EPI Bilatu EPI testuinguru gehiagotan

1
BIE > EPI (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Automatismo-instalazioak muntatzeko erabiliko dituzun BIEak ezagutzea Conocer los EPI que utilizarás el montaje de instalaciones de automatismos.

Materiala: Automatismoak

BIEak merkaturatzea eta Erkidegoaren barnean libre zirkulatzea. Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EPI.

Materiala: Automatismoak

Langileek BIEak erabiltzeari buruzko segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenak. Disposiciones mí­nimas de seguridad y salud relativas a la utilización de EPI por los trabajadores.

Materiala: Automatismoak

BIEak erabiltzen dira babesteko gainerako ordezko aukera guztiak agortu direnean, eta neurri osagarri gisa. Se utilizan EPI cuando se hayan agotado todas las vías alternativas de protección y como medida complementaria.

Materiala: Automatismoak

Enpresaburuak zehaztu behar du zein lanpostutan behar diren BIEak; doan eman behar dizkie langileei, eta ondo erabil daitezen zaindu behar du. El empresario tiene que determinar los puestos de trabajo en los que se necesiten EPI y suministrarlos de manera gratuita a sus trabajadores, velando por su correcta utilización.

Materiala: Automatismoak

Automatismoen muntaketan erabiltzen diren BIE batzuk Algunos EPI utilizados en el montaje de automatismos

Materiala: Automatismoak

NBE > EPI (112 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kategoria honetan daude ondorio hilgarriak edo atzerabiderik gabekoak eragin ditzaketen arrisku handi batetik babesten duten NBEak. En esta categoría se engloban los EPI que protegen de un riesgo elevado de posibles consecuencias mortales o irreversibles.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

NBE egokia hautatzea eta erostea Elección y compra del EPI adecuado

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Edozein NBEren hautaketan gertatzen denez, langileak, bere ezaugarri pertsonalen arabera, NBE egokiaren hautaketan parte hartu behar du, dauden aukerak kontuan hartuta. Como ocurre en la elección cualquier EPI, el trabajador debe participar en la selección del EPI adecuado a sus caracterí­sticas personales de entre las posibilidades existentes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gainera, NBE baten hautaketa beste ekipo batzuk erabili behar izatearen menpe ere badago. Además, la elección de un EPI estará determinada por el posible uso que se deba hacer de otros.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kasu zehatz honetan, gerta liteke langileak betaurreko babesle, soldadura-maskara eta abarrekin lan egitea, eta, horregatik, zaila izatea belarriak babesteko beste NBE bat erabiltzea, deserosoa eta jasanezina egiten zaiolako, edota estetikoki desegokia delako. En este caso en concreto, el trabajador puede estar trabajando con gafas de protección, careta de soldadura etc. en un momento determinado que hacen difí­cil el uso de otro EPI de protección auditiva, bien porque le sea incómodo e insoportable o lo vea poco estético.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Faktore horiek bateratzen badira, langileak ez du erabiliko hautatutako NBEa, eta, beraz, eraginkortasun guztia galduko du; gainera, lehen ikusi dugunez, entzumena babesteko gailurik gabe, laster iritsiko gara nahi ez dugun mugara. Si estos factores concurren, el EPI elegido no será utilizado por el operario, por lo que perderá toda su eficacia, y como se vio antes, en un corto periodo de tiempo sin protección auditiva llegaremos al lí­mite no deseado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

NBEa ongi aukeratzeko, erlazionatuta dauden faktore batzuk hartu behar dira kontuan, halako moldez non batera ikusi behar baitira zuzen hautatu ahal izateko. Para elegir adecuadamente el EPI, se deben tener en cuenta varios factores que están relacionados entre sí­, de tal manera que hay que verlos conjuntamente para poder elegir de forma correcta.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

NBEak baldintzarik txarrenetan eman diezagukeen babesa da. es la protección en las condiciones más desfavorables que nos puede ofrecer el EPI.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Datu horiekin batera, grafiko bat eman ohi da; hortik datu berberak atera daitezke, eta, gainera, ahultze-kurba ikus dezakegu. Beraz, NBE egokia azkarrago hautatu ahal izango dugu. Junto con estos datos se suele ofrecer una gráfica, de la que se pueden extraer los mismos datos, pero además nos permite ver la curva de atenuación y, por lo tanto, podemos decidir de forma más rápida el EPI adecuado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ez dira beste NBE batzuekin bateragarriak, adibidez betaurreko batzuekin, horien hankek ez baitute uzten aurikularrak behar bezala egokitzen, eta erabilera deseroso egiten baitute. No suelen ser compatibles con otros EPI, como algunas gafas, ya que las patillas hacen que los auriculares no se adapten correctamente y su uso es incómodo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

norbera babesteko ekipo > equipo de protección individual (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Norbera babesteko ekipoa (NBE) Equipo de protección individual (EPI)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan