pastilla

1
pastilla > pastilla (50 testuinguru)
eu testuak es testuak
a) Helbide-tarte guztia lortzeko beharrezko memoria-hedapenak egitea, 2Kx8 pastillak soilik izanik. a) Realizar las expansiones de memorias necesarias para obtener todo el rango de direcciones, si únicamente disponemos de pastillas de 2 K x 8.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Beraz, hauxe izango da pastilla bat edo bestea aukeratuko duten zirkuituen funtzioa: Así­ pues, la función de los circuitos que seleccionará una u otra pastilla serán:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Irudi horretan ikusten dugun moduan, aukeratuta ditugu jada pastilla guztiak, abiarazteko ROMa izan ezik; hori, gainera, 256 bytekoa da 1 kB-koa izan beharrean. Como vemos en dicha figura, ya tenemos seleccionadas todas las pastillas, menos la de ROM de arranque que, en lugar de ser de 1 Kbyte, es de 256 bytes.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Beraz, une bakoitzean, egoeraren arabera, zer pastilla gaitu behar den aukeratzeko erabil ditzakegu. Por tanto, podemos utilizarlas para seleccionar qué pastilla debe estar habilitada en cada momento según su estado.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Gauza baterako edo besterako zer helbide-bloke erabiltzen den adierazten duen zutabea (memoria-mapa funtzionala bada), edo zer pastillak duen (memoria-mapa fisikoa bada). Otra columna en la que se indica qué bloque de direcciones se utiliza para una u otra cosa (si se trata de un mapa de memoria funcional), o qué pastilla la contiene si se trata de un mapa de memoria fí­sico.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Abiarazteko ROMa memoriaren lehenengo 256 bytetan dago eta 256 x 8 ROM pastillak osatzen du. La ROM de arranque se encuentra en los primeros 256 bytes de la memoria y está formada por una pastilla ROM de 256 x 8.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Hurrengo 2.048 posizioak RAM memoriako bi pastillek osatzen dituzte (2. eta 3. pastillak), 1 K x 8koak, bakoitza, eta exekutatzeko programak eta pila biltegiratzen dira hor. Las siguientes 2.048 posiciones están formadas por dos pastillas (pastilla 2 y pastilla 3) de RAM de un 1 K x 8 cada una, en las cuales se almacenan los programas a ejecutar y la pila.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Amaitzeko, azken 1 kB-an ROM memoria dago, 1 K x 8ko pastilla duena, sistemak dakartzan aplikazio-programa ugarientzat. Para finalizar, en el último 1 Kbyte existe una memoria ROM formada por una pastilla de 1 K x 8, dedicada a múltiples programas de aplicación que trae el sistema.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Logika hori memoriaren pastilla bat eta bestea aktibatzeaz arduratuko da, PUZak helbide-busetik bidaltzen dion helbidearen arabera. Esta lógica se encargará de activar una u otra pastilla de memoria, dependiendo de la dirección que le enví­e la CPU por el bus de direcciones.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

7.38 irudiari erreparatuz ikus dezakegunez, 1. eta 2. pastillek helbide-tarte guztiko pisu txikieneko 4 bitak osatzen dituzte eta 3. eta 4. pastillek datu-busaren gainerako 4 bitak. Analizando la Figura 7.38 podemos deducir que las pastillas 1 y 2 forman los 4 bits de menor peso de todo el rango de direcciones, y las pastillas 3 y 4 los otros restantes 4 bits del bus de datos.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura