percentil

1
pertzentil > percentil (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori baloratzeko, hazkunde-parametroen kasuan bezala, biztanleen patroi estandarrekin konparatzen da pertzentiletan irudikatutako erreferentzia-taulen bidez. Su valoración, al igual que los parámetros de crecimiento, se ha de comparar con patrones estándar de la población, existiendo para este fin tablas de referencia representadas en percentiles.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Interpretatu emaitzak banaka, bakoitza zer pertzentiletan dagoen ikusita eta bakoitzaren hazkunde-erritmoa kontuan hartuta. Interpreta los resultados individualmente, a partir de los percentiles en los que se encuentra, y de su ritmo de crecimiento.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hobe da buru-perimetroa adina-garaiera parametroarekin erlazionatzea (haurraren garaiera 50 pertzentilean egongo litzatekeen adina) adin kronologikoarekin baino; izan ere, horrela haurraren gorputz-neurria hartuko dugu kontuan. Es preferible correlacionar el perí­metro cefálico con la edad-talla (edad en la que la talla del niño se encontraría en el percentil 50) que con la edad cronológica, ya que así­ se considera el tamaño corporal del niño.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Oro har, elikadura-obesitatea duten haurrek 50 pertzentila baino garaiera handiagoa eta hezur-heltze bizkortua izaten dute, eta obesitate endogenoak, berriz, 5 pertzentiletik beherako garaiera eta hezur-heltze atzeratua du ezaugarri. En general los niños con obesidad nutricional presentan una talla superior al percentil 50 y una maduración ósea acelerada, mientras que la obesidad endógena se caracteriza por tallas inferiores al percentil 5 y maduración ósea retardada.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hiperhazkundeagatiko alterazioa dagoela esaten da puntuazio absolutua 97 pertzentilaren gainetik badago (edo batez bestekoaren gainetiko desbideratze estandarra 2 aldiz) edo hazkunde-abiadura erreferentziazko biztanleen patroia baino bat gehiagokoa bada. Se considera alteración por hipercrecimiento cuando la puntuación absoluta se sitúa por encima del percentil 97 (o 2 veces la desviación estándar por encima de la media), o cuando la velocidad de crecimiento presenta un patrón por encima de la población de referencia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Puntuazio absolutuari dagokionez (hau da, neurketa egiten den unean), asalduratzat jo daitezke 3 eta 97 pertzentilen tartetik kanpo geratzen diren puntuazio guztiak (edo 2 aldiz desbideratze estandarra), biztanleak kontuan hartuta. ^ Respecto a la puntuación absoluta (es decir en el momento de realizar la medición), se pueden considerar alteraciones todas aquellas puntuaciones que quedan fuera del rango limitado por los percentiles 3 y 97 (o 2 veces la desviación estándar) en relación a las poblaciones existentes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Parametro hori kontrolatzeko modu bat hazkunde-kurba aztertzea da; hirugarren pertzentilarekiko paraleloa den ikusi behar da, edo pertzentil horretatik gero eta gehiago aldentzen den. Una manera de controlar este parámetro es observando la curva de crecimiento y ver si es paralela al tercer percentil, o si se desvía cada vez más de éste.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Pertsona batek bere adin kronologikorako 75 pertzentilari dagokion hezur-heltzea duela esan daiteke, edo adin jakin baten 50 pertzentilari dagokion hezur-heltzea duela (adin kronologikoa baino handiagoa edo txikiagoa izan daiteke adin hori). Se puede considerar, por lo tanto, que un individuo tiene una maduración ósea correspondiente al percentil 75 para su edad cronológica o bien que tiene una maduración ósea que correspondería al percentil 50 de una determinada edad (que puede ser menor o mayor que la cronológica).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Pisua ere adinarekiko erlazioan baloratzen da, baita haurraren pisua zati adin horretako 50 pertzentilari dagokion pisutik ateratzen den zatidurarekiko erlazioan ere. El peso también se valora en relación con la edad y en función del cociente del peso del niño dividido por el peso correspondiente al percentil 50 a esa edad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Beste parametroetan bezala, neurria 3 eta 97 pertzentilen artean badago, balioa normala dela pentsatu behar dugu. Al igual que los otros parámetros, si la medida se encuentra entre los percentiles 3 y 97 el valor a considerar es normal.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

pertzentil > percentil (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurren hazkuntza balioesteko, pertzentilen grafikoak erabiltzen dira. Para valorar el crecimiento de los niños, se utilizan las gráficas de percentiles.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Badaude parametro bakoitzerako pertzentilen grafikoak, baina erabilienak pisuarenak eta garaierarenak dira. Existen gráficas de percentiles para cada parámetro pero las más utilizadas son las de peso y talla.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Helburua da hazkuntza egokia dela ikustea eta pertzentilak jaiotzakoen antzekoak direla kontrolatzea. El objetivo es observar que el crecimiento es adecuado y controlar que los percentiles se mantienen similares a los del nacimiento.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta