Emaitzak: 222

ES EU
Administrazioa eta kudeaketa (13)
Registran los gastos efectuados para la obtención de derechos de investigación o de explotación otorgados por el Estado o Comunidades Autónomas para la gestión de un servicio público o el disfrute exclusivo de un bien de dominio público otorgados por el Estado u otras Administraciones Públicas, o el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión. Estatuak edo autonomia-erkidegoek zerbitzu publiko bat kudeatzeko edota Estatuak nahiz beste administrazio publikoek jabari publikoko ondasun baten gozamen soilerako emandako ikerketa- edo ustiapen-eskubideak lortzeko egindako gastuak erregistratzen dira, edo, bestela, eskualda daitezkeen emakiden erosketa-prezioa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Investigación,en la que no permite su activación o capitalización, y se debe imputar de inmediato al resultado del ejercicio. Ikerketanezin da aktibaziorik edo kapitalizaziorik egin, eta ekitaldiko emaitza berehala egotzi behar da.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Existen informes internos y externos y seguimiento riguroso del estado de las investigaciones y desarrollo Barneko eta kanpoko txostenak daude, eta ikerketa eta garapena zehaztasunez jarraitzen da

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3Se prohibe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de primer establecimiento y de investigación y desarrollo que figuren en el activo del Balance. 3.Halaber, galarazita dago mozkinak banatzeabaldin eta erreserba erabilgarrien zenbatekoa ez bada, gutxienez, Balantzeko aktiboan agertzen diren lehen ezarpeneko eta ikerketa eta garapeneko gastuen berdina.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gastos investigación y desarrollo. Ikerketa eta garapeneko gastuak.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Se contabilizarán las adquisiciones a terceros o el gasto en investigación y desarrollo activado cuando se obtenga la patente correspondiente o similar, incluido el coste de Registro y formalización de la propiedad industrial. Hirugarrenei egindako erosketak kontabilizatuko dira, baita ikerketa eta garapeneko gastu aktibatua ere, dagokion patentea edo antzekoa lortutakoan; jabetza industrialaren erregistro- eta formalizazio-gastuak ere barne hartzen dira.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1 ¿Existe plan de investigación y desarrollo? 1. Ikerketa eta garapeneko planik ba al dago?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Amortización gastos investigación y desarrollo (6810)a Amortización acumulada de gastos investigación y desarrollo (2810) Ikerketa eta garapeneko gastuen amortizazioa (6810) Ikerketa eta garapeneko gastuetako amortizazio metatua (2810)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Investigación periódica de los saldos negativos (números rojos). Saldo negatiboen aldizkako ikerketa (zenbaki gorriak).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Elektrizitatea eta elektronika (15)
- Asesorar en las investigaciones de incidentes/accidentes, que hayan sucedido durante el desarrollo del proyecto. - Proiektuan izan diren gertakarien/istripuen ikerketan aholkuak emango dituzte.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Este capítulo se ha incluido con la pretensión de servir de guía rápida para todo aquel que, disponiendo del software, pretenda crear “algo útil” desde el primer intento, sin necesidad de investigar. Kapitulu hau gida azkarra izateko helburuarekin sartu da, softwarea izanik, ikerketarik egin beharrik gabe, lehenengo saiakeratik “baliagarri den zerbait” sortzeko asmoa duten guztientzat.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Es el caso de un director de proyectos de un instituto de investigación electrónico que recurre a consultores externos. Horren adibide gisa, aipa dezagun ikerketa elektronikorako erakunde bateko proiektuburua, kanpoko aholkulariengana jotzen duena.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

También ese año se comienza el estudio sobre las memorias magnéticas de burbuja. Urte hartan, halaber, burbuila magnetikozko memorien gaineko ikerketak egiten hasi ziren.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

En 1987 fue normalizado por IEEE (IEEE-1076) y en la actualidad es, junto conVerilog,elHDLde referencia en el área industrial, así como en las tareas de investigación y educación. 1987. urtean, IEEEk normalizatu zuen (IEEE-1076), eta, gaur egun,Verilog-ekin batera, arlo industrialeko erreferentziazkoHDLa da, ikerketa- eta hezkuntza-arloetan bezala.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

La empresa está situada en Austin, Texas, y se dedica al diseño, la investigación y desarrollo, dispone de fábricas y departamentos deventas en más de 30 países. Enpresa Austin hirian (Texas) dago kokatuta, eta diseinu, ikerketa eta garapenean aritzen da. 30 herrialde baino gehiagotan ditu lantegiak eta salmenta-departamentuak.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Aunque estas dos técnicas se gestaron a partir de investigaciones totalmente independientes, en sus formas esenciales son idénticas, existiendo sólo ligeras diferencias en sus aspectos formales y de notación. Bi teknika horiek ikerketa oso independenteetatik sortu baziren ere, oinarrian berdin-berdinak dira, alderdi formaleko edo notazioko alde txiki batzuk gorabehera.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Actualmente, y con los resultados de las investigaciones realizadas hasta el momento, no se tienen evidencias sobre la nocividad de las radiaciones que puedan emitir los equipos informáticos provistos de pantallas. Gaur egun, orain arte burututako ikerketen emaitzek erakutsi dutenez, pantailak dituzten ekipo informatikoek igorritako erradiazioek kalteak sortzen dituzten frogarik ez dago.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

MédicaAplicaciones activadas por voz, sillas de rueda avanzadas, investigación de automatización de equipos Medikuntzan Ahots bidez aktibatzen diren aplikazioak, gurpil-aulki aurreratuak, ekipoak automatizatzeko ikerketa.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Grupos relacionados con la investigación y difusión de las ciencias. Zientzien ikerketarekin eta hedapenarekin zerikusia duten taldeak.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Eraikuntza eta obra zibilak (4)
Tener acceso a la información y documentación en materia preventiva, como puede ser la relativa a las condiciones de trabajo, vigilancia de la salud, daños producidos en la salud de los trabajadores, investigación de accidentes, etc. Prebentzio-alorreko informazioa eta dokumentazioa eskura edukitzea, esate baterako, lan-kondizioei, osasuna zaintzeari, langileen osasunari egindako kalteei, istripuen ikerketari eta abarri buruzkoa.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Traslado inmediato de los "Partes de Baja y Alta", o comunicaciones de accidentes, al Servicio de Prevención para que se realice el correspondiente registro e investigación. Altako eta bajako agiriak edo istripuen jakinarazpenak berehala helaraztea Prebentzio Zerbitzura, dagokion erregistroa eta ikerketa egin dezaten.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

El/a promotor/a aportará a quien realice el estudio los siguientes datos de partida: Sustatzaileak ikerketa egiten duen pertsonari datu hauek emango dizkio:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Señalización del área y puntos de investigación específica Arearen seinaleztatzea eta ikerketa espezifikoko puntuak

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Fabrikazio mekanikoa (7)
Los esfuerzos dedicados a probar esta afirmación iniciaron numerosas investigaciones científicas que produjeron enormes avances en esta parte de la química. Baieztapen hori frogatzeko egindako ahaleginei esker, ikerketa zientifiko ugari burutu ziren, baita aurrerabide handiak lortu ere kimikaren adar honetan.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Dirigiendo sus esfuerzos al estudio de los efectos que los ángulos característicos de las herramientas producían en la formación de la viruta, aplicó sus conclusiones a las herramientas con ángulo de desprendimiento negativo, con gran y exitosa anticipación a las investigaciones de tiempos posteriores. Erreminten angelu bereizgarriek txirbilaren sorkuntzan eragiten zituzten efektuak aztertu zituen, eta jaulkitze-angelu negatiboa zuten erremintetan aplikatu zituen bere ondorioak. Horrela, beraz, aurreratu egin zen ikerketetan, arrakasta handiarekin gainera.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Al igual que Zvorykin, dirigió sus investigaciones sobre el arranque de viruta al mecanismo de deformación plástica del metal mecanizado, que queda reflejada en la geometría de la viruta. Zvorykinen antzera, txirbilaren geometrian islatuta geratzen den mekanizatutako metalaren deformazio plastikoaren mekanismorantz zuzendu zituen txirbil-harroketari buruzko ikerketak.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Para dar una idea general de las posibilidades de aplicación de la neumática, exponemos una lista de varios procesos industriales y de posibles aplicaciones en ellos; no obstante esta lista se ve ampliada constantemente debido a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Pneumatikak dituen aplikazio-aukeren ikuspegi orokor bat izateko, hainbat industria-prozesuren eta horietan pneumatikak izan ditzakeen aplikazioen zerrenda bat aurkezten dugu. Dena den, zerrenda hori egunero zabaltzen da, teknologia berrietan egindako ikerketa eta garapenei esker.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Fundó el«Werkzeugmaschinen Laboratorium»de Aachen (Aquisgrán) para investigaciones sobre el arranque de viruta; puso a punto ábacos, especialmente para el torneado y taladrado, en los que se proporcionaban datos de corte destinados a la industria que utilizaba máquinas herramienta. Txirbil-harroketari buruzko ikerketak egiteko Aachengo (Akisgran)«Werkzeugmaschinen Laboratorium»izenekoa sortu zuen. Abako batzuk prestatu zituen, torneaketarako eta zulaketarako bereziki. Abako horietan, makina-erremintak erabiltzen zituen industriarako ebaketa-datuak ematen ziren.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Autor de un estudio sobre el mecanizado y las fuerzas necesarias para el arranque -publicado en Moscú-dirigió sus investigaciones hacia la geometría de la viruta. Mekanizazioari eta txirbil-harroketarako beharrezkoak diren indarrei buruzko azterlan bat egin zuen (Moskun argitaratu zen). Txirbilaren geometriarantz zuzendu zituen bere ikerketak.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

el ángulo de desprendimiento constante, lo que probablemente le impidió proseguir sus investigaciones en esta dirección. jaulkitze-angelu konstantea. Ziur aski, ikerketak norabide horretan egiten jarraitzea eragotzi zion horrek.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Irudi pertsonala (15)
Los grandes avances se orientan más a la evaluación de la eficacia de cosméticos, generalmente a cargo de los departamentosylaboratorios de investigación de grandes firmas cosméticas, departamentos científicos de las universidades o departamentos de dermatología que trabajan en la investigación. Aurrerapen handiak kosmetikoen eraginkortasuna ebaluatzera bideratuta daude, batez ere. Normalean, enpresa kosmetiko handien ikerketa-sailek eta ikerketa-laborategiek, unibertsitateen zientzia-sailek edo ikerketan diharduten dermatologia-sailek egiten dute ebaluazio hori.

Materiala: Elektroestetika

O la escasa fertilidad en una mujer hirsuta son causa suficiente para justificar que se investigue a fondo . hirtsutismoa duen emakume batek ugalkortasun txikia badu, ikerketa zorrotza egiteko arrazoiak daude.

Materiala: Elektroestetika

Investigaciones posteriores han demostrado su gran complejidad como fenómeno físico. Gerora egindako ikerketek erakutsi dute oso fenomeno fisiko konplexua dela.

Materiala: Elektroestetika

Desarrolla su carrera profesional desde 1.982 en SOR Internacional S.A. como médico en el equipo de investigación y desarrollo, difusión y formación en la aplicación de las nuevas tecnologías al cuerpo humano. Bere karrera profesionala Sor Internacional S.A.n garatzen du mediku gisa 1982tik, teknologia berriak giza gorputzera aplikatzeko ikerketa- eta garapen-, hedapen- eta prestakuntza-taldean.

Materiala: Elektroestetika

Así, aparatos como el pehachímetro o el medidor del sebo tienen su origen en la investigación cosmética. Adibidez, pehatximetroak eta bilgor-neurgailuak ikerketa kosmetikoan dute jatorria.

Materiala: Elektroestetika

Las últimas investigaciones destinadas a vencer la resistencia que opone el estrato córneo a la absorción están ligadas al empleo de vectores cosméticos. Geruza korneoak xurgatzearen kontra egiten duen erresistentzia gainditzeko azken ikerketak bektore kosmetikoak erabiltzearekin lotuta daude.

Materiala: Elektroestetika

Según estudios realizados en países anglosajones, del 25% al 45% de la población adulta es obesa y entre el 30% y el 50% de la población general (incluidos niños) presenta exceso de peso. Herrialde anglosaxoietan eginiko ikerketen arabera, helduen % 25-45 oso gizena da, eta populazio osoaren % 30-50ek (haurrak barne) pisu gehiegi du.

Materiala: Elektroestetika

La investigación científica obliga actualmente a una colaboración internacional en este campo, la cual ha dado gran impulso al problema y a sus diversas aplicaciones, ha creado nuevas palabras, no siempre claras para quien se contenta con estar a la escucha, y hasta rechazadas por algunos. Egun, ikerketa zientifikoa nazioez haraindiko lankidetzan egiten da alor honetan, eta horrek bultzada handia eman dio arazoari eta hainbat aplikaziori. Hitz berriak ere sortu ditu, baina beti ez dira argiak, eta batzuek baztertu ere egin dituzte.

Materiala: Elektroestetika

Entre las técnicas más utilizadas en la evaluación objetiva de las características cutáneas y en la eficacia de productos cosméticos, además de las ya estudiadas, destacan las que se exponen en el cuadro siguiente, por ser las de mayor interés para el profesional como colaborador en los equipos de investigación cosmetológica. Larruazalaren ezaugarrien eta produktu kosmetikoen eraginkortasunaren ebaluazio objektiboan gehien erabiltzen diren tekniken artean, azaldutakoez gain, beheko taulan agertzen direnak azpimarratu behar dira, interesgarrienak baitira ikerketa kosmetologikoko taldeetan laguntzaile gisa diharduten profesionalentzat.

Materiala: Elektroestetika

Por ello, para abordar el estudio del color es importante partir de dos tipos, cuya naturaleza y propiedades son diferentes: Horregatik, kolorearen ikerketa lantzeko, garrantzitsua da jatorri eta ezaugarri ezberdinak dituzten bi mota bereiztea::

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (7)
En ella desarrolló circuitos, siendo director asistente de investigación y desarrollo y, durante los últimos 8 años, director de la compañía de la oficina de patentes. Zirkuituak garatu zituen bertan, ikerketa eta garapeneko zuzendari laguntzailea zenean, eta, azkeneko zortzi urteetan, patenteen bulegoko enpresako zuzendaria izan zen.

Materiala: Irudia

Es autor de diversas composiciones, tanto para instrumentos acústicos como electroacústicos, habiendo colaborado como compositor en el proyecto "Control de un órgano de tubos por ordenador", desarrollado en el Instituto de Acústica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C). Hainbat konposizioren egilea da, musika-tresna akustikoentzat nahiz elektroakustikoentzat. Gainera, konpositore izan zen “Hodi-organo bat ordenagailu bidez kontrolatzea” proiektuan, Ikerketa Zientifikoetarako Kontseilu Nagusiaren proiektuan (CSIC), hain zuzen.

Materiala: Irudia

En el contexto de los grandes avances tecnológicos de la Revolución Industrial, diversos artistas y científicos investigaron para hacer realidad una larga aspiración de la Humanidad: obtener representaciones realistas y duraderas del entorno y de la Naturaleza. Industria Iraultzaren aurrerapen teknologiko handien testuinguruan, hainbat artistak eta zientzialarik ikerketak egin zituzten, gizarteak urte luzeetan izan zuen xedea errealitate bihurtzeko: ingurunearen eta naturaren irudikapen errealistak eta iraunkorrak lortzea.

Materiala: Irudia

Este crecimiento espectacular de estudios de tipo medio que se ha producido en todo el mundo, va muy emparejado a las nuevas tecnologías del campo musical y ha producido una fuerte investigación por parte de las compañías fabricantes para lanzar al mercado equipos con prestaciones similares a las profesionales pero a unos costes mucho más reducidos. Musikaren arloko teknologia berriei oso lotuta dago maila ertaineko estudioek mundu osoan izan duten egundoko gorakada, eta fabrikatzaileek ikerketa sakonak egin dituzte ekipo profesionalen antzeko prestazioak dituzten ekipoak merkaturatzeko, prezio askoz txikiagoan.

Materiala: Irudia

Tras muchos prototipos y desarrollos, en el mes de mayo de 1990, la primera unidad del equipo de grabación más potente diseñado hasta el momento, se instalaba en los nuevos estudios de ADV en Madrid, el cual, junto al laboratorio de Investigación Tecnológica, convierte a este estudio en algo difícilmente igualable en el mundo. Hainbat prototipo eta garapen sortu eta gero, 1990eko maiatzean, ordura arte diseinatutako grabazio-ekiporik ahaltsuenaren lehenengo unitatea instalatu zen Madrileko ADVren estudio berrietan. Horri esker, Ikerketa Teknologikorako laborategiarekin batera, estudio horrek ez du ia parekorik munduan.

Materiala: Irudia

Como, desde hace mucho tiempo, estoy convencido de que éste es el único sistema que perdurará a nivel profesional, con sus lógicos e imparables avances, quiero recalcar de forma muy especial este tipo de equipos grabadores y de manera muy concreta los que están en el tope de investigación de esta carrera de desarrollo tecnológico. Aspaldidanik, ziur nago arlo profesionalean sistema horrek baino ez duela iraungo, eta aurrerapen logiko eta geldiezinak izango dituela. Hori dela eta, arreta berezia jarriko dut mota horretako grabagailuetan eta, batez ere, garapen teknologikoaren ikerketan aitzindari direnetan.

Materiala: Irudia

Gracias muy especiales al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Instituto de Acústica Torres Quevedo, al Instituto Oficial de Radio y Televisión, a la Audio Engineering Society (AES), y a la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid, así como a la Sociedad General de Autores de España por el apoyo prestado para la realización de esta obra. Esker oso bereziak Ikerketa Zientifikoetarako Kontseilu Nagusiari, Torres Quevedo Akustika Institutuari, Irrati eta Telebistaren Institutu Ofizialari, Audio Engineering Society-ri (AES) eta Madrileko Unibertsitate Politeknikoko Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskolari, baita Espainiako Autoreen Elkarteari ere, lan hau egiteko eman didaten laguntzarengatik.

Materiala: Irudia

Instalatze eta mantentze lanak (3)
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en elartículo 22,aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. Langileen osasunean kalteren bat sortu denean edo22. artikuluanzehaztutako osasun-zaintza dela-eta prebentzio-neurriak nahikoak ez direlako zantzuak daudenean, enpresaburuak horri buruzko ikerketa bat egingo du, gertakari horien kausak detektatzearren.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los trabajadores. Langileen osasunarekin zerikusia duten azterketak, ikerketak eta estatistikak egin eta zabaltzea.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos técnicos en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así como el seguimiento de las actuacionespreventivasquese realicen en las empresas para la consecución de los objetivos previstos en esta Ley. Prebentzioaren arloko organo teknikoek egin beharreko prebentzioa eta aholkularitza sustatuz. Betebehar horretan barne hartzen dira laguntza eta elkarlan teknikoa, prebentzioaren inguruko informazioa, dibulgazioa, prestakuntza eta ikerketa eta, era berean, lege honetan aurreikusitako helburuak betetzearren enpresetan egiten diren prebentzio-ekintzen jarraipena.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Ostalaritza eta turismoa (18)
Según estudios de la Organización Mundial de Turismo, se le atribuyen alrededor del 33% de todas las transacciones electrónicas y se prevé que en el 2004, las ventas de viajes en línea serán superiores a los 50.000 millones de dólares americanos. Munduko Turismo Erakundeak egindako ikerketen arabera, salerosketa elektroniko guztien % 33 dagokio, eta 2004 urterako aurreikusi da sarean egindako salmentek 50.000 milioi dolar amerikarretik gorako irabaziak izango dituztela.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

La Organización Mundial de Turismo realiza en 1991 un estudio de la situación del momento y de sus características redactando la definición que más se adapta al concepto actual de turismo: Munduko Turismo Erakundeak 1991n ikerketa bat egin zuen une hartako egoera eta ezaugarriak aztertzeko, eta turismoaren kontzeptuari gaur egun gehien atxikitzen zaion definizioa eman zuen:

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Genera congresos y reuniones con la finalidad de generar una puesta en común sobre los avances e investigaciones de una determinada ciencia. biltzarrak eta bilerak antolatzen ditu zientzia jakin bateko aurrerakuntzak eta ikerketak bateratzeko.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Pese a las enormes distancias que hay entre las costas antárticas y otros países (3600 Km a Sudáfrica, 2200 Km a Nueva Zelanda, 1000 Km al vértice sur de América), las naciones vecinas sudamericanas, apelando al Tratado de Tordesillas y a la bula” Intercaetera” han reclamado ,junto a otros estados que investigan en la Antártida, territorios en este continente helado.. Antartikako kostaldeen eta beste herrialdeetakoen artean distantzia handiak dauden arren (3.600 Hego Afrikara, 2.200 km Zeelanda Berrira, 1.000 km Amerikaren hegoaldeko erpinera), Hego Amerikako herrialdeek, Tordesillasko Ituna eta “Intercaetera” bulda baliatuz, Antartikako lurraldeak eskatu dituzte, lurralde horietan ikerketak egiten dituzten beste herrialde batzuekin batera.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Si unos planificadores turísticos realizaran un estudio de un municipio determinado y vieran que dispone de recursos naturales, de fiestas, folklore y gastronomía suficientes como para poder ser atractivos turísticamente, pero que dicho municipio carece de alojamientos, bares y restaurantes, probablemente en el informe que elaboraran deberían reflejar esta situación, así como las recomendaciones que consideraran más adecuadas para desarrollar acciones y crear empresas que hicieran posible ofertar todos aquellos atractivos, de manera que los turistas y visitantes pudieran disfrutarlos. turismo-planifikatzaile batzuk udalerri bateko ikerketa egindakoan konturatzen badira erakargarritasun turistikoa duten baliabide naturalak, folklorea, festak eta gastronomia dituela, baina, era berean, ostatu, taberna eta jatetxe gutxi daudela, ziurrenik egoera hori jasoko dute txostenean, eta, halaber, turistentzat eta bisitarientzat erakargarriak izango diren jarduerak sortzeko egin beharreko ekintzen eta sortu beharreko enpresen gomendioa ere egingo dute.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Tiempo de la realización del estudio. Ikerketaren iraupena.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Puesto que los canales de comunicación resultan generalmente caros, los especialistas han ido depurando las técnicas de investigación para conseguir transmitir lo más posible en el mejor tiempo y espacio posible. Komunikazio-kanalak normalean garestiak izaten direnez, espezialistek ikerketa sakonak egin dituzte ahalik eta gehiena espazio eta denbora gutxienean transmititzeko.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

La realización del cuestionario es la prueba de calidad del trabajo que se está llevando a cabo. Galdera-sorta egitea ikerketa egitearen kalitatezko froga da.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Realizar una investigación sobre su imagen comparada con la de los competidores (se suele realizar un DAFO). Produktuaren irudia lehiakideenarekin erkatzeko ikerketa bat egitea (AMIA azterketa bat egin ohi da).

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

No obstante, es en la historia reciente, es decir, en el sigloxxcuando el turismo se puede considerar como un fenómeno social y es también entonces cuando se ha estudiado con más profundidad, llegando a definirse desde distintos puntos de vista. Hala ere, historia hurbilean, hots, XX. mendean, turismoa fenomeno sozialtzat har daitekeela esan daiteke, eta orduan hasi ziren ikerketa sakonenak, turismoa hainbat ikuspuntutatik definitu zutenak.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Gizarte eta kultura zerbitzuak (62)
Hacen referencia a todos los aspectos que están en la base de la conducta de las personas y son muy utilizados en los estudios relacionados con la intervención social. Pertsonen jokabideen oinarri diren alderdi guztiei dagozkie, eta asko erabiltzen dira esku-hartze sozialarekin lotura duten ikerketetan.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

La subvención a creadores e investigadores, las ayudas y asesoramiento técnico a asociaciones y agrupaciones culturales, la creación de instituciones culturales que desarrollen actividades en esta línea (por ejemplo, museos etnológicos, ecomuseos y territorios museo), la publicación y difusión de estudios al respecto o la oferta de actividades formativas son algunas de las vías de promoción que se emplean. Erabiltzen diren sustapen-bideetako batzuk dira, besteak beste, sortzaileei eta ikertzaileei diru-laguntzak ematea, kultura-elkarteei laguntzak eta aholku teknikoa ematea, ildo horretako jarduerak egingo dituzten kultura-erakundeak sortzea (adibidez, museo etnologikoak, ekomuseoak eta museo-lurraldeak), gai horri buruzko ikerketak argitaratu eta hedatzea, eta trebakuntza-jarduerak eskaintzea.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Allan J. Kimmel(10)plantea la necesidad de buscar un delicado equilibrio entre los requisitos de la metodología científica y los derechos humanos y valores que pueden verse afectados por la investigación. Allan J. Kimmelek(10)adierazi zuen oreka fin bat aurkitu behar zela metodologia zientifikoaren eskakizunen eta ikerketaren eragina jasan dezaketen giza eskubideen eta balioen artean.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

• Instituto de Investigaciones Feministas (IIF) Ikerketa Feministen Institutua (IIF)

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

En este caso, depende más del diseño de la investigación que de su aplicación. Kasu honetan, ikerketaren diseinuak haren aplikazioak baino garrantzi handiagoa du.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

La entrevista como técnica de investigación social Elkarrizketa, ikerketa sozialerako teknika

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

La investigación sobre la evolución de las formas folclóricas acudiendo a distintas fuentes documentales. Era folklorikoen bilakaerari buruzko ikerketa, hainbat dokumentazio-iturritara joz.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

La técnica cuantitativa por excelencia en investigación social es laencuesta. Inkestada ikerketa sozialeko teknika kuantitatibo nagusia.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

La investigación social requiere el uso de diferentes fuentes y técnicas. Zenbait teknika eta iturri erabili dira ikerketa sozialean.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Así, la investigación farmacéutica se esfuerza en encontrar nuevos remedios para curar enfermedades; la investigación de mercados en conocer las tendencias y las preferencias de la población para crear productos que las satisfagan; la investigación tecnológica en crear materiales que permitan nuevas aplicaciones, o la investigación periodística permite denunciar situaciones o mostrar realidades encubiertas a partir de una escrupulosa obtención y contraste de informaciones. Ikerketa farmazeutikoak, adibidez, gaixotasunak sendatzeko farmako berriak aurkitzea du helburu; merkatu-ikerketak, berriz, herritarren lehentasunak eta joerak zein diren jakitea eta haiek asetzeko produktuak asmatzea; ikerketa teknologikoak, aplikazio berrietarako materialak sortzea; kazetaritzako ikerketak, ezkutuan dauden egoerak salatzea edo erakustea, informazio-bilketa eta -egiaztatze zorrotz baten ondoren.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Kimika (6)
La química orgánica es el estudio de los compuestos del carbono .Los compuestos del carbono son las sustancias centrales a partir de las cuales están hechos todos los organismos vivientes de este planeta. Kimika organikoa. Karbonoaren konposatuen ikerketa da. Karbonoaren konposatuak planetako organismo bizidun guztiak eginak dauden substantzia nagusiak dira.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Durante la etapa de diseño, el esquema también proporciona la base para el desarrollo de sistemas de control del sistema, lo que permite aumentar la seguridad operacional y las investigaciones, como los estudios de peligros y operatividad (HAZOP) Diseinu-etapan, eskema oinarrizkoa da kontrol-sistemak garatzeko. Kontrol-sistemei esker, eragiketen segurtasuna handitu daiteke, eta ikerketa gehiago egin daitezke, bai eta arriskuen eta eraginkortasunaren ikerketa gehiago ere (HAZOP).

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Un laboratorio es un lugar equipado con diversos instrumentos de medida o equipos donde se realizan experimentos o investigaciones diversas. Hainbat esperimentu eta ikerketa egiten diren tokia da. Neurketa-tresnak eta ekipoak izaten dira bertan.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Durante la etapa de diseño, el esquema también proporciona la base para el desarrollo de sistemas de control del sistema, lo que permite aumentar la seguridad operacional y las investigaciones, como los estudios de peligros y operatividad (HAZOP) Diseinu-etapan, eskema funtsezkoa da kontrol-sistemak garatzeko. Kontrol-sistemei esker, eragiketen segurtasuna handitu daiteke, eta ikerketa gehiago egin daitezke, bai eta arriskuen eta eraginkortasunaren ikerketa gehiago ere (HAZOP).

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

En el R.D. 1481/2001 sobre vertederos, que traspone la Directiva de vertido 31/1999, están especificadas las condiciones de estudio, diseño, construcción, explotación y clausura. Zabortegiei buruzko 1.481/2001 Errege Dekretuak, zeinak isurketei buruzko 31/1999 direktiba aldatzen baitu, zehaztapenak ematen ditu gai hauei buruz: zabortegien ikerketa, diseinua, eraikuntza, ustiapena eta ixtea.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Su fundamento es la investigación y desarrollo (I+D) de medicamentos para prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones. Hainbat gaixotasun eta alterazio prebenitzeko edo tratatzeko sendagaien ikerketa eta garapena (I+G) du oinarri.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Komunikatzeko trebetasunak (6)
Investigación cuantitativa. Ikerketa kuantitatiboa.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Investigación cualitativa. Ikerketa kualitatiboa.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

La investigación: Ikerketa.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Una presentación es una forma de exhibir un proyecto, una idea, o bien, de informar sobre datos y resultados de una investigación ante una audiencia. Aurkezpen bat proiektu bat edo ideia bat emateko modu bat da, edo ikerketa batekin lotutako datuak eta emaitzak azaltzea jendaurrean.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

La investigación Ikerketa

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Los tipos de investigación y cómo llevarlas a cabo son: Hona hemen ikerketa motak eta nola gauza daitezkeen.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Zehar-lerroa (12)
Es la investigación y análisis de la situación del mercado laboral que ayuda a detectar las necesidades de las empresas y a mejorar de esta manera las acciones desarrolladas desde los servicios de empleo. Lan-merkatuaren egoeraren ikerketa eta azterketa da, eta enpresen premiak detektatzen eta, hala, enplegu-zerbitzuen ekintzak hobetzen laguntzen du.

Materiala: Sistemen integrazioa

Además, pone a disposición de los gobiernos, los empresarios, las organizaciones sindicales y la Comisión Europea datos y dictámenes procedentes de investigaciones independientes y comparativas. Gainera, ikerketa independenteetatik eta konparatiboetatik datozen datuak eta irizpenak jartzen ditu gobernuen, enpresaburuen, erakunde sindikalen eta Europako Batzordearen eskura.

Materiala: Sistemen integrazioa

No registrar ni archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o informes. Ebaluazioetan, kontroletan, azterketetan, ikerketetan edo txostenetan lortutako datuak ez erregistratzea eta ez artxibatzea.

Materiala: Sistemen integrazioa

La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los trabajadores. Langileen osasunarekin zerikusia duten azterketak, ikerketak eta estatistikak egitea eta zabaltzea.

Materiala: Sistemen integrazioa

La promoción de la investigación y el desarrollo destinados a obtener tecnologías y productos más limpios y con menos residuos, así como la difusión y utilización de los resultados de estos trabajos de investigación y desarrollo. Teknologia eta produktu garbiagoak eta hondakin gutxiago sortzen dituztenak lortzera bideratutako ikerketaren eta garapenaren sustapena, baita ikerketa- eta garapen-lan horien emaitzak hedatzea eta erabiltzea ere.

Materiala: Sistemen integrazioa

Permite estructurar fácilmente los resultados de una investigación. Aukera ematen du ikerketa baten emaitzak erraz egituratzeko.

Materiala: Sistemen integrazioa

Busca y resume una noticia relacionada con un accidente con robots industriales y argumenta si son habituales, y su gravedad cuando se dan, apoyándote en el resultado de tu investigación. Bilatu robot industrialekin gertaturiko istripu bati buruzko albiste bat eta idatzi horren laburpena. Gero, argudiatu horrelakoak ohikoak al diren eta, gertatzen direnean, larriak ote diren, zure ikerketaren emaitzak ikusita.

Materiala: Sistemen integrazioa

También será grave no llevar a cabo una investigación en caso de que se produzcan daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. Era berean, astuna izango da ikerketarik ez egitea langileen osasunari kalteak eragiten bazaizkio edo prebentzio-neurriak behar bestekoak ez direlako zantzua badago.

Materiala: Sistemen integrazioa

EnEl proceso de medición de la realidad social: la investigación a través de encuestasse defineencuestacomo una investigación realizada sobre una muestra de sujetos utilizando instrumentos estandarizados de preguntas y respuestas, con el fin de obtener mediciones cuantitativas. El proceso de medición de la realidad social: la investigación a través de encuestasliburuaren arabera,inkestada subjektu-lagin baten gainean egindako ikerketa bat, galdera eta erantzunen tresna estandarizatuak erabiliz egiten dena, neurketa kuantitatibo batzuk lortzeko.

Materiala: Sistemen integrazioa

Otra fuente secundaria de datos esencial en España en investigación social es el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un organismo autónomo dependiente del Estado y conocido sobre todo por la publicación de estudios y encuestas de carácter sociológico. Espainian, gizarte-ikerketaren arloan, Ikerketa Soziologikoen Zentroa (CIS) ere datu-iturri garrantzitsu bat da. Estatuaren mendeko erakunde autonomo bat da eta, batez ere, ikerketa eta inkesta soziologikoak argitaratzen dituelako da ezaguna.

Materiala: Sistemen integrazioa