directiva Bilatu directiva testuinguru gehiagotan

1
direktiba > directiva (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Direktiba guztiek ez dute betebehar hori zehazten, baina inportatzailearentzat garrantzitsua da erlazio erraz bat sortzea fabrikatzailearekin, eginkizun horiek bete ahal izateko. No todas las directivas explicitan esta obligación, pero es importante para el importador establecer una relación fluida con el fabricante a efectos de cumplir con estas obligaciones.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Muntaia bat, instalazio bat edo beste erabilera mota bat izan eta gero baino erabili ezin diren produktu batzuetarako (makinak, gas-aparatuak, etab.), direktiba aplikagarriak zerbitzuan jartzea bakarrik babesten badu; eta muntaia horrek araudiarekiko adostasuna mantentzeari eragin badiezaioke, instalatzaileek araua betetzen dela ziurtatu behar dute. Si para algunos productos que sólo pueden utilizarse después de haber sido objeto de un montaje, instalación u otro tipo de manipulación (máquinas, aparatos de gas, etc.), la directiva aplicable cubre la puesta en servicio y si dicho montaje puede afectar al mantenimiento de la conformidad con la normativa, los

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Azaldu dugun moduan, direktiba bakoitzak bere aplikazio-eremuan sartzen diren produktuak definitzen ditu. Como ya hemos explicado anteriormente, cada directiva define los productos que entran en su ámbito de aplicación.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Xedapenak aldatu egiten dira direktiba batetik bestera, eta behe-tentsioko produktuen, jostailuen, eraikuntzaren, bateragarritasun elektromagnetikoaren sektoreetan eta bestelako sektore batzuetan malguagoak dira. Las disposiciones a este respecto varían de una directiva a otra y en sectores como los de baja tensión, juguetes, construcción y compatibilidad electromagnética, son más flexibles.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Haren produktua direktiba baten edo gehiagoren aplikazio-eremuan sartzen den egiaztatzea. Comprobar si su producto entra en el ámbito de aplicación de una o varias directivas.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Direktiba bakoitzak biltzen dituen produktuen arabera ezartzen du CE adostasun-deklarazioaren edukia. Cada directiva establece el contenido de la declaración de conformidad CE en función de los productos que ampara.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

CE marka nahitaezkoa da, eta hari loturik dagoen produktua merkaturatu edo zerbitzuan sartu aurretik jarri behar da, direktiba espezifikoren batean aurkakoa zehaztu ezean. El marcado CE es obligatorio y debe colocarse antes de que un producto sujeto al mismo sea comercializado o puesto en servicio, salvo en el caso de que una directiva especí­fica disponga lo contrario.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Direktiba bakoitzak dokumentazioaren edukia ezartzen du, produktuaren izaeraren eta ezinbestekotzat hartzen denaren arabera (ikuspuntu tekniko batetik), direktiba egokiaren betekizun nagusiekiko eta arau harmonizatuekiko aplikatu badira adostasuna frogatzeko. Arau horiek barne hartzen dituzten betekizun nagusiak adierazten dituzte. Cada directiva establece el contenido de la documentación, de acuerdo con la naturaleza del producto y de lo que se considere necesario, desde un punto de vista técnico, para demostrar la conformidad con los requisitos esenciales de la directiva pertinente, y con las normas armonizadas si se han aplicado, indicando los requisitos esenciales amparados por dichas normas.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Prozeduraren arabera, deklarazio horrek bermatu behar du produktuak direktiba aplikagarrien betekizun nagusiak asetzen dituela, edo azterketa ziurtatua egin zitzaion motara egokitzen dela produktua eta direktiba aplikagarriek exijitzen dituzten betekizun nagusiak asetzen dituela. En función del procedimiento, esta declaración debe garantizar que el producto satisface los requisitos esenciales de las directivas aplicables, o bien que el producto se ajusta a al tipo para la cual se emitió un certificado examen de tipo y satisface los requisitos esenciales exigidos por las directivas aplicables.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Hala ere, direktiba bakoitzean aurreikusten diren prozedurak banan-banan aztertuko bagenitu, gida honen planteamendua gaindituko genuke. Sin embargo, desbordaría el planteamiento de esta guía analizar uno por uno, qué procedimientos se prevén en cada una de las directivas...

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka