Emaitzak: 132

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (57)
Flanco 1: el registro está en el modo desplazamiento (MR* = 1). Antes del flanco de subida 1, en la entrada D de FF1 hay un 1 (A = 1), y Q1 pasara al estado 1 después del flanco. el resto de los biestables tienen su entrada a 0. Su estado no cambia. el estado del registro después del 1º flanco será el que se refleja en el cronograma y permanecerá así hasta el 2º: 1. saihetsa: erregistroa desplazamendu eran dago (MR*=1). 1. igoera-saihetsa baino lehen, FF1eko D sarreran 1 bat dago (A=1), eta saihetsaren ondoren, Q1 1 egoerara pasatzen da. Gainontzeko biegonkorrek sarrera 0 balioan dute, eta haien egoera ez da aldatzen. 1. saihetsaren ondoren, erregistroaren egoera kronograman islatutakoa izango da, 2. saihetsa hasi arte:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Tiempo que transcurre desde que el flanco activo de la señal de reloj alcanza el 50% y la salida bascula un 50% del nivel bajo al alto. erloju-seinalearen saihets aktiboa % 50era iristen denetik, beheko mailatik goiko mailarako bidean irteera % 50era iritsi arte igarotzen den denbora da.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Flancos 1 y 2: Ninguna tecla pulsada ? salidas del codificador 1111 ? salida de la puerta NAND 0 ? modoHold(mantenimiento). 1. eta 2. saihetsak: tekla bat ere sakatu gabe ? 1111 kodetzaileko irteerak ? NAND ateko irteera 0 ?Holdmodua (mantentzea).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

El siguiente ejemplo hace que se produzca una música cada vez que se enciende la impresora, para conseguirlo se aprovecha el hecho de que la interrupción de la impresora se activa cada vez que hay un flanco en la línea /ACK. Jarraian, etendura bat erabiliko dugu inprimagailua pizten den bakoitzean musika bat entzun dadin. Inprimagailuaren etendura aktibatu egiten da /ACK lerroan saihets bat dagoen bakoitzean, eta horretaz baliatuko gara.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

En los flancos 16 y 19 se repite la carga en paralelo forzando al contador a realizar la secuencia siguiente: 16 eta 19. saihetsetan, karga paraleloa errepikatzen da, kontagailua sekuentzia hau egitera behartuz:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

;sucedeu un flanco de subida en RA0. goranzko saihets bat dago RA0ean

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

A lo largo de la ejecución del desarrollo del sistema de telecomunicación y/e informático se debe plantear los posibles riesgos evitables o inevitables que se presenten en su ciclo de vida. Telekomunikazio- eta/edo informatika-sistemak garatzerakoan haien bizitza-zikloan izan daitezkeen arriskuak planteatu behar dira, saihets daitezkeenak nahiz ezin direnak saihestu.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Flanco 6: el registro está en el modo desplazamiento (MR* = 1). La información se desplaza una posición a la derecha. 6. saihetsa: erregistroa desplazamendu eran dago (MR*=1). Informazioak eskuinerantz posizio bat egiten du aurrera.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

T0SE = 0, cuenta flancos de subida. T0SE = 0, goranzko saihetsak kontatzen ditu.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

El bit de mayor peso del dato 1010 se almacenó en el biestable FF1. Entre el flanco 1 del reloj y el 2, la entrada de FF1 cambia de estado y pasa a 0 (en el instante 1,5 us). 1010 datuko pisu gehieneko bita FF1 biegonkorrean gordetzen da. Erlojuaren 1. eta 2. saihetsen artean, FF1eko sarrera egoeraz aldatu eta 0ra pasatzen da (1,5us momentuan).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Fabrikazio mekanikoa (11)
las numeradas 1 actúan sobre la profundidad, las numeradas 2 sobre los flancos. 1 zenbakikoek sakoneran egiten dute lana; 2 zenbakikoek, berriz, saihetsetan.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

de un flanco de todos los dientes. hortz guztien saihets batena.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

- el flanco, cara A a 15 ±0,1 de R2. - saihetsa, A aurpegia, R2tik 15 ±0,1era

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Cuando se intentan tallar con penetración radial se producen ciertas interferencias en el corte que modifican sensiblemente el flanco del diente. Gurpil horiek sarpen erradial bidez taillatzen saiatzean, interferentzia batzuk sortzen dira ebaketan, eta interferentzia horiek hortzaren saihetsa aldatzen dute nabarmen.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Para piezas grandes y no deformables, en vez de aprietes separados hacia los puntos de apoyo o de tope, puede disponerse un apriete simplificado o único en el cual el efecto es el de su resultante (fijación en flancos, apriete único para pieza pequeña). Deformatzen ez diren pieza handien kasuan, bermapuntuetarantz edo tope-puntuetarantz bereizitako estueren ordez estuera sinplifikatu edo bakar bat antola daiteke (finkapena saihetsetan, pieza txiki baterako estuera bakarra).

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Sistema Sfedr, con muela de forma para un solo flanco. Sfedr sistema, saihets bakar baterako harri formadunarekin.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

El estampado se utiliza para crear incisiones en las chapas, como letras o costillas de refuerzo, comportando también algunos estiramientos y adelgazamientos del material. Estanpazioa txapetan ebakiguneak (letrak edo errefortzuko saihetsak) sortzeko erabiltzen da. Horretaz gain, materialaren tenkaketak eta mehetzeak ere eragiten ditu.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Membranas y costillas. Mintzak eta saihetsak.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Una membrana es una parte delgada del forjado, paralela a la línea de separación, mientras que una costilla es una parte de características parecidas perpendicular a la línea de separación. Mintzak forjatuaren zati meheak dira, bereizketa-lerroarekiko paraleloak, eta saihetsak, ostera, antzeko ezaugarriak dituzten beste zatiak dira, bereizketa-lerroarekiko zutak.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Este sistema se basa en la acción de dos fresas de disco, de suficiente diámetro como para tallar la longitud de cada diente sin necesidad de desplazamiento longitudinal tallando cada una un flanco. Sistema horrek bi disko-fresaren lana du oinarri. Hortz bakoitzaren luzera luzetarako desplazamenduaren beharrik gabe taillatzeko adinako diametroa dute bi fresa horiek, eta bakoitzak saihets bat taillatzen du.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Gizarte eta kultura zerbitzuak (1)
Los accidentes infantiles son un grave peligro, evitadlos;es el eslogan de la campaña organizada por el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Haur-istripuak arrisku larria dira, saihets itzazu!Horixe da Kataluniako Generalitateko Osasun eta Seguritate Sozialaren Sailak antolatutako kanpainaren eslogana.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irudi pertsonala (6)
Estos diseños no eran pequeños y cubrían en su totalidad espalda, pecho y costillas, llegando a tatuar el cuerpo entero. Diseinu horiek ez ziren txikiak izaten, eta bizkarra, bularra eta saihetsak erabat estali ohi zituzten; gorputz osoa tatuatzera ere iristen ziren.

Materiala: Elektroestetika

elevan las primeras costillas e inclinan la cabeza a los lados. lehen saihetsak goratu eta burua alboetarantz okertzen dute.

Materiala: Elektroestetika

Se debe encontrar entre la 3ª y 6ª costilla, situándose el pezón en la intersección de las líneas medio-esternal, axilar y del pectoral mayor. 3. eta 6. saihetsen artean dagoena; eta titiburua bularrezurraren erdiko lerroaren, galtzarbeko lerroaren eta pektoral handiko lerroaren arteko elkargunean duena.

Materiala: Elektroestetika

Esta ultima, que facilita la expulsión de los gases, se pone de manifiesto cuando se rompe una costilla y rasga la pleura y penetra aire entre las dos capas (neumotórax). Azken horrek gasak kanporatzen laguntzen du, eta saihets bat hautsi, pleura urratu eta airea bi geruzen artean (pneumotoraxa) sartzen denean nabarmentzen da.

Materiala: Elektroestetika

Reposan sobre el tórax en algún lugar entre la 4ª y la 9ª costilla. Bularraldean bermatzen dira, 4. eta 9 saihetsaren artean,

Materiala: Elektroestetika

También, a los músculosintercostales externos,que, al contraerse, tiran de las costillas hacia delante y los lados y aumentan los diámetros torácicos anteroposterior y lateral. Saihetsarteko kanpoko muskuluek ere, uzkurtzean, saihetsei aurrera eta alboetara tira egiten diete, eta aurretik atzerako eta alboko bular-diametroak handitzen dira.

Materiala: Elektroestetika

Ostalaritza eta turismoa (3)
Se compone de lomo alto o parte comprendida entre las costillas altas y lomo bajo, o parte comprendida entre las costillas bajas o de riñonada. Bi zati hauek ditu: aurreko solomoa edo aurreko saihetsen artean dagoen zatia eta beheko solomoa edo beheko saihetsen edo giltzurrunaldeko saihetsen artean dagoen zatia.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Sacada del lomo bajo, no tiene el hueso de la costilla, incluye el solomillo. atzeko solomotik ateratzen dira, ez dute saihetsaren hezurrik, eta azpizuna edukitzen dute.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

No hay separación apreciable entre la carne, pero si entre las costillas. Ez dago tarte handirik haragian, baina bai saihetsen artean.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa (15)
Para enlazar el frente del cajón con los costados, se utiliza el ensamble de cola de milano semicubierta y cubierta. Tiraderaren aurrealdea saihetsekin lotzeko, miru-buztanerako muntaia (erdi estalia edo estalia) erabiltzen dugu.

Materiala: Egurraren teknologia

Hoy día, por ahorro de tiempo y en trabajos corrientes, se tiende a hacer el ensamble según la figura 733-C, clavando y encolando el costado en un rebajo del frente. Gaur egun, lan arruntak egiten ditugunean, denbora aurreztearren, joera dago aurrealdea eta saihetsak mihiztatzeko saihetsak aurrealdearen jangunean iltzatuz eta kolatuz (ikusi 733.C irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

de colas; en los trabajos corrientes se podrá hacer el ensamble con una, dos, o tres colas, según el ancho del frente y de los costados (figura 733-B). banatzen. Lan arruntak egiten ditugunean, berriz, buztan bat, bi edo hiru erabil ditzakegu, aurrealdearen eta saihetsen zabaleraren arabera (ikusi 733.B irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

b)De dos costados, que van ensamblados con el frente. b)Bi saihetsek. Aurrealdearekin mihiztatzen ditugu saihetsak.

Materiala: Egurraren teknologia

c)De una tabla posterior, ensamblada a los costados. c)Atzeko oholak. Saihetsekin mihiztatzen dugu atzeko ohola.

Materiala: Egurraren teknologia

Uno de los costados se deja sin traviesa superior para poderlas encajar una dentro de otra, y para que las mesitas sólo se diferencien de altura en el grueso del sobre. Mahaien saihets batean ez dugu jartzen goiko langararik, mahaiak bata bestearen barnean sartzeko eta mahaien garaieraren arteko alde bakarra azalaren lodiera izateko

Materiala: Egurraren teknologia

e)Frente alabeado y falsa escuadra de las testas de los costados, dan por resultado cajón alabeado. e)Aurrealdea kopatuta egoteak eta saihetsen buruak sasieskuairan egoteak tiradera koparazten dute.

Materiala: Egurraren teknologia

° Maderas para quemar, provenientes de las ramas, costeros y desperdicios. Erretzeko egurra. Adarretatik, saihetsetatik eta hondakinetatik sortzen da.

Materiala: Egurraren teknologia

Se ha efectuado el ensamble a cola de milano, a fin de obtener una mejor trabazón de los costados de la silla. Miru-buztanerako muntaia erabil dezakegu horretarako, aulkiaren saihetsak hobeto giltzatzen baitira hartara.

Materiala: Egurraren teknologia

" Bueno será ajusfar los costados, pero en un principio, es aconsejable dejar los costados algo más anchos, para luego quitar un posible alabeo. Komeni da saihetsak ere doitzea, baina, hasiera batean, komenigarria da saihetsak pixka bat zabalagoak izan daitezen; kopatu egiten badira, aurrerago desagerraraz dezakegu kopadura.

Materiala: Egurraren teknologia

Nekazaritza (1)
Redondeado aplastado, con cinco costados bien visibles alos que alude su nombre biribildua eta zapala, ondo ikusteko moduko bost saihetsekin, izenak berak adierazten duenez

Materiala: Nekazaritza

Animazio turistikoa (1)
Si esta insatisfacción se debe a hechos fácilmente evitables con la planificación, o si a pesar de la planificación no se hubiera podido evitar el incidente, marcará la diferencia entre la contratación o no de un animador diferente. Bezeroen haserrealdia planifikatze egokiarekin saihets daitekeen zerbaitek eragin duen edo saihetsezina izan den, hori izango da aldea beste animatzaile bat kontratatu ala ez erabakitzeko.

Materiala: Animazio turistikoa

Zehar-lerroa (17)
b) Flanco descendente: pasa de 1 a 0. b) Beheranzko saihetsa: 1etik 0ra pasatzen da.

Materiala: Sistemen integrazioa

b)Cuando sí se ha activado el modo de paso a paso (etapa 6 activa) y, además, se registra un flanco de subida del pulsador PPP para realizar cualquier movimiento. b)Urratsez urratseko modua aktibatu bada (6. etapa aktibo) eta, era berean, PPP sakagailuaren goranzko saihetsa erregistratu bada edozein mugimendu egiteko.

Materiala: Sistemen integrazioa

nTambién se han explicado funciones básicas como enclavamientos SET-ResET, temporizadores, contadores y flancos. nOinarrizko funtzio batzuk ere azaldu dira; adibidez, SET-ResET katigamendua, tenporizadoreak, kontagailuak eta saihetsak.

Materiala: Sistemen integrazioa

a) Solo existen enclavamientos (SET-ResET), temporizadores, contadores y flancos. a) Katigamenduak (SET-ResET), tenporizadoreak, kontagailuak eta saihetsak besterik ez daude.

Materiala: Sistemen integrazioa

El motivo es evitar que, con el último pulsado de PPP y una posible última etapa instantánea en G3 con última condición de transición verdadera (valor 1), el flanco de subida de PPP en G2 vuelva a entrar (involuntariamente) en el modo de paso a paso, sin poder salir de dicho modo. Eta hala da ez dadin G2ko PPPren goranzko saihetsa berriz sartu (nahi gabe) urratsez urratseko moduan, irteteko aukerarik gabe, PPP azkenekoz sakatzen denean eta G3ko bat-bateko azken etapa posible baten eraginpean (azken trantsizio-baldintza egiazkoa, 1 balioa).

Materiala: Sistemen integrazioa

Figura 7.17 Flancos ascendentesy descendentes. 7.17 irudia Goranzko eta beheranzko saihetsak.

Materiala: Sistemen integrazioa

Los flancos de subida en PPP impiden que, en etapas sucesivas muy rápidas, un único pulsado humano (que puede durar décimas de segundo) permita la transición de varias etapas. Ondoz ondoko etapa oso bizkorrak daudenean, PPPren goranzko saihetsak erabilgarriak dira gizaki batek behin soilik sakatzeak (hainbat segundo-hamarren iraun baitezake) ez dezan zenbait etaparen trantsizioa bideratu.

Materiala: Sistemen integrazioa

B) Uso de flancos en los pulsados de mando B) Saihetsak erabiltzea agintea sakatzean

Materiala: Sistemen integrazioa

(no flanco) P1 (ez da saihetsa)

Materiala: Sistemen integrazioa

Flanco ascendente o descendente de un bit. Bit baten goranzko edo beheranzko saihets.

Materiala: Sistemen integrazioa