compost Bilatu compost testuinguru gehiagotan

1
konposta funtsezko elementua da nekazaritza ekologikoan
konposta funtsezko elementua da nekazaritza ekologikoan
konpost > compost (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konposta, hala ustiategian bertan produzitutakoa nola erositakoa, funtsezko elementua da nekazaritza ekologikoan. El compost bien producido en la propia explotación o adquirido es un elemento fundamental en la agricultura ecológica.

Materiala: Nekazaritza

7- Udazkenaren hasieran, ondo umoturiko konposta emango zaio lurrari, aurreko puntuan adierazi dugun moduan. 6- A principios de otoño, se aportará un compost bien maduro tal como hemos comentado en el punto anterior.

Materiala: Nekazaritza

8- Lurrazalean area pasatuko dugu azken aldiz; hala, konposta ondo txertatuko da. 7- Un último gradeo superficial, nos permitirá incorporar este compost

Materiala: Nekazaritza

Materia organiko freskoa oso sakonera handian ez sartzen ahalegindu beharra dago (uzta hondarrak ongarri berdeak, konposta, gorotzak, etab.). Procurar no incorporar en profundidad la materia orgánica fresca (restos de cosecha abonos verdes, compost estiércoles, etc.).

Materiala: Nekazaritza

konposta, gorotza, ongarri mineralak etab. barreiatzea. distribución de compost o estiércol, abonos minerales etc.

Materiala: Nekazaritza

Ongarri jakin bat, konposta edo ongarri berde bat norainoko sakoneran lurperatu nahi dugun, halako edo holako laborantza teknika eta lanabesak erabiliko ditugu. La técnica de laboreo-y los aperos- también estará condicionada en función de la profundidad a la que deseemos incorporar un determinado abono el compost o enterrar un abono verde.

Materiala: Nekazaritza

Une egokia da bai sustraiak bai segituan lehortu nahi diren aireko zatiak biltzeko; baita mozteko, kimatzeko, birlandatzeko, lurra lantzeko, konposta barreiatzeko eta egurra mozteko ere. Es el momento adecuado para recolectar raíces o bien partes aéreas que se quieren secar rápidamente, para talar, podar, transplantar, labrar, esparcir el compost y cortar leña.

Materiala: Nekazaritza

gorotz nahiz konpost ekarpen ertain-altuak behar dituzte, baina ekarpenok dezente deskonposaturik egon behar dute. necesitan aportaciones de medias a altas de estiércol o de compost pero bastante descompuesto.

Materiala: Nekazaritza

Hori ezinezkoa bada, oso eskakizun handiko labore batekin hasiko gara; horretarako, gorotz edo konpost ugariz elikatuko dugu lurra Si no es posible, comenzaremos con un cultivo muy exigente para el que se nutrirá la tierra con con una abundante aplicación de estiércol o compost

Materiala: Nekazaritza

Simaur eta konpost merke ugari eduki ezean, planteatu behar dena da ea produkzio ekologikoari buruzko araudiak baimentzen dituen ongarri komertzialak ematea (organikoak zein mineralak ekonomikoki errentagarria den, labore estentsiboen azalera unitateko errentagarritasuna txiki samarra da eta. De no disponer de estiércol y compost económico en abundancia, se ha de plantear si el aporte de abonos comerciales (orgánicos y minerales permitidos por la normativa de producción ecológica es económicamente rentable, pues la rentabilidad de los cultivos extensivos por unidad de superficie es relativamente baja.

Materiala: Nekazaritza