea da. Puesto que todos los puertos serie no disponen de este registro, no es muy habitual utilizarlo.

Materiala: Industria komunikazioak

1) Erabili beharreko serie-atakaren oinarri-helbidea zehaztu: 1) Determinar la dirección base del puerto serie a utilizar:

Materiala: Industria komunikazioak

Hurrengo funtzioak serie-atakari konektatutako DCEren bat dagoen jakitea ahalbidetzen du. La siguiente función permite conocer si hay un DCE conectado al puerto serie.

Materiala: Industria komunikazioak

Serie-atakako TX orratzaren bidez datuak transmititu nahi direnean, igorri nahi den bytea transmisorearen buferraren erregistroan idatzi behar da. Cuando se desean transmitir datos a través de la patilla TX del puerto serie se debe escribir el byte a transmitir en el registro del búffer del transmisor.

Materiala: Industria komunikazioak