poste

1
zutoin > poste (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Rondeletek esperimentuak egin zituen zutikoetarako eta zutoinetarako erabiltzen ditugun egur motekin, eta zera ondorioztatu zuen: piezaren L garaieraren eta zeharkako ebakiduraren d alde txikiaren arteko egokitasuna handitu ahala, txikiagoa da egurraren erresistentzia. Rondelet, de sus experiencias sobre maderas empleadas para pies derechos o postes, deduce que: la resistencia disminuye a medida que aumenta la relación existente entre la altura L de la pieza y la menor dimensión d de la sección transversal.

Materiala: Egurraren teknologia

Ikusten denez, karga txikixeagoa da aurrez ikusitakoa baino. Hori dela eta, 17,5 cm neurtu ordez, 18 cm neurtzen duen aldeko zutoina hartu behar dugu, erresistentzia nahikoa konpentsatzeko, aurrez ikusi dugun kargaren arabera. Como vemos que da una carga algo inferior a la prevista, tomaremos un poste cuyo lado tenga 18 cm. en vez de 17"5 cm., compensando de esta forma la resistencia suficiente, según la carga prevista.

Materiala: Egurraren teknologia

Zutoinak. Postes.

Materiala: Egurraren teknologia

Zatitu gabeko enborkiari osoko esaten diogu enborra laburtzen ez dugunean, baita zutoin ere. El rollo sin trocear es enterizo cuando se deja con toda la longitud del fuste; también se le denomina poste.

Materiala: Egurraren teknologia

Alabaina, erabilgarria da bihurdura bidez lan egiten dugunean eta zutikoetarako, zutoinetarako eta abarretarako erabiltzen dugunean. Sin embargo puede usarse cuando el trabajo se realiza por torsión y para pies derechos, postes, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

zutoin > poste (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ondoren, zorroetan gorputz-babesen zutoinak sartuko dira; zutoinak 40 mm-ko diametroko eta 1,35 m-ko luzerako hodi biribilak dira. Posteriormente, se procederá a introducir en los casquillos los postes de los guardacuerpos, compuestos por un tubo redondo de 40 mm. de diámetro y una longitud de 1,35 m.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zutoina edo gorputz-babesa finkatzean, L-a forjatuaren barrualdera begira jarriko da ahal bada; horrela, baranda jartzen denean, L-ak ez ezik, profil biribilak ere erresistentzia emango du. La colocación del poste o guardacuerpo se procurará que se realice con la "L" hacia el interior del forjado, de manera que cuando se coloque la barandilla, sea el perfil redondo el que aporte la resistencia y no solamente la "L".

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zutoinetan babes-barandak jarriko dira, 287. irudian adierazitako altueretan; hau da, baranda nagusia 1,10 m-ra gutxi gorabehera, erdikoa 55 cm-ra eta errodapia lurretik 15 cm-ra. En los postes se colocarán las barandillas de protección, a las alturas analizadas en la figura 287, es decir; barandilla principal aproximadamente a 1,10 m. de altura, la barandilla intermedia, a 55 cm. y el rodapié de 15 cm. de altura desde el suelo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zutoinen artean gutxienez 2 metro eta gehienez 3 metro egongo dira, obrako atzeraemanguneen eta baoen arabera. La distancia entre postes será como mí­nimo de 2 metros y como máximo de 3, en función de los retranquees y huecos de la obra.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Geziaren eskakizunak betetzeko aplikatutako indarra (baranda eta zutoinetan aplikatua, sistemako planoarekiko perpendikular) Fuerza aplicada para cumplir los requisitos de flecha (aplicada a las barandillas y postes, perpendicularmente al plano de sistema)

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

2
zutoin > poste (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurra desintegrazio-industriara bideratuko bada, narriadura hori ez da garrantzitsua; baina gainerako kasuetan –zerratzeko, desbiribiltzeko edo zutoinak eta enborkiak egiteko bada–, onartezina izan daiteke, ohol-enbor basala kaltetu dezakeelako, eta horixe da zuhaitzaren zatirik baliotsuena. En el caso de que el destino de la madera sea la industria de desintegración, este deterioro no es un inconveniente pero en los demás casos (aserrío, desenrollo, postes y apeas) puede ser inaceptable al afectar a la troza basal, parte más valiosa del árbol.

Materiala: Nekazaritza

Garabiari ez zaio eragin behar makinaren edozein atal edo moztu nahi den zuhaitza goi-tentsioko linea elektriko batetik (altzairuzko dorreekin) 15 metroko erradioan badago, edo 9 metroko erradioan zutoinetatik zintzilikatutako lineak badira. No se debe operar la grúa cuando cualquier parte de la máquina o del árbol a abatir entre en un radio de 15 metros de una línea eléctrica de alta tensión (con torres de acero o de 9 metros en el caso de líneas suspendidas de postes

Materiala: Nekazaritza

2.9.1. Zutoinak 2.9.1. Postes

Materiala: Nekazaritza

Lerroak markatzen dituzten alanbreei eta ureztapenari eusteko, zutoinak erabiltzen dira. Se utilizan postes para sujetar los alambres y el riego que marcan las filas

Materiala: Nekazaritza

Metalezko zutoinak altzairu herdoilgaitzezkoak, berotan galbanizatutako altzairuzkoak edo aurregalbanizatutako altzairuzkoak izan daitezke. Los postes de metal pueden ser de acero inoxidable, acero galvanizado en caliente o acero pregalvanizado.

Materiala: Nekazaritza

Bestalde, diseinua nolakoa den, profil ireki nahiz itxikoak izan daitezke. Gainera, muturretan eta tartean jarritako zutoinak desberdinak izaten dira. Por otro lado, según el diseño pueden ser de perfil abierto o cerrado, siendo diferentes los postes de los extremos y los intermedios.

Materiala: Nekazaritza

Mahats parra, mahatsondo eta kiwiondo sailetan alanbrea zutoinarekin lotzeko elementuak erabiltzen dira. En los cultivos en parral, en vid o en kiwi se utilizan elementos de sujeción del alambre con el poste

Materiala: Nekazaritza

T erako bereizgailuak haridun torloju bidez lotzen dira egurrezko zutoinera Estas se fijan al poste mediante tornillos de rosca madera o abarcones.

Materiala: Nekazaritza