elemento constructivo

1
eraikuntza-elementu > elemento constructivo (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrek ez du esan nahi instalazio horiek egin ezin daitezkeenik; aitzitik, eraikinaren proiektuaren hasieran proiektatu behar dira, edo, eraikina dagoeneko zerbitzuan badago, teknikari bati eskatu behar zaio instalazioa azter dezan, eta, jarraian, eraikuntza-elementua ez hondatzeko soluzio egokiena sor dezan. Esto no quiere decir que no se puedan realizar las referidas instalaciones, al contrario, se deben proyectar desde el inicio del proyecto del edificio o en el caso de ser un edificio ya en servicio, se debe encargar a un técnico el estudio de la instalación, el cual diseñará la solución más correcta para no producir deterioro alguno en el elemento constructivo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikin bat egikaritzeko proiektua garatzean, estalkiari garrantzi handia eman behar diogu, besteak beste, eraikuntza-elementu horrek eraikineko erabiltzaileei aukera emango dielako barnean nahi duten erosotasuna edukitzeko, eta atmosfera-eragileen agresioetatik babesteko. En el desarrollo del Proyecto de Ejecución de un edificio, uno de los capí­tulos importantes al que se le debe dar protagonismo es la Cubierta, porque este elemento constructivo va a permitir a los usuarios del mismo disfrutar del confort interior deseado y la protección a la agresión de los agentes atmosféricos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Prebentziokoa, eraikuntza-elementua osatzen duten materialetan akatsak edo arazoak izateko aukerak murrizteko; materialen "bizitzaren" berri izatea garrantzitsua edo funtsezkoa da horretarako, eta, horri jarraiki, jardun-plangintza osatu behar da. Preventiva, es el caso de reducir la probabilidad de fallos o anomalías en los materiales constituyentes del elemento constructivo, siendo importante o vital el conocimiento de la "vida" de los materiales y de esta forma confeccionar un plan-ning de actuaciones.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren estalkia eraikuntza-elementu garrantzitsuenetako bat da eraikinaren bizitzan, eraikina osatzen duten gainerako atalak babestu egiten dituelako denboraren joanaren eraginetik, atmosfera-agenteetatik eta agresio mekanikoetatik. La cubierta de un edificio es uno de los elementos constructivos de mayor importancia en la vida del mismo, como protector de las acciones del paso del tiempo, agentes atmosféricos y agresiones mecánicas del resto de los elementos componentes de la construcción.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zerbitzuan jartzen den uneaz geroztik, eraikin baten funtzionamendua oso konplexua da, erakinaren erabileraren eta xedearen eskariaren ondorioz, baina lanak amaitzen direnetik badira eraikuntza-elementu batzuk oinarrizkoak izaki aldian behin kontserbatzea eta mantentzea eskatzen dutenak. Desde la puesta en servicio, un edificio es muy complejo, como consecuencia de la demanda que solicita el uso y destino del mismo, pero desde la terminación de los trabajos existen elementos constructivos que podríamos definir como básicos y que precisan de una conservación y mantenimiento periódicos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki inklinatuari dagokionez azaldu eta garatu ditugun birgaitze-lanak aurrera eramateko, eraikuntza-elementuak bete beharko du CT-79 EOA indarreko arauak eskatutako baldintza. Las Rehabilitaciones de cubierta inclinada que se han expuesto y desarrollado se encuadran en el caso de que el elemento constructivo cumpla con el condicionante que exige la normativa vigente NBE CT-79.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Baldintza hori betetzen ote duen jakiteko, eraikuntza-elementuaren azterlan higrometrikoa egin behar da eraikina kokatua dagoen klima-eremuan, eta transmisio termikoko koefizientearen (K) balio errealaren berri izan behar dugu, CT-79 EOAk eskatutako balioarekin konparatzeko. Gainera, barnean azaleko kondentsaziorik ba ote dagoen edo sortu ote den jakin behar dugu, edo estalkia osatzen duten geruzetan kondentsazio interstizialik sortu ote den, hor Para conocer este cumplimiento es preciso realizar un Estudio Higrotérmico del elemento constructivo en la zona climática donde se ubica el edificio, y conocer el valor real del coeficiente de transmisión térmica (K), para compararlo con el exigido por la CT-79 y si existen u originan condensaciones interiores superficiales, así­ como condensaciones intersticiales en las diferentes capas que componen la cubierta, para de esta forma desarrollar el

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaldura lauak gehiago hedatu dira, eta gainera hainbat erabilera eta xede dauzkate; horrenbestez, ez da egokia jardun espezifiko bat zehaztea, eta horregatik, eraikuntza-elementu hori birgaitzeko lanetan gehien erabilitako hiru motak aztertuko ditugu jarraian: Para la cubrición plana, al estar más difundida y con numerosos usos y fines, determinar una actuación especí­fica no es correcto, y por este motivo estudiaremos los tres tipos más comunes en los trabajos de rehabilitación de este elemento constructivo:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lantegietako, biltegietako, garajeetako eta abarretako industria-estalkia birgaitzearen kasua ez da aurreko estalki multzoaren barnean hartu, eraikuntza-elementu horrek birgaitzean eragin txikia duelako. El caso de la rehabilitación de una cubierta industrial, es decir, de fábricas, almacenes, garajes, etc., no se ha incluido en el grupo anterior de cubiertas por su baja incidencia en la Rehabilitación de este elemento constructivo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinetako estalkiak birgaitzeari dagokionez aldez aurretik garatu dugunaren arabera, eraikuntza-elementuak isolamenduari buruzko CT-79 EOA indarreko araua betetzen duela hartzen da aintzat, eta hori egiaztatu beharra dago eraikina kokatua dagoen klima-eremuko azterlan higrotermikoa kontuan hartuta. En lo desarrollado anteriormente para la rehabilitación de cubiertas en los edificios, se da por asumido que el elemento constructivo cumple con la normativa vigente de aislamiento NBE CT-79, lo cual se debe comprobar con el correspondiente Estudio Higrotérmico de la zona climática donde se ubica la edificación.

Materiala: Eraikinaren estalkia