madurez

1
heldutasun > madurez (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Iragarki-egileek beti hartu beharko dute kontuan beren mezua jasoko duten ikusleen ezagutza-maila, sofistikazioa eta heldutasuna. Los anunciantes deben tener siempre en cuenta el nivel de conocimiento, sofisticación y madurez de la audiencia a la que dirigen su mensaje principalmente.

Materiala: Jolasaren metodologia

Aurreko etapari esker, haurrak bakarkako nahiz taldeko jolas sinbolikoan erakusten zuen hastapeneko garapen soziala, heldutasun sozial bihurtzen da orain; horri esker, haurra gai da, besteak beste, premisa hauek onartzeko eta gainditzeko: Gracias a la etapa anterior, el incipiente desarrollo social que mostraba el niño durante el juego simbólico tanto individual como colectivo, se transforma en estos momentos en madurez social que le hace capaz de aceptar y superar premisas tales como:

Materiala: Jolasaren metodologia

bata oinarrizko beharrak betetzeko da eta gurasoen eskutik dator normalean; besteak praktikaren bidez organoen nolabaiteko heldutasuna lortzea du helburu. una dirigida a cubrir sus necesidades básicas y que normalmente es facilitada por sus progenitores; y otra que tiene como meta el adquirir un cierto grado de madurez de los órganos mediante la práctica.

Materiala: Jolasaren metodologia

Oro har, gauza zehatz bat adierazteko haurrak nahita hizkuntza-termino bat modu egonkorrean eta egoera ezberdinetan erabiltzen duenean jotzen da hasten dela haurra lehenengo hitzak esaten, baina haur bakoitzean ezberdina da, heldutasun neurologikoaren eta ingurunearen estimulazioaren arabera. De forma general, se considera que el inicio de las primeras palabras se produce cuando el niño utiliza de forma consciente un término lingüí­stico de modo estable y en distintas situaciones para referirse a un elemento concreto, pero que varía en cada niño dependiendo de la madurez neurológica y de la estimulación ambiental.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Nerbio-sistemaren heldutasuna. La madurez del sistema nervioso.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hizkuntza garatzeko gaitasun biologikoarekin jaiotzen da haurra. Hala ere, hori gertatzeko edo errazago gertatzeko, sistema neurologiko, fisiologiko eta pertzepziozkoek heldutasun egokia izan beharko dute eta, beraz, haien funtzioen garapenak posiblea izan beharko du. El niño nace con una capacidad biológica de desarrollar el lenguaje; sin embargo, para que este se produzca o para favorecerlo, necesitará que la madurez de sus sistemas neurológico, fisiológico y perceptivo sea el adecuado y, por lo tanto, que el desarrollo de sus funciones sea posible.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

heldutasun > madurez (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Heldutasun hegakorreko produktuak Teknologia oinarri duten produktuak dira, berehala zaharkituta geratzen direnak, berrikuntza aurreratuagoak dituzten produktuak etengabe agertzen direlako. Halakoak dira, esaterako, telefonia mugikorreko terminalak ordenagailuak etab. Producto de madurez volátil: se trata de productos muy tecnológicos que quedan obsoletos con rapidez debido a la aparición permanente de productos más avanzados: terminales de telefonía móvil, ordenadores etc.

Materiala: Ostalaritza

3. fasea. Heldutasuna Fase 3. Madurez

Materiala: Ostalaritza

Fase horretatik irteteko, bi bide daude: produktua merkatutik ateratzea, edo produktua aldatzea edo eguneratzea, heldutasun-aldia luzatzeko. De esta fase se puede salir eliminando el producto del mercado o actualizando y modificando el producto para que aumente el tiempo de madurez

Materiala: Ostalaritza

Heldutasun hegakorreko produktuak Teknologia oinarri duten produktuak dira, berehala zaharkituta geratzen direnak, berrikuntza aurreratuagoak dituzten produktuak etengabe agertzen direlako. Halakoak dira, esaterako, telefonia mugikorreko terminalak ordenagailuak etab. Producto de madurez volátil: se trata de productos muy tecnológicos que quedan obsoletos con rapidez debido a la aparición constante de productos más avanzados: terminales de telefonía móvil, ordenadores etc.

Materiala: Ostalaritza

2- A) Eman heldutasun iraunkorra duten produktuen sei adibide. 2- A) ¿Qué productos consideras de madurez perpetua? Poner cinco ejemplos.

Materiala: Ostalaritza

3. fasea. Heldutasuna Fase horretan, lehia handia da, eta prezioak oraindik ere altuak izan daitezkeen arren, jaisteko joera dute. Fase 3. Madurez: en esta fase la competencia <a href="/term/es/competencia" target="_blank">ha alcanzado un nivel <a href="/term/es/nivel" target="_blank">de intensidad <a href="/term/es/intensidad" target="_blank">bastante elevado, con lo cual, si bien <a href="/term/es/bien" target="_blank">todavía los precios <a href="/term/es/precio" target="_blank">pueden ser <a href="/term/es/ser" target="_blank">altos la tendencia es a descender.

Materiala: Ostalaritza

Azaldu zer diren heldutasun iraunkorreko, heldutasun ziklikoko eta heldutasun hegakorreko produktuak Explicar los productos de madurez perpetua, de madurez cíclica y de madurez volátil.

Materiala: Ostalaritza