Emaitzak: 45

ES EU
Eraikuntza eta obra zibilak (3)
si para acortar la luz de apoyo de una jácena se tiene que levantar un pilar que va a tener que soportar un incremento de cargas (al construirse una nueva planta sobre otra ya existente), la situación de ese pilar y de su zapata vendrá determinada, en ese caso, por la situación de la jácena, sea ésta o no compatible con la nueva distribución de espacios prevista por el proyectista. gatzari baten argi euskarria mozteko zutabe bat eraiki behar badugu eta zutabe horrek karga handiagoari eutsi beharko badio (lehendik dagoen solairuaren gainean beste solairu bat eraiki behar denean), zutabe horren eta bere zapataren kokalekua gatzariaren kokalekuaren araberakoa izango da, kokaleku hori proiektugileak aurreikusitako espazioen banaketa berriarekin bateragarria den ala ez kontuan hartu gabe.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Realización de zanjas y zapatas Lubakiak eta zapatak egitea

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

°Dimensionado y detalles de zapatas, soleras, muros, pantallas, pilotes y encepados, losas, vigas, pilares, etc., sobre planta o cuadro anejo, indicando las juntas de dilatación en el caso de que sean necesarias. °Zapata, zolata, horma, pantaila, paldo, zepatu, lauza, habe, zutabe eta abarren neurriak eta xehetasunak, erantsitako oin edo taularen bidez, behar denean dilatazio-junturak adieraziz.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Fabrikazio mekanikoa (1)
se usa una zapata deslizante para envolver el tubo alrededor del contorno de una matriz estática. zapata lerragarri bat erabiltzen da hodia matrize estatiko baten inguruan biltzeko.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Gizarte eta kultura zerbitzuak (5)
Los patos no andan con zapatos. Oinean du zapata eta barruan patata.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Se la baña concienzudamente, se le aplica un producto antiparasitario, se le ofrece ropa y zapatos nuevos y se le enseña la que será su nueva habitación. Neskatila arretaz bainatuko dute, parasitoen kontrako produktua emango diote, arropa eta zapata berriak eskainiko dizkiote eta bere logela berria izango dena erakutsiko diote.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Vanesa llega al centro con un aspecto muy sucio, la ropa que lleva no corresponde a la estación del año, es invierno y llega con una camiseta, una falda y zapatos. Vanesa oso itxura zikinarekin iritsi da zentrora, eta daraman arropa ez dator bat urte-sasoiarekin; negua da, eta kamiseta, gona eta zapatak daramatza.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

primero la camiseta, después los calcetines, los pantalones y los zapatos. lehenbizi elastikoa, eta, gero, galtzerdiak, prakak eta zapatak.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

D Establecer una actividad y verbalizar qué se hace; por ejemplo,antes decomer,antes desecarse las manos,antes deponerse los zapatos,antes dedormir;después delavarse las manos, de comer, de ponerse los calcetines, de dormir. Jarduera bat ezarri, eta zer egiten den hitzez adieraztea; adibidez, bazkaldubaino lehen, eskuak lehortubaino lehen, zapatak jantzibaino lehen, lotara joanbaino lehen, eskuak garbituondoren, bazkalduondoren, galtzerdiak jantziondoren, lo eginondoren.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (2)
¿Todos los zapatos que tienen puntera de acero son antiestáticos? Altzairuzko punta duten zapata guztiak antiestatikoak dira?

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Por ejemplo, si a un zapato aislante de la electricidad le introducimos una plantilla que protege de la perforación, el calzado se queda sin sus características aislantes de la electricidad, con lo cual puede generar un riesgo en sí mismo. Adibidez, elektrizitatea isolatzen duen zapata batean zulatzetik babesten duen barne-zola sartzen badugu, oinetakoa elektrizitatea isolatzeko ezaugarririk gabe geratuko da, eta, horrela, hark sor dezake arriskua.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Irudi pertsonala (1)
Patucos desechables (se quitará el calzado). Botatzeko oinetakoak (zapatak kenduko ditu).

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (2)
Por eso Dichter decía que "no se venden zapatos, se venden pies bonitos". Horrexegatik zioen Dichter-ek: "ez dira zapatak saltzen, oin politak baizik".

Materiala: Irudia

"No se compran zapatos, se compran pies bonitos". "Ez dira zapatak erosten, oin politak baizik".

Materiala: Irudia

Instalatze eta mantentze lanak (1)
Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes, zapatas de freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario. Higatzen diren zatiak zaintzea, hala nola kojineteak, arrabolen gainazalak, engranajeak, galgen zapatak eta abar. Halaber, alda ditzaten eskatu behar da behar izanez gero.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa (2)
Fig. 950Zapata de apoyo al suelo. 950. irudia. Lurrean bermatzeko zapata.

Materiala: Egurraren teknologia

aPara que la escalera apoye bien en su parte inferior, es muy útil la colocación de una zapata que gira sobre un eje de hierro (fig. 950). Eskaileraren beheko aldea behar bezala finka dadin, oso baliagarria da burdinazko ardatz baten inguruan biratzen den zapata jartzea (ikusi 950. irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

Zehar-lerroa (8)
Dichos émbolos empujan a las zapatas contra la fuerza del muelle desencajándolas de los huecos de la lámina de ajuste de caudal. Enbolo horiek bultza egiten diete zapatei malgukiaren indarraren kontra, eta atera egiten dituzte emaria doitzeko xaflaren zuloetatik.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Al girar el rotor, también lo hacen los émbolos junto con los rodillos y las zapatas portarrodillos por el interior del anillo de levas (el número de levas equivale al número de cilindros del motor). Errotorea biratzean, enboloak ere biratzen dira, arrabolekin eta zapata arrabol-etxeekin batera, espeka-eraztunaren barruan (espeka kopurua bat etortzen da motorraren zilindro kopuruarekin).

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Zapata Zapata

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

El dispositivo de sobrecarga en los motores sobrealimentados está modificado, ya que las zapatas portarrodillos y la lámina de ajuste de caudal han sido mecanizadas con una rampa en vez de almenas (figura 8.85). Aldatu egin da gainkarga-gailua motor gainelikatuetan, eta arrabol-etxe zapatak eta emaria doitzeko xafla arrapala batekin mekanizatzen dira orain, ez almenekin (8.85 irudia).

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Cuando el motor está parado, el muelle de compresión de sobrecarga (1) empuja axialmente a las zapatas portarrodillos (2). Motorra geldirik dela, gainkarga konprimatzeko malgukiak (1) axialki bultzatzen ditu arrabol-etxe zapatak (2).

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

En estos casos hay que cambiar la pieza completa y, si el problema está en el anillo de levas, se cambiará este junto con las zapatas y los rodillos. Horrelakoetan, pieza osoa aldatu behar da, eta arazoa espeka-eraztunean baldin badago, aldatu egin behar da, baita zapata eta arrabolak ere.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Como consecuencia de esto, se aumenta el desplazamiento máximo de los émbolos de bombeo (3) ya que unos machihembrados (4), practicados tanto en la lámina de ajuste de caudal (5) como en las propias zapatas, quedan encajados (figura 8.78 A). Hori dela eta, igo egiten da ponpaketa-enboloen (3) desplazamendu maximoa, ahokatuta geratzen baitira (8.78 A irudia) bai emaria doitzeko xaflan (5) bai zapatetan egindako mihiztadurak (4).

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

En ese momento los rodillos y las zapatas entran en contacto con las levas, lo que se traduce en un movimiento de los émbolos hacia el interior con la consiguiente salida del combustible hacia los inyectores (figura 8.70 B). Une horretan, espekak ukitzen dituzte arrabolek eta zapatek, eta enboloak barrurantz higitzen dira; ondorioz, injektoreetarantz irteten da erregaia (8.70 B irudia).

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Elektrizitatea eta elektronika (2)
«Zapato, ahora pondremos el zapato». «Zapata, orain zapata jantziko dugu».

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Sobrevivir: atarse los zapatos, Bizirik irautea: zapatak lotzea,

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Animazio turistikoa (1)
lReunir zapatos entre el público. lZapatak biltzea publikoaren artean.

Materiala: Animazio turistikoa

Komunikatzeko trebetasunak (9)
•Llevar la ropa con manchas o los zapatos sucios. •Arropetan orbanak izatea edo zapatak zikin edukitzea.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

¿Qué tipo de zapatos te gustan? Zer-nolako zapatak gustatzen zaizkizu?

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Los calcetines a juego con los zapatos y combinados con el resto del vestuario. •Galtzerdiak zapatekin bat etorriko dira, eta gainerako jantziekin konbinatuta.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Los bolsos deben ser pequeños; los zapatos, de tacón medio o alto, media fina, tocados, guantes, chales, joyas, broches, etc. Los tejidos con brillos, como el lamé, son más adecuados para la noche. Poltsak txikiak izango dira; zapatak, takoi ertain edo handikoak; galtzerdi finak, burugainekoa, eskularruak, xalak, bitxiak, paparrekoak eta abar. Ehun distiratsuak, lamea eta halakoak egokiagoak dira gauerako.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

los accesorios que acompañan a la vida laboral deben ser discretos y sencillos, como bolsos útiles, carteras, pañuelos, zapatos y cinturones cómodos, prácticos y que no molesten. Lan-girora eramango ditugun osagarriak diskretuak eta soilak izango dira, hala nola poltsa eta diru-zorro erabilgarriak, zapi eta zapata erosoak, praktikoak, enbarazu egiten ez dutenak.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Los complementos irán en armonía con el vestuario y serán mínimos y discretos: pañuelo, bolso cómodo y zapatos bajos o de medio tacón. Osagarriek harmoniatsuak behar dute jantziekin, txikiak eta diskretuak izango dira: zapia, poltsa erosoa, zapata baxuak edo takoi-erdikoak.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

d)Mantener los zapatos impecables. d)Zapatak garbi-garbi edukitzea.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Los zapatos de corte clásico. •Ebakera klasikoko zapatak.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Zapatos exagerados, muy altos o totalmente planos. Zapata nabarmenak, oso altuak edo oso zapalak.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak