micro-procesador

1
Zirkuitu integratuak
Zirkuitu integratuak
mikroprozesadore > micro-procesador (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
n datu-busaren tamainak mikroprozesadore mota sailkatzeko balio du (8, 16, 32, 64 biteko mikroak) eta prozesatzeko gaitasunaren berri ematen du. El tamaño del bus de datos n sirve para clasificar el tipo de micro-procesador (micros de 8, 16, 32, 64 bits) y es una medida de su capacidad de proceso.

Materiala: Industria komunikazioak

Memoria horrek hardwareak eta softwareak egindako orri-kommutazioa erabiltzen du; hau da, 16 kB-ko orriak orri-markoaren barruan nahiz kanpoan truka daitezke, eta mikroprozesadoreak irakur ditzake, 1 MB-ko helbide-tartean erortzen baita. Esta memoria utiliza la conmutación de páginas realizadas por el hardware y el software; es decir, las páginas de 16 KB pueden intercambiarse dentro y fuera del marco de página, donde pueden ser leí­das por el micro-procesador porque cae dentro del espacio de direcciones de 1 MB.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Mikroprozesadorea sar daitekeen posizio-tarte osoaren irudikapen grafikoari memoria-mapa esaten zaio. La representación gráfica de todo el rango de posiciones al que es capaz de acceder un micro-procesador se denomina mapa de memoria.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Bi modu daude mikroprozesadorearen abiadura areagotzeko: Existen dos formas de incrementar la velocidad del micro-procesador:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Baina ez dugu kezkatu behar; izan ere, mikroprozesadoreak tolerantzia-marjina txiki bat du. Horrela ez balitz, plaka nagusiaren diseinua oso konplexua izango litzateke izan litezkeen tentsio guztiak izateko. No debe preocuparnos, ya que el micro-procesador admite un pequeño margen de tolerancia, ya que si no fuera así­, para tener todos los voltajes posibles se complicaría demasiado el diseño de la placa base.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

PGA formatuko edozein mikroprozesadoreren moduan instalatzen da (6.7 atala). Su instalación se realiza de forma idéntica que cualquier micro-procesador en formato PGA (Apartado 6.7).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Mikroprozesadorea slot 1ean finko eusteko mekanismoa duten plaka nagusietan erabiltzen da instalazio-modu hori. Este tipo de instalación se realiza en aquellas placas base que traen un mecanismo de retención para mantener al micro-procesador fijo en el slot 1.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Mikroprozesadore hori instalatzeko, komeni da hoztaile bat erabiltzea. Para la instalación de este micro-procesador es conveniente hacer uso de un refrigerador.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Baina memoria hori 8085 mikroprozesadorearekin (oso zabaldua garai hartan) bateragarria izatea nahi zuen Intelek; hau da, 8 biteko mikroprozesadorerako idatzitako programek 16 bitekoan ere funtzionatzea. Sin embargo, Intel quería mantener la compatibilidad con el 8085 (muy extendido por aquel entonces); es decir, que los programas escritos para el micro-procesador de 8 bits pudieran funcionar en el de 16 bits.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Baina Pentium mikroprozesadorea agertu zenetik, kontrolatzeko txip gutxi behar dituzten plaka nagusiak garatu ziren. A partir de la aparición de este micro-procesador, se desarrolla una serie de placas base que necesitan un pequeño número de chips para controlarlas.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura