Emaitzak: 126

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (14)
Este virus atacaba una vulnerabilidad de un producto de Microsoft, por tanto, los sistemas Scada que hacían servir este producto eran vulnerables al gusano. Birus hark Microsoft produktuaren urrakortasuna erasotzen zuen eta, beraz, harrak produktu hura erabiltzen zuten Scada sistemak ere urra zitzakeen.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

En la figura 6.16 se muestran diversos circuitos para atacar distintas cargas, cuando la carga es un LED u otra puerta lógica, se puede conectar directamente, si se necesita más corriente se puede conectar un transistor, un transistordarlingtono un relé. 6.16 irudiak era askotako kargak erasotzeko zirkuituak erakusten ditu; karga LED bat edo beste ate logiko bat denean zuzenean konekta daiteke, eta korronte gehiago behar denean, berriz, transistore bat konekta daiteke, darlington transistore bat edo errele bat.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

En 1957 surgió de los militares la idea de crear una red de ordenadores distribuidos geográficamente de tal forma que pudieran mantener una estructura operativa ante ataques enemigos, se llamó ARPA y con los años ha evolucionado hasta convertirse en lo que hoy es Internet. 1957an, militarrei bururatu zitzaien geografikoki sakabanatutako ordenagailuen sarea sortzea, etsaien erasoetatik babesteko egitura operatibo bat izan zezaten. ARPA jarri zioten izena eta, urteetan bilakatu ondoren, gaur egungo Internet bihurtu da.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Cualquier estación remota es susceptible de ataque debido a su lejanía física del centro de control y a su, más que probable, baja seguridad física (Un equipo de monitorización de nivel comunicado por radio o microondas, en un embalse situado en las montañas, puede estar meses sin visitas de mantenimiento) Urruneko estazio guztiek erasoak jasan ditzakete, kontrol-zentrotik duten urruntasunaren ondorioz, eta ziurrenik segurtasun fisiko baxua dutelako (irrati edo mikrouhin bidez komunikatutako eta mendian kokatutako maila monitoritzatzeko ekipoak hilabeteak igaro ditzake mantentze-lanak egiteko bisitarik gabe).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Los elementos con conexiones de red están expuestos a través de sus direcciones (escaneo de IP), puertos de comunicación (ports), al escaneo del tráfico que intercambian, o a los ataques DoS (Denial of Service) que los inutilizarían. Sareko konexioak dituzten elementuek trukatzen duten trafikoa eskaneatzea jasan dezakete helbideen (IPak eskaneatzea), komunikazio-ataken (ports) bidez, edo DoS (Denial of Service) erasoak ere jasan ditzakete, eta horien ondorioz, elementuak baliogabetu egingo lirateke.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Una vez conseguido un usuario, se vuelve a probar la búsqueda de contraseñas (Un ataque mediante un programa que pruebe listas de contraseñas puede hacer servir miles de combinaciones en pocos minutos sobre una red de alta velocidad) Erabiltzailea lortu ondoren, berriro pasahitzak bilatzeari ekiten zaio (pasahitzen zerrendak probatzen dituen programaren bitartez egindako erasoari esker abiadura handiko sarean minutu gutxitan milaka konbinazio proba daitezke).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Si bien los riesgos que afectan a un sistema de información son de distinta índole: naturales (inundaciones, incendios, caídas, etc) o lógicos (fallos propios, ataques externos, virus, etc) son los primeros los contemplados en el plan de seguridad que determine los criterios y directrices para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad prescritas. Informazio-sistemei eragiten dieten arriskuak era askotakoak izan daitezke: naturalak (uholdeak, suteak, erortzeak, eta abar) edo logikoak (norberaren akatsak, kanpoko erasoak, birusak, eta abar). Horietan lehenak dira segurtasun-planak aurreikusten dituenak, eta emandako segurtasun-arauak betetzen direla bermatzeko irizpideak eta arauak zehazten dira.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Cualquier ordenador conectado en red y que haga uso de servicios TCP, es susceptible de un ataque DoS. Sarean konektatutako eta TCP zerbitzuak erabiltzen dituen ordenadore orok jasan dezake DoS erasoa.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Se trata de un elemento con un valor añadido interesante, como es el estándar de comunicación TCP/IP en un equipo de este tamaño, pero es evidente que puede verse afectado por las vulnerabilidades de este protocolo (escaneo de puertos, ataques DoS) Balio erantsi interesgarria duen elementua da, hain zuzen ere, tamaina horretako ekipoan TCP/IP komunikaziorako estandarra izatea. Hala ere, argi dago protokolo horren urrakortasuna dela eta eragina izan dezakeela (atakak eskaneatzea, DoS erasoak).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Un atacante, lo primero que hará será atacar el sistema suponiendo que la configuración es la estándar. Erasotzaile batek, lehenik eta behin, sistemaren konfigurazioa estandarra dela suposatuz erasoko du.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Fabrikazio mekanikoa (3)
en el capítulo 5 ya vimos que además del desgaste en incidencia, otros tipos producían un cambio dimensional. 5. kapituluan ikusi dugunez, erasoko higadurak ez ezik, beste higadura mota batzuek ere dimentsio-aldaketa eragiten dute.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Ataque del empujador por medio de una roldana Bultzatzailearen erasoa gurpil baten bitartez

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

La herramienta de corte ataca a la pieza de trabajo mediante el accionamiento neumatico. Ebaketa-erremintak lan-piezari eragingailu pneumatiko baten bidez erasoko dio.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Gizarte eta kultura zerbitzuak (9)
Como todavía hoy no hemos resuelto este problema, porque la cocina no es el fuerte de ninguno de los dos y en puntos que no se dominan no hay que establecer discusiones, hemos fundado un pacto de no agresión según el cual uno, que suele ser ella, prepara las comidas, y el otro, que suelo ser yo, friega y guarda los cacharros empleados en su elaboración y deglución; por si acaso, yo me quedo oído alerta mientras ella realiza su papel y ella, después de terminar yo el mío, hace una inspección rutinaria de posibles daños, salpicaduras, olvidos, etc. Oraindik ez dugu arazo hori konpondu, biok ere ez baikara batere iaioak sukaldean, eta hobe menderatzen ez diren gaiei buruzko eztabaidak saihestea. Elkarri erasorik ez egiteko akordioa egin dugu: berak janaria prestatzen du, eta nik janaria prestatzean eta jatean zikindutako ontziak garbitu eta gordetzen ditut. Badaezpada, bera lanean ari denean ni adi egoten naiz, eta nik nire lana bukatzen dudanean, kalterik, zipriztinik, ahaztutako gauzarik edo badagoen begiratzen du berak.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Para evitar que el agresor pueda acercarse a la víctima y cometer nuevas agresiones. Erasotzailea biktimarengana hurbil ez dadin eta eraso gehiago egin ez ditzan.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

No suelen denunciar los malos tratos sufridos (por el cónyuge o la pareja) y si lo hace solo se da en casos de lesiones y agresiones muy graves. Jasandako tratu txarrak ez dituzte salatzen (ezkontideak edo bikotekideak eragindakoak), eta salatzen dutenean, oso zauri edo eraso larrien kasuan soilik izan ohi da.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

En estos casos, las expresiones son agresivas y pueden acabar en un estado de agresión física. Kasu hauetan adierazpenak oldarkorrak izaten dira eta eraso fisikoarekin amai daitezke.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Para defenderse de las posibles agresiones del exterior, el organismo humano está provisto de un sistema inmunitario, es decir,un conjunto de fenómenos a través de los cuales el organismo humano se defiende frente a la invasión por parte de determinadas acciones o microorganismos patógenos y de sustancias extrañas. Kanpoko erasoetatik babesteko, giza organismoak immunitate-sistema bat du. Immunitate-sistemafenomenoen multzo bat da, eta horien bidez giza organismoa babestu egiten da ekintza jakin batzuen edo mikroorganismo patogenoen eta substantzia arraroen inbasioetatik.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Recuerdo que la anécdota más divertida que nos ocurrió en este terreno fue una vez que, detrás de nosotros y a respetable velocidad, circulaba por la calle un ciego con su bastón que, eso era seguro, tenía cero posibilidades entre un millón de vernos y parar a tiempo; la calle era bastante ruidosa y yo no advertí lo que ocurría hasta el último momento, por lo que la acometida que dirigí a Lidia puede tipificarse sin temor en el capítulo de las agresiones físicas: Gogoratzen dut alde horretatik gertatu zitzaigun pasadizo barregarriena: behin, kalean gindoazela, itsu bat zetorkigun atzetik, nahiko azkar, bere makila eta guzti. Hark bai ez zuela gu ikusi eta garaiz gelditzeko batere aukerarik; kalea nahiko zaratatsua zen, eta ni ez nintzen jabetu gertatzen zenaz azken unera arte. Beraz, Lidiari eman nion astindua eraso fisikoen kapituluan sailka daiteke, beldurrik gabe:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

La espiral silenciosa. Reconocer las agresiones es el primer paso contra la violencia a las mujeres. La espiral silenciosa. Reconocer las agresiones es el primer paso contra la violencia a las mujeres(Espiral isila. Erasoak onartzea da emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako lehen urratsa).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Los linfocitos T o células T atacan directamente a los antígenos. T linfozitoek edo T zelulek eraso egiten die zuzenean antigenoei.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Los recién nacidos son un grupo especial respecto a las meningitis, ya que son atacados por bacterias muy diferentes a las de los adultos. Jaioberriak talde berezia dira meningitisari dagokionez, helduei eraso egiten ez dien bakterioen oso bestelakoek egiten baitie eraso.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (1)
los equipos de protección respiratoria filtrantes que protegen contra aerosoles sólidos y líquidos o contra gases irritantes, peligrosos y tóxicos, como una mascarilla para utilizar en la cabina de pintura; los EPI que solo brinden una protección limitada contra las agresiones químicas o contra las radiaciones no ionizantes, como la careta de soldador. arnas babesleak diren ekipo iragazleak, aerosol solido eta likidoen aurka edo gas narritagarri, arriskutsu edo toxikoen aurka babesten dutenak; hala nola pintura-kabinan erabiltzeko maskara. Edo eraso kimikoen edo erradiazio ez-ionizatzaileen aurkako babes mugatua soilik eskaintzen duten NBEak, hala nola soldatzaile-mozorroa.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Irudi pertsonala (55)
Si incide en la superficie con un ángulo recto continúa con la misma dirección, pero si incide con un ángulo distinto, cambia de dirección (refracción). Gainazalari angelu zuzenarekin erasotzen badio, norabide berean jarraitzen du; baina, bestelako angelu batekin erasotzen badu, norabidea aldatzen du (errefrakzioa).

Materiala: Elektroestetika

El color de cualquier cosa depende de las radiaciones electromagnéticas que refleja cuando sobre ella incide la luz. Edozein objektuk duen kolorea objektu horretan argiak erasotzen duenean islatzen dituen erradiazio elektromagnetikoen mendekoa da.

Materiala: Elektroestetika

A diferencia de las pieles secas deshidratadas, la piel seca alípica no suele presentar descamación, aunque es sensible a las agresiones externas y no tolera los jabones. Larruazal lehor alipikoa ez da ezkatatzen larruazal lehor deshidratatua bezala. Hala ere, sentikorra da kanpoko erasoen aurrean, eta xaboiak ez ditu jasaten.

Materiala: Elektroestetika

Las agresiones ambientales (calor, radiaciones solares, etc.) y, principalmente, las agresiones químicas por jabones, detergentes, sustancias químicas agresivas, etc., provocan la deshidratación de la epidermis de la mano y la deslipidación de la emulsión hidropídica. Ingurumen-erasoek (beroak, eguzki-erradiazioek eta abar) eta, nagusiki, eraso kimikoek (xaboiek, detergenteek, substantzia kimiko agresiboek eta abar) eskuko epidermisaren deshidratazioa eta emultsio hidrolipidikoaren deslipidazioa eragiten dute.

Materiala: Elektroestetika

La epidermis y fundamentalmente la capa córnea constituye una importante barrera ante agresiones químicas (la queratina es una proteína muy resistente) además de asegurar una protección natural frente a la radiación solar (la capa córnea ejerce un efecto de reflexión y la melanina actúa como filtro químico absorbiendo y reflejando estas radiaciones). Epidermisa eta, batez ere, geruza korneoa, barrera garrantzitsua dira eraso kimikoetatik babesteko (keratina oso proteina erresistentea da), eta eguzki-erradiazioen aurkako babes naturala bermatzen dute (geruza korneoak islapen-efektua eragiten du, eta melaninak iragazki kimiko gisa jokatzen du erradiazio horiek xurgatuz eta islatuz).

Materiala: Elektroestetika

La principal función de los ganglios es el filtrado de la linfa siguiendo una malla gruesa de células, en ellos se da la capacidad fagocitaria del sistema endotelial o macrofágico que ataca a gérmenes y partículas extrañas, no menos importante es su función inmunitaria con la multiplicación y almacenado de linfocitos B y T. Gongoilen funtzio nagusia da zelulazko sare lodi batetik zehar linfa iragaztea. Sistema endotelial edo makrofagikoaren fagozitosi-ahalmena dute, hots, germen edo gorputz arrotzei eraso egitekoa, eta, hori bezain garrantzitsua da B eta T linfozitoen ugaltzearen eta biltegiratzearen bidezko immunitate-funtzioa.

Materiala: Elektroestetika

Además los alimentos que llegan al intestino delgado son atacados por el jugo pancreático y la bilis, que, junto con los jugos intestinales, transforman sus componentes tras la acción de enzimas como las peptidasas, disacaridasas, lipasas y amilasas, en elementos como aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y vitaminas. Horretaz gain, heste meharrera iristen diren elikagaiei eraso egiten diete pankrea-urinak eta behazunak eta, heste-urinarekin batera, elikagaiaren osagaiak eraldatzen dituzte entzimen (esaterako, peptidoak, disakaridoak, lipasak eta amilasak) ekintzaren ondoren; prozesu horretan, besteak beste, aminoazidoak, azukreak, gantz-azidoak eta bitaminak lortuko dira.

Materiala: Elektroestetika

Las agresiones ambientales (radiaciones solares, calor, frío, humedad, etc.) y químicas (jabones, detergentes, etc.) provocan la deshidratación de la epidermis, la deslipidación de la emulsión epicutánea y los trastornos pigmentarios de origen actínico. Ingurumen-erasoek (eguzki-erradiazioak, beroa, hotza, hezetasuna, etab.) eta eraso kimikoek (xaboiak, detergenteak, etab.) hainbat arazo sortzen dituzte: epidermisa deshidratatzen dute eta emultsio epikutaneoaren deslipidazioa eta pigmentazio-asaldura aktinikoak eragiten dituzte.

Materiala: Elektroestetika

Los alimentos que llegan al intestino delgado son atacados por el jugo pancreático y la bilis, que, junto con los jugos intestinales, transforman sus componentes, gracias a la acción de enzimas como peptidasas, disacaridasas, lipasas y amilasas, en elementos simples y forman un líquido claro llamado «quilo», que puede atravesar las paredes intestinales en el proceso de absorción. Heste meharrera iristen diren elikagaiei eraso egiten diete pankrea-urinak eta behazunak eta, heste-urinarekin batera, elikagaiaren osagaiak elementu bakun bihurtzen dituzte entzimen ekintzek (esaterako, peptidoen, disakaridoen, lipasen eta amilasen ekintzek). Elementu bakun horiek kilo izeneko likido argia osatzen dute eta, xurgatze-prozesuan, hestearen hormak zeharka ditzake.

Materiala: Elektroestetika

El sistema nervioso central es la parte de tejido nervioso que se halla encerrado dentro del estuche óseo craneorraquídeo, lo que representa una protección muy resistente frente a las agresiones procedentes del mundo exterior. Nerbio-sistema zentrala kaxa zefalorrakideoaren barnean sarturik dagoen nerbio-ehunaren zatia da; oso babes erresistentea ematen dio kanpoko mundutik datozen erasoetatik babesteko.

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (3)
Puede ser total o afectar cualquier zona del cuerpo. Erabatekoa izan daiteke, edo gorputzaren edozein zatiri eraso.

Materiala: Irudia

Agresiones ambientales Inguruneko erasoak.

Materiala: Irudia

agrsiones cutáneas, factores emocionales, enfermedades infecciosas, alteraciones de tipo inmune, alteraciones del metabolismo lipídico. larruazalaren kontrako erasoak, faktore emozionalak, gaixotasun infekziosoak, nahasmen immunologikoak, metabolismo lipidikoaren nahasmenak.

Materiala: Irudia

Ostalaritza eta turismoa (14)
Las incursiones en el sur del Sáhara se remontan a las primeras civilizaciones, pero se intensifican tras la conversión al islam de los pueblos beréberes del norte de África. Saharako hegoaldeko sartu-irtenak lehenengo zibilizazioen garaikoak dira, baina, Afrikako iparraldeko herri berbereak islamera aldatu zirenean, eraso horiek gogortu egin ziren.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

En la Crisis de los misiles de Cuba en 1962, el mandatario soviético Nikita Jruschov casi provocó una guerra con los Estados Unidos al colocar armamentos nucleares ofensivos en Cuba. Kubako 1962ko misilen krisialdian, Nikita Jruschov agintari sobietarrak ia gerra piztu zuen AEBrekin erasorako arma nuklearrak Kuban jarrita.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Viajando hacia el sur se descubre Gitión, una ciudad portuaria, que no ha sufrido los rigores del turismo. Hegoalderantz Gitionera iritsiko gara; portu-hiria da, eta ez du turismoaren erasoa jasan behar izan.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

La tierra gallega ofrece una enorme diversidad de paisajes y ecosistemas, parte de ellos están amparados bajo diversas fórmulas de protección medioambiental, aún así no son inmunes a continuas agresiones tal y como ha sucedido con el único parque nacional de Galicia , el de las Islas Atlánticas, muy afectado en 2002 , por la marea negra ocasionada por el hundimiento frente a la Costa de la Muerte del petrolero “Prestige” . Galiziak era askotako paisaia eta ekosistemak ditu; horietako asko ingurumena babesteko hainbat formularen pean babestuta daude, baina ez daude erabat seguru etengabeko erasoen aurrean. Galiziako Parke Nazional bakarrak, Uharte Atlantikoetakoak, kalte handia jasan zuen 2002an,Costa da MorteaurreanPrestigepetroliontzia hondoratu zenean.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Los conflictos continuos en la región, secuestros de extranjeros y atentados terroristas, (contra turistas españoles) provocaron que sólo 73.000 turistas visitaran el país en el año 2000. Herrialde honek jasaten dituen etengabeko gatazkak, atzerritarren bahiketak eta eraso terroristak (Espainiako turisten kontra) direla-eta, 73.000 turista besterik ez ziren Yemenen izan 2000. urtean.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Mediante fotograbado y ataque químico Fotograbatu eta eraso kimikoaren bitartez

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Bajando por la orilla del río se llega a la Academia Naval Nachimov frente a la que está atracado el Crucero Aurora, barco que inició el asalto al Palacio de Invierno derribando de una cañonazo sus puertas en la revolución de 1917. Ibaiko bazterretik jaitsita, Nachimov Itsas Akademiara irits daiteke, eta haren aurreanAuroragurutzaontzia dago amarratuta. Itsasontzi horrekin hasi zen Neguko Jauregiaren kontrako erasoa: kanoikada batekin bota zituzten ateak 1917ko iraultzan.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

La Mezquita Eyüp es aún hoy en día un importante lugar de peregrinación para los musulmanes ya que en su interior se encuentra el sepulcro de Ayyup Ansari, portador del estandarte de Mahoma durante el asalto de Constantinopla por parte de los seguidores del Islam y que murió en este intento en el año 670. Eyüp meskita pelegrinaziogune garrantzitsua da oraindik ere musulmanentzat; izan ere, meskita horren barnealdean Ayyup Ansariren hilobia dago. Ayyup Ansari Mahomaren zutoihalaren eramailea izan zen islamaren jarraitzaileek Konstantinopla eraso zutenean, eta ahalegin hartan hil zen 670. urtean.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Lo más destacado de la ciudad es su casco antiguo, donde se encuentra la primera construcción que mandó construir el zar Pedro I, la Fortaleza de Pedro y Pablo como defensa ante los ataques de la tropa sueca que dominaba en el Mar Báltico. Hiriko nabarmenena alde zaharra da; han, Pedro I. Tsarrak eraikitzea agindu zuen lehen eraikuntza dago, baita Pedro eta Pauloren Gotorlekua ere, Baltikoan nagusi ziren tropa suediarren erasoen kontrako defentsarako.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Al llegar a la Plaka lo primero que el visitante percibe es la típica música del buzuki que interpretan numerosas orquestas callejeras, para después sumergirse en este entorno del siglo XIX que ha soportado los envites de las nuevas construcciones y del turismo masivo. Plakara iristean, bisitariak hautemango duen lehenengo gauza, kaleko hainbat eta hainbat orkestrak jotzen duten buzukiaren musika tipikoa da. Ondoren, eraikuntza berrien eta gehiegizko turismoaren erasoei aurre egin dien XIX. mendeko inguru honetan murgilduko dira.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa (10)
Desarrollados en los muebles, atacan ios tapizados, los libros, las telas, etc. Altzarietan garatzen badira, berriz, tapizeriari, liburuei, oihalei… erasotzen diete.

Materiala: Egurraren teknologia

Así, las maderas de haya, roble, castaño, y abedul son atacadas por unos hongos, que, en lugar de descomponerlas, aumentan su densidad y duración si se han secado bien. Ildo horretan, pagoari, haritzari, gaztainondoari eta urkiari erasotzen dieten onddoek ez dute haien egurra deskonposatzen; aitzitik, ondo lehortu badute, haren dentsitatea eta iraupena handitzen dute.

Materiala: Egurraren teknologia

Las piezas atacadas toman una coloración amarillenta, y se resquebrajan con facilidad. Kolore horixka hartzen dute erasotako piezek, eta erraz zartatzen dira.

Materiala: Egurraren teknologia

3.° Hongos, que atacan la madera, coloreándola y originando su descomposición. 3. Onddoak daude. Egurrari erasotzen diote onddoek, eta koloreztatu eta deskonposarazi egiten dute.

Materiala: Egurraren teknologia

En esta época, la actividad de la savia es nula, la corteza se separa fácilmente de la albura, hay menos posibilidades de que se alteren los tejidos por la escasez de savia en las células, y, no es nada fácil que sea atacada por los insectos. Orduan, izerdia geldi dago, azala erraz asko bereiz daiteke zurgizenetik, aukera gutxiago dago ehunak honda daitezen zeluletan izerdi gutxi izatearen ondorioz eta intsektuek nekez erasotzen diote egurrari.

Materiala: Egurraren teknologia

Algunos moluscos, como los teredos, atacan toda clase de madera empleada en las obras navales y marítimas. Molusku batzuek (hala nola zizare barrenariek) ontzigintzan eta itsas obretan erabiltzen den edozein egurri erasotzen diote.

Materiala: Egurraren teknologia

La madera atacada por esta enfermedad toma coloraciones distintas según la especie. Espeziearen arabera, kolore bat edo bestea hartzen du erasotako egurrak.

Materiala: Egurraren teknologia

La madera, como materia orgánica que es, está expuesta a enfermedades y a los ataques de seres que viven a sus expensas, y por ello, al sufrir serios defectos en su utilización, es desechada para usos industriales. Materia organikoa den aldetik, gaixotasunak eta haren kontura bizi diren izakien erasoak izan ditzake egurrak, eta, hori dela eta, akats larriak baditu erabileraren ikuspegitik, baztertu egiten dugu industrian erabiltzeko.

Materiala: Egurraren teknologia

Algunos atacan la madera cuando aún están los árboles en pie, y otros atacan sólo los tejidos de las maderas apeadas. Onddo batzuek erasotzen diete zuhaitzei oraindik ere zutik daudela; beste batzuek, berriz, ipurditik moztutako zuhaitzen egurraren ehunei bakarrik erasotzen diete.

Materiala: Egurraren teknologia

Estos hongos atacan toda clase de maderas, en especial las resinosas. Nolanahiko egurrari erasotzen diote mota honetako onddoek, eta, bereziki, erretxinadunei.

Materiala: Egurraren teknologia

Administrazioa eta kudeaketa (1)
consiste en el hostigamiento a una persona en su puesto de trabajo por parte de sus compañeros, subalternos o superiores, de forma sistemática y durante un tiempo prolongado. honela deritzo pertsona bati lanpostuan lankideek, azpikoek edo gainekoek eraso edo jazar egiteari, sistematikoki eta denbora luzez.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Kimika (1)
Es un parámetro especialmente importante pues, por un lado puede ser el reflejo del grado de contaminación del suelo, y por otro puede implicar un potencial neutralizador o amortiguador de éste frente a determinados procesos: suelos alcalinos frente a ataque ácido, o viceversa. Oso parametro garrantzitsua da; izan ere, lurzoruaren kutsadura-mailaren adierazlea izan daiteke, batetik, eta, bestetik, gaitasun neutralizatzaile edo indargetzailea eman diezaioke lurzoruari hainbat prozesuren aurrean; adibidez, lurzoru alkalinoak eraso azidoetan erabil daitezke, eta alderantziz.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Nekazaritza (6)
En zonas con riesgo de ataque de roedores, el tronco a veces se envuelve en plástico, lona o tela de saco, etc. Karraskariek eraso egiteko arriskua dagoen lekuetan, batzuetan, plastiko, olana, zaku oihal eta abarrez biltzen da enborra.

Materiala: Nekazaritza

La humedad acorta la vida de las semillas o facilita el ataque de hongos que las estropean. Hezetasunak, hazien bizitza laburtzeaz gainera, haziok hondatzen dituzten onddo erasoak ahalbidetzen ditu.

Materiala: Nekazaritza

Por el contrario, en zonas o períodos secos, las enfermedades criptogámicas y bacterianas pierden gran parte de su importancia, mientras que los ataques de ácaros e insectos pueden llegar a convertirse en el primer problema fitosanitario. Aitzitik, gune eta aldi lehorretan, gaixotasun kriptogamikoek eta bakterioek eragindakoek garrantzia galtzen dute eta akaroen nahiz intsektuen erasoak, aldiz, landare osasunarentzako arazo nagusia bihur daitezke.

Materiala: Nekazaritza

Estos sistemas permiten una mayor productividad y un menor porcentaje de faltas, ya que al estar fuera del suelo sufren menos ataques patógenos. Sistema hauek produktibitate handiagoa eta huts egindakoen portzentaje txikiagoa izatea ahalbidetzen dute, lurzorutik kanpo daudenez, eraso patogeno gutxiago jasaten dute eta.

Materiala: Nekazaritza

Es muy conocido el caso de la filoxera en la vid que obligó a partir del siglo XIX el injerto de las variedades europeas, sensibles a filoxera, sobre variedades americanas, resistentes a este insecto que ataca a las raíces. Oso ezaguna da filoxerak jotako mahatsondoen kasua; nola XIX. mendetik aurrera europar barietateak –filoxerarekiko sentiberak– sustraiei eraso egiten dien intsektu horrekiko erresistenteak ziren amerikar barietateetan txertatu behar izan zituzten.

Materiala: Nekazaritza

Está situado en una zona donde el árbol recibe muchas agresiones. Inguru horretan eraso asko jasaten du enborrak.

Materiala: Nekazaritza

Komunikatzeko trebetasunak (2)
•Ataque. Erasoa.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

«Cuando se siente atacado pone una mano cruzada delante de su cuerpo, como un escudo». «Eraso egiten diotela sentitzen duenean, esku bat ipintzen du gurutzatuta gorputzaren aurrean, ezkutu bat balitz bezala».

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Zehar-lerroa (5)
El sensor convertirá la luz incidente en su superficie en información digital relacionada para su tratamiento por el sistema e incluye la electrónica de digitalización. Sentsoreak informazio digital bihurtuko du azalean eraso egiten dion argia; sistemak informazio hori tratatuko du gero. Digitalizazio-elektronika ere barnean dago.

Materiala: Sistemen integrazioa

Guantes contra las agresiones de origen térmico. Jatorri termikoko erasoen aurkako eskularruak.

Materiala: Sistemen integrazioa

Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. Jatorri elektrikoko erasoen aurkako eskularruak.

Materiala: Sistemen integrazioa

Agresiones mecánicas que puedan generar daños muy superficiales, así podremos hablar de guantes de jardinería, dedales…) Oso azaleko kalteak sor ditzaketen eraso mekanikoak; adibidez: lorezain-eskularruak, titareak...)

Materiala: Sistemen integrazioa

Además, ofrecen protección frente a las agresiones mecánicas y a resistencia eléctrica hasta los 100V (DC). Gainera, eraso mekanikoetatik eta 100 V-era (DC) bitarteko erresistentzia elektrikotik babesten dute.

Materiala: Sistemen integrazioa