IRPF

1
Urtean 4 bider egin beharreko eragiketa
Urtean 4 bider egin beharreko eragiketa
PFEZ > IRPF (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
www.aeat.es, Zerga Agentziaren ataria. BEZaren ereduak eta formularioak, PFEZenak, sozietateen gaineko zergarenak, zergadunaren egutegia, zerga-legeria, sozietateen gaineko zergaren eskuliburu osoa, laguntza-programen deskarga eta abar ditu. www.aeat.es, portal de la Agencia Tributaria, que dispone de modelos y formularios del IVA, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, calendario del contribuyente, normativa tributaria, un manual completo del impuesto sobre sociedades, descarga de programas de ayuda, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

PFEZ: 40/98 Legea eta 214/99 ED. IRPF: Ley 40/98 y RD 214/99.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

PFEZ IRPF

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Adibidez, sozietateen zergari eta BEZari dagozkien salmentak, PFEZko atxikipenak sozietateen zergari dagokionez. Por ejemplo, ventas respecto al Impuesto de Sociedades e IVA, retenciones del IRPF respecto al IS.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak dokumentazio-euskarri hauen kopiak eskatu beharko dizkio enpresari, jardueraren arabera ordaindu behar dituen zergak egiaztatzeko: zergen aitorpenak, BEZaren ordainketa-gutunak, PFEZen atxikipenenak, sozietateen zergarenak, konturako ordainketak, aurreko ikuskatzeen aktak, errekargu eta zehapenak, eta El auditor deberá solicitar a la empresa copias de la siguiente documentación soporte para comprobar los impuestos a la que está sometida en función de su actividad: Declaraciones de los impuestos, cartas de pago del IVA, de las retenciones del IRPF, del Impuesto de Sociedades, pagos a cuenta

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-jardueraren gaineko atxikipenak (PFEZ). Retenciones del rendimiento del trabajo (IRPF).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Adibidez, nominak eta lan pertsonalaren atxikipenagatiko aitorpena (PFEZ) konparatu, eta hiruhileko salmentak eta BEZaren aitorpen-likidazioko oinarrietan sartutakoak. Por ejemplo, comparar las nóminas y la declaración por retenciones del trabajo personal (IRPF), las ventas trimestrales y las incluidas en las bases de declaración-liquidación del IVA.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Langilearen kargura PFEZ eta Gizarte Segurantzagatik atxikitako zenbatekoak Ogasunean eta Gizarte Segurantzan aitortu eta sartutakoarekin bat datorrela egiaztatzea. Verificar que los importes retenidos por los conceptos de IRPF y Seguridad Social a cargo del trabajador coinciden con los importes declarados e ingresados en Hacienda y Seguridad Social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Laneko legeak eta araudiak (arriskuen prebentzioa), zergenak (PFEZ) eta babesekoak (Gizarte Segurantza); PFEZeko eta Gizarte Segurantzako aitorpenak aurkezteko epeak bete eta ordaindu direla ziurtatzea. Cumplimiento de las leyes y normativas laborales (prevención riesgos), de impuestos (IRPF) y de protección (Seguridad Social); los plazos de presentación de las declaraciones de IRPF y Seguridad Social y su pago.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) PFEZeko atxikipenak egiaztatuko ditu, indarrean den araudiaren arabera a) Verificar las retenciones del IRPF de acuerdo con la legislación vigente

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
PFEZ urtean zehar 4 aldiz egin behrrezko operazioa
PFEZ urtean zehar 4 aldiz egin behrrezko operazioa
3