Emaitzak: 2

ES EU
Administrazioa eta kudeaketa (2)
Cerciorarse de la exactitud de los cálculos para determinar el líquido a ingresar o devolver:Diferencias temporales(leasing, provisión saldo morosos, provisión por obsolescencia, provisión libertad amortización, otra diferencia en amortización, criterio valoración existencias),diferencias permanentes(partidas no deducibles, TRLSAart.14: multas y sanciones, regalos, donativos, actas de inspección, recargos de apremio, el coste del Impuesto sobre beneficios "cuenta 630", etc., Kalkuluak zehatzak direla ziurtatzea, sartu edo itzuli beharreko likidoa zehazteko:aldi baterako desberdintasunak(leasing, saldo berankorren hornidura, zaharkitzapenagatiko hornidura, amortizazio-askatasunagatiko hornidura, amortizazioko beste desberdintasunak, izakinak baloratzeko irizpidea),desberdintasun iraunkorrak(partida ez-kengarriak, SALTBko 14. art.: isunak eta zehapenak, opariak, dohainak, ikuskatze-aktak, premiamendu-errekarguak, mozkinen gaineko zerga ”630 kontua” eta abar,

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Las discrepancias entre ambas normativas son motivadas porla existenciade diferencias permanentesydiferencias temporales. Bi araudien arteko desadostasunak desberdintasun iraunkorrek eta aldi baterako desberdintasunek eragiten dituzte.

Materiala: Kontu-ikuskaritza