Emaitzak: 116

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (18)
O Dibujamos, en la zona deseada de la placa, un cuadrado que será el contorno de la matriz, clicando en su esquina superior izquierda, arrastrando el cursor en diagonal hasta la esquina inferior derecha y clicando de nuevo para fijarla. O Plakan, guk nahi dugun lekuan, lauki bat marraztuko dugu eta matrizearen ingurua izango da hori; horretarako, ezkerreko goiko ertzean sakatuko dugu eta kurtsorea diagonalean arrastatuko dugu eskuineko beheko ertzeraino, eta berriro klikatuko dugu ezarri ahal izateko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

// Dibujar las cuatro esquinas gotoxy(iColIni,iFilIni); printf("%c",218); gotoxy(iColFin,iFilIni); printf("%c",191); gotoxy(iColIni,iFilFin); printf("%c",192); gotoxy(iColFin,iFilFin); printf("%c",217); // Escribir el título iCol=1; pCad=acCad; // Marraztu lau izkinak gotoxy(iColIni,iFilIni); printf("%c",218); gotoxy(iColFin,iFilIni); printf("%c",191); gotoxy(iColIni,iFilFin); printf("%c",192); gotoxy(iColFin,iFilFin); printf("%c",217); // Idatzi izenburua iCol=1; pCad=acCad;

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

1 La distancia entre la esquina superior derecha y la inferior izquierda define... 1 Zer da goiko eskuineko ertzetik beheko ezkerreko ertzerako distantzia?

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

X LocationeY Locationson las coordenadas de la esquina superior izquierda de la ventana, referidas a la resolución de trabajo en pantalla. X LocationetaY Locationleihoaren goiko ezkerraldeko ertzeko koordenatuak dira, pantailako lanaren bereizmenari dagozkionak.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

La medida de un monitor queda establecida por la distancia entre dos esquinas opuestas de la misma, que se mide en pulgadas o en centímetros. Monitorearen neurria kontrako ertzen arteko distantziak finkatzen du, eta hazbetetan edo zentimetrotan neurtzen da.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

CONFIGURACIÓN^MATERIAL ^SELECCIONAR ESQUINA SUPERIOR. CONFIGURACIÓN^MATERIAL ^SELECCIONAR ESQUINA SUPERIOR.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Esta última frase hace referencia al hecho de que el 74LS83 no tiene los pines de alimentación en las esquinas, en los pines 8 y 16, como ocurre en la mayoría de los circuitos TTL, sino en los pines 5 y 12. Por ello, recomienda usar el 283, que hace la misma función pero con un patillaje distinto, con los pines de alimentación en la posición habitual. Azken esaldi horrek esan nahi du 74LS83 batutzaileak elikatze-orratzak ez dituela ertzetan, hau da, 8. eta 16. orratzetan, TTL zirkuitu gehienetan bezala, 5. eta 12. orratzetan baizik. Hori dela eta, 283 erabiltzea gomendatzen da, funtzio berak izan arren orratz desberdinak baititu, eta elikatze-orratzak ohiko lekuan kokatuta baititu.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. Hormetan sartutako hodiak erabiltzen badira, ibilbide horizontalak, gehienez ere, lurzorutik edo sabaitik 50 zentimetrora jartzea komeni da, eta, bertikalak, berriz, izkinetako angeluetatik 20 zentimetrora gehienez ere.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Para determinar la posición del microprocesador dentro del zócalo, se utiliza como guía una muesca que lleva en una de sus esquinas (véase la Figura 6. 18) Mikroprozesadorea zokaloaren zer lekutan joango den zehazteko, ertz batean daraman hozka erabiltzen da gida moduan (ikus 6.18 irudia)

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Por si esto no fuera suficiente, algunos microprocesadores, debajo de esa esquina llevan una línea dorada para identificarla. Horrez gainera, zenbait mikroprozesadorek, ertz horren azpian, urre-koloreko lerro bat dute, identifikatzeko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Eraikuntza eta obra zibilak (17)
Cuando no se cuente con una rotafléx y se tenga que cortar una esquina con tenaza se puede realizar una marca de corte, con la máquina de cortar azulejos, en diagonal de una las dos esquinas, de manera que se pueda partir por esa zona y de una sola vez la mitad del cajeado, ahorrando la mitad del trabajo. Rotaflexik ez badugu eta izkina kurrikekin moztu behar badugu, lehenik ebakiaren marka egin dezakegu lauzak mozteko makinarekin, bi izkinetako batekiko diagonalean; horrela, gero, erraz kenduko diogu zati hori lauzari, eta eragiketa bakarrean egingo dugu ahoa, lan-erdia aurreztuta.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Una vez colocada la primera fila se situarán las reglas en las esquinas. Lehen ilara hori jarria dugula, erregelak ipiniko ditugu izkinetan.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Estas barandillas irán apoyadas en la "L" del guardacuerpo, procediéndose a su atado en esquinas y cambios de dirección con alambre, que deberá doblarse para evitar cortes. Baranda horiek gorputz-babesaren L-an bermatuko dira; izkinak eta norabide aldaketak alanbrez lotuko dira, eta alanbrea tolestu egingo da ebakiak saihesteko.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ejemplo de una esquina realizada con un inglete. Ingletearekin egindako izkina.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Garantizando de esa manera que no habrá que realizar cortes difíciles ni extraños en esa esquina y que quedará bien promediada. Horrela, ez dugu izkinetan ebaki zailik edo arrarorik egin beharko, eta ilara ondo erdiratuta geratuko da.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

La colocación de las horquillas se realizará de manera que abarquen paños rectos, de pilar a pilar o de esquina a esquina en caso de voladizos. Urkilek hormatal zuzenak hartu behar dituzte, pilaretik pilarera edo, irtenuneen kasuan, izkinatik izkinara.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

De no ser así lo aconsejable es realizar las esquinas practicando un inglete(Fig. 37). Akaberarik ez badute, izkinak osatzeko era gomendagarriena ingletea egitea da (37. irudia).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ejemplo de una esquina realizada con un esquinero. Ertz-babesarekinegindako izkina.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Detalle de la colocación de pequeños trozos de bordillo, cortados con la radial, para abordar una esquina curva en una acera. Zulatzeko makina erradialarekin zintarria ebaki, eta zintarri zatitxo horiek erabili ditu igeltseroak, espaloiko izkina kurbatua egiteko.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

De esa manera facilitaremos la entrada de luz en la línea donde se apoya la esquina de la regla con la hilada de plaquetas, quedando al descubierto las zonas en las que las plaquetas deben salir o entrar para que se vea la misma línea de luz. horrela, argia sartuko da erregelaren izkina lauzen ilaran ezartzean sortzen den lerroan, eta argi-lerro horren arabera agerian geratuko da zer lauza atera eta zer lauza sartu behar dugun, argi-lerroa ilara guztian berdin-berdin ikusteko.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gizarte eta kultura zerbitzuak (4)
El plato de la ducha ha de estar al nivel del suelo, con asidero en la esquina y asientos reclinables extensibles. Dutxa-platerak zoruaren mailan egon behar du, bazterrean heldulekua eta eserleku etzangarri zabalgarriak izan behar ditu.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

-El plato de la ducha ha de estar al nivel del suelo, con asidero en la esquina y asientos reclinables extensibles. - Dutxa-platerak zoruaren mailan egon behar du, bazterrean heldulekua eta eserleku etzangarri zabalgarriak izan behar ditu.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Proteger las esquinas de los muebles con almohadillas y usar cierres de seguridad para cajones y armarios. Altzarien ertzak kuxinekin babestu eta segurtasun itxigailuak erabili tiradera eta armairuetan.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Es conveniente proteger las esquinas de los muebles con almohadillas. Komeni da altzarien izkinak kuxinekin babestea.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Informatika eta komunikazioa (2)
En las áreas rectangulares deben especificarse las coordenadas de la esquina superior izquierda y las de la esquina inferior derecha. Area angeluzuzenetan, goiko ezkerreko ertzeko koordenatuak eta beheko eskuineko ertzekoak zehaztu behar dira.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Si en el mundo real a veces nos cuesta fiarnos del banco de la esquina, imagínate como se siente la gente en Internet cuando llega a tu site. Benetako munduan batzuetan nekez fidatzen bagara ondoko bankuaz, pentsa ezazu nola sentitzen den jendea Interneten zure gunera iristen denean.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Irudi pertsonala (1)
Se cortan de forma recta, sin redondear las esquinas, porque se pueden clavar en la piel y originar una uña encarnada. Zuzen moztu behar dira, ertzak biribildu gabe, larruazalean sartzen badira erpuruko bat sor baitaiteke.

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (10)
Protección de esquinas salientes Ertz irtenen babesa

Materiala: Irudia

Para una conveniente distribución de los Módulos, es aconsejable empezar siempre por una esquina del edificio. Moduluak behar bezala instalatzeko, eraikineko izkina batetik hastea gomendatzen dugu.

Materiala: Irudia

Eltemblorde la cámara se puede mostrar dibujando trazos irregulares en las esquinas del marco. Markoaren bazterretan trazu irregularrak eginez erakutsi daiteke kamerarendardara.

Materiala: Irudia

3 x 4,5 m. y 3 x 6 m. y para esquinas de edificios, 3 x 3 m. 3 x 4,5 m eta 3 x 6 m, eta eraikinetako izkinetarako, 3 x 3 m.

Materiala: Irudia

Por ejemplo, que de una esquina del encuadre asome una mano con una pistola o el rostro de un personaje que sale de un lugar oscuro. Adibidez, enkoadraketaren bazter batetik pistola duen esku bat edo toki ilunetik irteten den pertsonaia baten aurpegia agertzea.

Materiala: Irudia

En las esquinas, los cuadrangulares se instalarán uno a cada lado del pilar (fig. 325), de manera que su separación máxima sea de 2,5 metros. Izkinetan, karratu bana jarriko da pilarearen albo bakoitzean (325. irudia), eta gehienez 2,5 metroko tartea izan beharko dute elkarren artean.

Materiala: Irudia

Para navegar, en la pantalla están siempre presentes unos iconos informativos en una esquina de la pantalla. Nabigatzeko, zenbait informazio-ikono ageri dira beti pantailako bazter batean.

Materiala: Irudia

En cuanto a las esquinas salientes de un edificio, se colocará una red de 3x3 m. doblada en triángulo a modo de unión entre ambos Soportes. Eraikin baten ertz irtenak babesteko, 3x3 m-ko sare bat jarriko da bi euskarrien artean, triangelu baten itxuran tolesturik.

Materiala: Irudia

La distancia desde la esquina del forjado hasta el soporte más cercano debe ser de 970 mm., así se asegura un correcto montaje de la red que proporciona seguridad en la esquina. Forjatuaren izkinatik euskarri hurbilenera 970 mm-ko tartea utzi behar da; horrela, sarea behar bezala instalatuta geratuko da eta izkina babestuko du.

Materiala: Irudia

Este es que con la inclinación de las horcas podemos solucionar de mejor manera las esquinas, vuelos y retranqueos de los forjados en construcción, ya que el cajetín nos da un mayor juego para la disposición de las horcas. Txardangoaren inklinazioari esker, forjatuen izkina, irtenune eta atzeraemanguneak errazago egin daitezke, kutxak aukera gehiago ematen baititu txardangoak jartzeko orduan.

Materiala: Irudia

Ostalaritza eta turismoa (1)
El arte y la artesanía son muy apreciados, y en cualquier esquina surgen magníficas galerías para admirar y hacer compras. Artea eta artisautza oso preziatuak dira, eta artea ikusteko edota erosketak egiteko galeria ugari daude han eta hemen.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa (3)
7.aPara evitar que el cepillo deje marcas en la madera, las esquinas de la cuchilla se han de redondear ligeramente (fig. 189). 7. Marrusketak egurra ez markatzeko, pixka bat biribildu behar ditugu hortzaren izkinak (ikusi 189. irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

Dejando las colas con la veta cortada, saltan fácilmente algunas esquinas agudas de la cola de milano. Zainak moztuak dituztela uzten baditugu buztanak, miru-buztanaren izkina zorrotzak erraz puskatzen dira.

Materiala: Egurraren teknologia

Fig. 189Redondear las esquinas. 189. irudia. Izkinak biribiltzea.

Materiala: Egurraren teknologia

Zehar-lerroa (7)
Desplaza la hoja de la sierra por la línea marcada hasta llegar a la esquina opuesta. Bultzatu zerra-orria markatutako lerroan barrena kontrako izkinara iritsi arte.

Materiala: Automatismoak

Repite la operación para la otra esquina del rectángulo. Errepikatu ezazu eragiketa laukizuzenaren beste izkinarako.

Materiala: Automatismoak

El precintado se realiza en los tornillos que sujetan las tapas o en las esquinas opuestas de las puertas. Zigilatzea estalkiei eusten dieten torlojuetan egiten da, edo, bestela, ateen aurkako izkinetan.

Materiala: Automatismoak

Fija con remaches o tirafondos las bases de la canaleta en fondo del cuadro, asegurándote hacer una esquina perfecta entre los dos tramos. Errematxeak edo tirafondoak erabiliz, finka itzazu kanaletaren oinarriak koadroaren hondoan, eta ziurtatu izkina perfektua osatzen dutela bi tarteek.

Materiala: Automatismoak

Con la sierra de calar, retira el material sobrante en los vértices de las esquinas en las que se hicieron los taladros. Inguratzeko zerrarekin, ken ezazu soberako materiala zuloak egin ziren izkinetako erpinetan.

Materiala: Automatismoak

Ten especial cuidado en la unión en inglete de las esquinas. Kontuz ibili izkinetako inglete-loturan.

Materiala: Automatismoak

Corta los dos tramos de canaleta con los que se va a realizar la esquina. Ebaki itzazu izkina egiteko erabiliko diren bi kanaleta-tarteak.

Materiala: Automatismoak

Fabrikazio mekanikoa (30)
Permite crear un bloque definiendo puntos diagonales 3D que representan esquinas opuestas. Honekin, bloke bat sor daiteke, aurkako erpinak irudikatzen dituzten 3D-ko puntu diagonalak zehaztuz.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Si especifica el segundo punto en un plano diferente (valores de Z diferentes) al primero, el sistema proyecta la normal del punto hacia el plano del primer punto para definir la esquina opuesta. Bigarren puntua lehenengoa ez beste plano batean zehazten baduzu (Z balio desberdinak), sistemak lehenengo puntuaren planorantz proiektatzen du puntuaren normala, aurkako erpina zehazteko.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

• Puede especificar setbacks para redondeos de esquinas que están formados por redondeos constantes y/o variables. • Setbackak zehaztu ditzakezu biribiltze konstantez eta/edo aldakorrez osatuta dauden erpin-biribiltzeetarako.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Puede crear setbacks en esquinas formadas por cualquier combinación de redondeos constantes y variables. Setbackak sor ditzakezu biribiltze konstanteen eta aldakorren edozein konbinazioz osatutako erpinetan.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Las estampaciones de la esquina cóncava se reemplazan por curvas de intersección entre el cuerpo de partición y una combinación de planos de contacto y un cilindro de contacto. Erpin ahurreko estanpazioak zatiketa-gorputzaren eta ukipen-planoen eta ukipen-zilindro baten konbinazio baten arteko intersekzio-kurbekin ordezten dira.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Puede añadir puntos retroceso en una esquina de redondeo y, ajustando la distancia de cada retroceso desde el vértice, puede aplicar una forma adicional a la esquina. Atzerakada-puntuak gehitu ditzakezu biribiltze-erpin batean, eta, atzera-egite bakoitzak erpinetik duen distantzia doituz, beste forma bat aplika diezaiokezu erpinari.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

El valor de Radio de esquina debe ser mayor o igual que el de Radio de suelo. "Erpin-erradioaren" balioak "Zoru-erradioarenaren" berdina edo handiagoa izan behar du.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Es posible que el sistema no pueda parchear algunos tipos de áreas de auto-intersección como, por ejemplo, aquellas que cruzan límites periódicos o aquellas en las esquinas de superficies. Baliteke sistemak adabakirik jarri ezin izatea autointersekzioen eremu mota batzuei, hala nola muga periodikoak gurutzatzen dituztenei edo gainazalen erpinetan daudenei.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

El segundo punto define la esquina opuesta de la base del bloque. Bigarren puntuak blokearen oinarriaren aurkako erpina zehazten du.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

El aspecto global de la reparación consiste en la sustitución de la esquina cóncava por una cara redondeada. Konponketa, oro har, erpin ahurra aurpegi biribildu batekin ordeztean datza.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak