Emaitzak: 41

ES EU
Administrazioa eta kudeaketa (39)
Excepcionalmente, las Pymes sí pueden dotar un 1% de los saldos de los deudores y clientes que existan al final del ejercicio. Salbuespen gisa, enpersa txiki eta ertainek ekitaldi amaierako zordunen eta bezeroen saldoen % 1 zuzkitu dezakete.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

La realización de conciliaciones regulares (por ejemplo, cada mes) de los totales de los saldos individuales de clientes y deudores con el saldo de las cuentas del Mayor. Bezeroen nahiz zordunen saldo guztiak noizean behin (hilean behin, esaterako) liburu nagusiko kontuen saldoarekin bateratu behar dira.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

8.- Cobramos 1.051,77 € de un deudor. 8.- Zordun batek 1.051,77 euro ordaindu dizkigu.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

H.P. deudor por IVA (4700), supone un derecho que no cobramos, sino compensamos en posteriores liquidaciones. Ogasun Publikoa BEZagatik zordun denean (4700), kobratzen ez den eskubidea sortzen da, eta eskubide hori hurrengo likidazioetan konpentsatzen da.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

5.- Los deudores le ingresan la cantidad pendiente en el c/c bancaria. 5.- Zordunek ordaintzeke zuten kantitate bat sartu diote bankuko kontu korrontean.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Se realiza, al final del ejercicio, sobre los saldos totales de los clientes y deudores, una estimación, ya sea por la experiencia o por métodos estadísticos. Ekitaldi-amaieran, zenbatespen bat egiten da bezeroen eta zordunen guztizko saldoen gainean, esperientziaren edo estatistika-metodoen arabera.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Deudores de dudoso cobro - Deudores por operaciones en común Kobrantza dudagarriko zordunak - Baterako eragiketengatiko zordunak

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hacienda Pública, deudor por distintos conceptos Ogasun Publikoa, zenbait kontzepturengatik zordun

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1.- Cobramos en efectivo 601,01 € de un deudor. 1.- Zordun bati 601,01 euro kobratu dizkiogu.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

10.- Giramos letras a deudores por 120,20 €. 10.- Zordunei 120,20 euroko letrak igorri dizkiegu.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gizarte eta kultura zerbitzuak (2)
A la hora de conceder un préstamo, hay que tener en cuenta que el valor de la vivienda no es el único criterio para concederlo, sino que es básico, para el que presta, la solvencia y la capacidad de devolver el préstamo por parte del deudor. Mailegua emateko unean gogoan izan behar da etxebizitzaren balioa ez dela izaten irizpide bakarra. Oinarrizkoa da mailegatzen duenarentzat mailegu-hartzailearen kaudimena eta mailegua itzultzeko gaitasuna.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Debo hacerlo, me siento deudor con este colectivo desde que era pequeño. Egin beharra dut; haurra nintzenetik zorretan sentitzen naiz talde horrekin.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa