conducta asocial

1
portaera asozial > conducta asocial (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Laburbilduz, jokabide-arazoak edo portaera asozialak dituzten haurrak daudenean, jolasaren bidez esku hartzearen xedea da haurrek ohiturak ikastea, jostailuak errespetatzea, jolasean kideekin batera eta elkarlanean aritzea, frustrazioak gainditzea, etab.; eta hori guztia giro atsegin eta afektuzkoan egin behar da, haurren autokontzeptua, autoestimua eta segurtasuna garatzen dituen giroan. En sí­ntesis, para estos pequeños con problemas de comportamiento o conductas asociales la intervención a través del juego irá encaminada sobre todo hacia el aprendizaje de hábitos, respeto hacia los juguetes, colaboración y cooperación durante el juego con compañeros, aprendizaje y superación de frustraciones, etc., todo ello en un

Materiala: Jolasaren metodologia

> Handicap batzuen eraginez (osasunari dagozkionak, ekonomikoak, sozialak edo/eta kulturalak) jokabide-alterazioak eta portaera asozialak dituzten haurrak. I Pequeños con alteraciones comportamentales y conductas asociales derivadas de handicaps: sanitarios, económicos, sociales y/o culturales.

Materiala: Jolasaren metodologia

Jokabide-alterazioetako eta portaera asozialetako esku-hartzea, desberdintasunak konpentsatzeko testuinguruan La intervención en alteraciones conductuales y conductas asociales en un ámbito compensador de desigualdades

Materiala: Jolasaren metodologia